Papyri.info

sign in

bgu.4.1138 = HGV BGU 4 1138 = Trismegistos 18582 = chr.mitt.100DDbDP transcription: bgu.4.1138 [xml]

19/18 BC Alexandria
[Reprinted from: chr.mitt.100] M.Chr. 100

[Λ]ευκ(ίῳ) (?)
[π]αρὰ Νεικά̣νο(ρος) τοῦ Σωσιθέ(ου) τῶν ἀπὸ Ἐλβώνθ̣εω(ς). ἐκ τῆ(ς)
[γε]νηθείση(ς) μο(ι) ἀντικατασ̣τ̣άσ̣ε(ως) \⟦  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣η̣τ̣ω⟧/ πρὸς Ἰσχυρίων(α) προχει-
[ρ]ο̣φόρο̣(ν(?))(*) τρ  ̣  ̣  ̣  ̣ο(  ) ἐπιστρ̣α(τηγ ) \καὶ/ ⟦ἐπὶ τὸ(ν) τῆς δικ̣α̣ι̣ο̣σ̣ύ̣νη(ς) σ̣ο̣υ̣⟧
5⟦ [χ]ρηματισμ(ὸν) καὶ ἐκ τῶν ὑποδειχθέντ(ων) σοὶ τῇ κδ τοῦ⟧
⟦ [δ]ιεληλυθότ(ος) μην(ὸς) Ἁθὺρ ε  ̣  ̣  ̣  ̣ς̣(  ) δοῦναι ἡμεῖ(ν)(*) κ̣ρ̣ι̣τ̣ὴ̣(ν)⟧
[δ]έδωκας ἡμεῖ(ν)(*) κριτὴ(ν) Κα̣\α/σιο(ν)(*), καὶ ἐκ τῶν ὑποδιχθέντων(*)
ὑπʼ ἐμο(ῦ) ἐπὶ το(ῦ) Κασίο(υ) ἐπὶ παρόντ(ος) καὶ το(ῦ) Ἰσχυρίωνος ⟦ἐφάνη⟧
⟦ [τ]ῷ Κ̣α̣σ̣ίωι⟧ καὶ πάλιν ἐπὶ το(ῦ) Κασίο(υ) ἐξάρνο(υ) αὐτοῦ
10γ̣ε̣ινομένο(υ) ἐπὶ τῷ μὴ παραδεδωκέναι τὸν Παπίαν
χάριν το(ῦ) διασείσματο(ς) ἐφάνη τῷ Κασίωι ὄντ(ι) ἐν-
τ̣α̣ῦ̣θ̣α τὸν τῆ(ς) Σάιεως δεσμοφύλακ(α) Χαιρήμονα
καλέσαι \κα̣ὶ̣/ \ἐ̣λ̣ε̣ν̣χ̣ο̣/(*) ⟦κ̣α̣ὶ̣⟧ α̣ὐ̣το(ῦ) πρὸς ἐλενχο(*) τοῦ Ἰσχυρίω(νος) ὃ ἠ̣δίκησ̣ε̣ν̣
ἐμαρτύρησ(εν) ὁ δεσμοφύλαξ Χ̣α̣ι̣ρήμω(ν) περὶ το(ῦ) παρα-
15δεδόσθαι αὐτῷ(*) τὸν Παπία(ν) πρὸς τὰς το(ῦ) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) Αχ
κ̣α̣ὶ̣ μ̣ε̣τ̣ὰ̣ τ̣α̣ῦ̣τα ἐλθόντ(α) τὸν Ἰσχυρίων(α) εἰρηκέναι
αὐτῷ· ε̣ι̣  ̣λ̣εια(  ) π̣λ̣εη̣ο(  ) α̣  ̣  ̣π̣  ̣  ̣  ̣ισ̣α̣ι̣ τ̣ο̣υ̣  ̣(  ) ἀπολε̣ί̣-
[ψ(?)]ο̣μ̣αι τὸν Παπία(ν) ἐκ τῆ(ς) φ̣υ̣λ̣α̣κ̣ῆ̣(ς)   ̣  ̣  ̣  ̣ ἀξιῶ σε̣
τὸν πάντ(ων) σωτῆ(ρα) καὶ ἀντιλ(ήμπτορα) ἐά[ν σ]οι φαίνη(ται) σ̣υ̣ν̣-
20τάξαι καταστῆ(σαι) τὸν Κάσιο(ν) ἐ̣π̣ὶ̣ σ̣[ὲ καὶ] ἐ̣π̣ι̣λ̣α̣β̣όντ(α) παρʼ αὐ̣τ̣(οῦ)
τ̣ὸ̣ν̣ κ̣ε̣χωρηκ(ότα) ἐπανανκά[σαι](*) [τὸ(ν) Ἰ]σ̣χ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣(να) ἀποδοῦναί
μο(ι) τὰς το(ῦ) \διασείσματος/ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) Αχ καὶ αὐτὸ(ν) ἐ̣π̣ι̣π̣λ̣ῆ̣ξ̣αι καταξίως,
ἵνʼ ὦι(*) ἀντιλημμέ(νος).

Apparatus


^ 3-4. BL 8.42 : προι̣χει[ρ]ο̣φορ  ̣(  ) prev. ed.
^ 6. l. ἡμῖ(ν)
^ 7. l. ἡμῖ(ν)
^ 7. l. Κάσιο(ν)
^ 7. l. ὑποδειχθέντων
^ 13. l. ἐλεγχό(μενον)
^ 13. l. ἔλεγχον
^ 15. P. van Minnen, Tyche 36 (2021) 203 (KorrTyche 1068) : αὑτῷ prev. ed.
^ 21. l. ἐπαναγκάσ[σαι]
^ 23. l. ὦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.