Papyri.info

sign in

bgu.4.1152 = HGV BGU 4 1152 = Trismegistos 18601 = oxford-ipap.apis.31DDbDP transcription: bgu.4.1152 [xml]

11/10 BC Alexandria

Πρωτάρχωι
παρὰ Στεφάνου τοῦ Καίσαρος καὶ π̣α̣ρ̣ὰ̣ Δ̣ι̣ο̣δ̣ώ̣ρ̣ο̣υ̣
τοῦ Διοδώρου. ⁦ vac. ? ⁩ συγχωρ[εῖ] ὁ Στ[έφα]νος ἀπ(εσ)-
χηκέναι παρὰ τοῦ Διοδώρ[ο]υ δ̣ι̣ὰ̣ τ̣ῆ̣ς Ἑ̣λ̣έ̣ν̣ο̣υ̣ κολ-
5λυβιστικῆς τραπέζης \τὰ/ δάνηα(*) ἃ ἐδάνισεν(*) αὐτῷ
κατὰ συνχωρήσις(*) τὰς διὰ τοῦ αὐτοῦ κριτηρίου
γεγονυίας δύο τῶι η (ἔτει) Καίσαρος μίαν μὲν Φα-
ῶφι ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) τ, τὴν δὲ ἑτέραν Φ̣α̣μ̣ε̣ν̣[ὼθ] ἀργυ(ρίου)
(δραχμὰς) σ, ἀμφοτέρων δὲ τῶν δανήων(*) καὶ τοὺς
10τόκους τοῦ ὑπερπεπτωκότος χρόνου, καὶ ε̣ἶ̣ν̣αι
ἀκύρους τὰς δηλουμένας συνχωρήσις(*) σὺν ταῖ[ς]
γενηθ[είσαις] π̣ρ̣ὸ̣ς̣ ἑκάστην αὐτῶν διαγραφαῖς
διὰ Τετ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ο̣ῦ̣(*) ἰ̣δ̣ί̣ο̣υ̣ \  ̣  ̣  ̣  ̣/ κ̣α̣ὶ̣ Δημητρίου κολλυβιστικῆς
τραπέζης, μὴ ἐπελεύσεσθαι δὲ τὸν Στέφα-
15νον μηδʼ ἄλλον ὑπὲρ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Διόδω-
ρον μ̣η̣δ̣ὲ̣ π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τῶν αὐτῶν μηδὲ περὶ ἄ[λλο]υ μηδε-
νὸς ἁπ̣λ̣ῶ̣ς ἐνγράπτου ἢ ἀγράφου ἀπ[ὸ τῶ]ν ἔν̣-
προ[σθεν] χρόνων μέχρι τῆς ἐνεστώ[σ]ης ἡμέ-
ρας ἢ χωρὶς τοῦ κύρια ἶ̣ν̣α̣ι̣(*) τὰ σ[υ]νκεχ[ωρη]μ̣έ̣ν̣α̣
20ἐνέχεσθαι αὐτὸν τοῖς τε βλάβεσι κ̣α̣[ὶ τῷ] ὡ̣ρ̣[ισ-]
μένῳ προστίμῳ. συνχωρῖ(*) δὲ καὶ ὁ Δ[ιό]δω[ρος]
ἀνακεκομίσθαι πα[ρὰ τ]οῦ Στεφάνου ἃ̣ ἔ̣[δω]κεν
αὐτῷ [κ]ατ̣ὰ̣ τ̣ὴ̣ν̣ π̣α̣ρ̣ὰ̣ τοῦ Φαῶφι μ̣η̣ν̣[ὸς] σ̣υ̣ν̣-
χώρησ̣ι̣ν̣ βυβλία(*)   ̣  ̣  ̣ω̣[  ̣]θ̣[  ̣]ν π̣άντα̣ [καὶ ἀντί-]
25γραφον σ[υ]νχωρή[σ]εως κ̣ατὰ δο̣ύ̣λ̣[ου, οὗ τὰ]
π̣ι̣σ̣τ̣ὰ̣ πα[ρ]έδωκε̣ν̣.

Apparatus


^ 5. l. δάνεια
^ 5. l. ἐδάνεισεν
^ 6. l. συνχωρήσεις
^ 9. l. δανείων
^ 11. l. συνχωρήσεις
^ 13. BL 8.42 : διά τε τ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 19. l. εἶναι
^ 21. l. συγχωρεῖ
^ 24. l. βιβλία

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.