Papyri.info

sign in

bgu.4.1139 = HGV BGU 4 1139 = Trismegistos 18583DDbDP transcription: bgu.4.1139 [xml]

5 BC Alexandria

Traces
Γ̣α̣ί̣ω̣ι̣ Τυρρανίωι
παρὰ Σπινθῆρο(ς) το(ῦ) Ἁρπαήσιος κ̣α̣ὶ̣ τ̣ῆ̣(ς) τ̣ο̣(ύτου) γ̣υ̣(ναικὸς) Ἀπολλωνίο̣υ̣(*) τ̣ῆ̣ς̣ Λύκου ἀ̣μ̣φο̣(τέρων)
π̣α̣ρ̣ό̣ντων ἀπὸ Λ̣ύ̣κων̣ πόλεω(ς) τῆ(ς) Θ̣η̣β̣α̣ί̣δ̣(ος). \π̣ά̣ρ̣ε̣σ̣μεν/ ⟦τὴν θυγατέρα ἡμῶ(ν) Ταθρεῖφιν⟧
χαρν(*) τῆς ἐσχηκυίας ἡμᾶς ⟦κο̣ι̣ν̣κ̣η̣⟧ β̣ι̣ω̣τ̣ι̣κ̣ῆ̣ς̣(*) θλε[ίψ]εως(*) ἐποιήσα-
5μεν̣ ε̣ἰ̣ς̣ Π̣άρθ̣ον δοῦλο(ν) Χρήτο(υ) ⟦  ̣  ̣  ̣⟧ παραμονὴν ⟦ἄ̣γ̣ρ̣αφον⟧ \⟦π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἐξ ἀλλήλων⟧/ ⟦διʼ ἧς καὶ ὡμολογήσαμ̣ε̣(ν)⟧
\⟦παιδίου⟧ ἔτι δὲ καὶ τροφεῖτ̣ι̣ν̣(*) τοῦ γε̣ν̣ο̣μ̣έν(ου)/ ⟦τ̣ρ̣ο̣φ̣ε̣ι̣τ̣ι̣  ̣  ̣  ̣ω̣(  )   ̣  ̣α̣ρ̣  ̣  ̣  ̣α̣ρ̣ο̣(  ) Ταθρεί[φιο]ς⟧ ἐξ ἀλλήλων παιδίου Ταθρείφιος
ὅπ̣ε̣ρ \δ̣ὲ(*) μετοννομάσας(*)/ ⟦μ̣ε̣τ̣ω̣ν̣ό̣μ̣α̣σ̣ε̣ν̣⟧ Πά̣ρ̣θ̣ο̣ς̣ τ̣ὸ̣ ὄ̣ν̣ο̣μ̣α̣(*) α̣ὐ̣τ̣ῇ̣ ἐπέθηκεν Π̣ρί̣μ̣α̣,
ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἡμῶν(*) π̣ί̣σ̣τ̣ι̣ν̣ ε̣ἰ̣σ̣ε̣ν̣ε̣γ̣κ̣α̣μένων \ἀπελύθημεν/ ⟦τ̣ύ̣χομεν⟧ ὑπὸ τοῦ
Πάρθου ⟦ὡσαύτως τῆς τε παραμονῆς καὶ τῆς τροφείτιδος(*) ⟧ κατὰ τὴν
10γεγονυῖαν διὰ τοῦ καταλογείου π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τῆς ἀπολύσεως τῆς τε παραμονῆς
καὶ τῆς τροφειδος(*) τοῦ ἐξονομαζομέ(νου) παιδίου ἀσφάλειαν, τῷ δὲ Ἐπεὶφ
μηνὶ τοῦ κε (ἔτους) Καί̣σ̣α̣ρ̣ο(ς)(*) Πάρις ⟦δοῦλο(ς) τοῦ Χρήτου⟧ δοῦλο(ς) τῶν Χρήτο̣υ̣ ⟦ἐπι⟧-
⟦γνοὺς̣⟧ \συνιδὼν/ τὸν Πάρθον ἐν τοῖς ἔξ\ω/ τόποις ὄντα ἐτόλμησε ⟦κ̣α̣τ̣ὰ̣ μ̣η̣δ̣ὲ̣ν̣⟧(*)
⟦ἡμῶν αὐτῷ⟧ μηδ̣ὲ̣ν̣(*) ἀ̣δ̣ι̣κ̣ή̣σ̣α̣ντας ἡμᾶς τ̣ή̣ν̣ τ̣ε̣ οἰκον̣ο̣μ̣ί̣α̣ν̣(*)
15ἀποσ̣τ̣ερε̣ῖ̣ν, ἀπαγαγεῖν <δὲ> τὴν θυγατέρα ἡμῶν Ταθρεῖφιν και την(*) Π̣ρ̣ί̣μ̣α̣(ν)
καὶ ἔχειν παρʼ ἑαυτῶι ἐν εἱρκ̣τ̣[ῇ ἐπὶ] μ̣ῆ̣ν̣ας ε. διὸ ἀξιοῦμέν [σε]
τὸν πάντων σωτῆρα καὶ ἀντιλήμπτορα ὑπὲρ σπλάγχνου τὸν ἀγῶνα
ποιούμενοι ἐὰν φαίνηται προστάξαι παρασταθῆναι τὸ(ν) π̣ρ̣ο̣γ̣ε̣γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣έ̣ν̣ο̣ν̣(*)
Πάρ[ι]ν καὶ ⟦προς⟧ ἐπαναγκάσαι παραγαγεῖν τὴν θυγατέρα ἡμῶν, [ἵν]α̣
20ἀποκομισώμεθα αὐτὴν κα̣ὶ̣ ὦ̣[μεν ε]ὐ̣ε̣ρ̣γ̣ε̣τ̣η̣(μένοι).
——
⁦ -ca.?- ⁩

Apparatus


^ 2. l. Ἀπολλων<αρ>ίου, BL 8.42 : Ἀπολλωνίο̣υ̣ prev. ed.
^ 4. l. χάρ<ι>ν
^ 4. BL 8.42 : β̣ι̣  ̣  ̣  ̣η̣ς̣ prev. ed.
^ 4. l. θλίψεως
^ 6. l. τροφῖτιν
^ 7. BL 8.42 :   ̣  ̣ prev. ed.
^ 7. l. μετονομάσας
^ 7. BL 8.42 :   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 8. BL 8.42 :   ̣  ̣  ̣  ̣σ̣υν prev. ed.
^ 9. l. τροφίτιδος
^ 11. l. τροφίτιδος
^ 12. BL 8.42 : Καί(σαρ)ο(ς) prev. ed.
^ 13. BL 8.42 : ⟦⟧  ̣  ̣  ̣ μ̣η̣δ̣ὲ̣ν̣ prev. ed.
^ 14. BL 8.42 : μηδ̣έ̣ τ̣ι̣ prev. ed.
^ 14. BL 8.42 : μηδ̣ὲ̣ οἰκον̣ο̣π̣ι̣ο̣ν̣ prev. ed.
^ 15. l. τὴν καὶ
^ 18. BL 8.42 :   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.