Papyri.info

sign in

bgu.4.1159 = HGV BGU 4 1159 = Trismegistos 18609DDbDP transcription: bgu.4.1159 [xml]

30 BC-AD 14 Alexandria

Π̣ρ̣ω̣τ̣ά̣ρ̣χ̣ω̣ι̣ τ̣ῶ̣ι̣ ἐ̣π̣ὶ̣ τ̣ο̣ῦ̣ κ̣ρ̣ι̣τ̣η̣ρ̣ί̣ο̣υ̣
παρὰ Πτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου Ἀλθαιέως
καὶ [π]α̣ρ̣ὰ̣ Ζ̣ω̣σ̣ί̣μ̣ο̣υ̣ τ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣  ̣
[συνχωρεῖ ὁ Ζώσιμος - ca.13 - αἰ-]
5τήσ̣α̣ν̣τ̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ̣ Πτολεμαίου τ̣ὸ̣ν̣ Μ̣ε̣ν̣α̣ε̣ι-
τη̣ν̣(*) ν̣ο̣μ̣ὸ̣ν̣ κ̣α̣ὶ̣   ̣  ̣  ̣  ̣α̣  ̣του
π̣ρ̣ὸ̣ς̣ ἐ̣ξ̣υ̣π̣η̣ρ̣έ̣τ̣η̣σ̣ί̣ν̣ τινων ἔργων
κ̣α̣τ̣ὰ̣ [τῶν μετὰ φυ]λ̣α̣κῆς ἀγωγίμων
\μ̣ε̣γ̣ά̣λ̣η̣ν̣/ ⟦καὶ π̣ᾶ̣σ̣α̣ν̣⟧ ἐργατήαν(*) παρεσσκευακὼ̣ς(*)
10ἔτι δὲ καὶ πεπιστευμένος ὑπὸ \  ̣  ̣  ̣/ ⟦τ̣ο̣ῦ̣⟧
  ̣  ̣  ̣  ̣/ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣ο̣υ̣ τὰς φυλακὰς τοῦ
α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ ν̣ο̣μ̣ο̣ῦ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἠ̣σ̣χ̣ο̣λημένος ἀπὸ
Θ̣ω̣ῦ̣θ̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣ν̣ε̣[στῶτος   ̣  ̣  ̣  ̣ ἔτους Καί-]
σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ ἕ̣ω̣ς̣ Χ̣ο̣ι̣ὰ̣κ̣ τοῦ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣ [ἔ]τους ⟦  ̣  ̣  ̣ι⟧
15τοῦ Πτολεμαίου, μ̣ε̣θ̣ε̣σ̣τ̣α̣[μένος δὲ]
τῆς στρατηγίας ἀ̣[πὸ τοῦ Χοιὰκ   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ου ἐκπληρώσας \λ̣η̣  ̣  ̣  ̣/ [- ca.10 -]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐὰν δέ τις ἐγ-]
κ[α]λῇ τῶι Πτολεμαίω[ι] τ̣ὴ̣[ν ὑπὸ τοῦ]
20Ζωσίμου ὑπὲρ τ̣ο̣ύ̣τ̣ω̣ν̣ \  ̣  ̣  ̣  ̣/ κ[- ca.9 -]
ἐργατήαν(*) \καὶ/(*) τ̣ο̣ῦ̣ χ̣ειρισμ̣ο̣ῦ̣ [ἐξέτασιν]
λαβὼν ἢ ἑτέρου ⟦χάριν τι]ν̣ὸ̣ς̣ ὧν
αὐτὸς ὁ Ζώσιμος ὑ̣π̣ησχώληται(*) ἢ λε-
λιτούργηκεν(*) ἐν \τ̣ο̣ῖ̣ς̣/ τῇ στρατηγίᾳ \  ̣  ̣  ̣  ̣/ ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣
25Ζώσιμος \μ̣ε̣/ ἔσεσθαι ἀ̣ν̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ
ἐκτείσιν(*) τῶι Πτολεμαίωι ὃ ἐὰν διʼ αὐ-
τὸν βλαβῇ ἢ πραχθῆι σὺν ἡμιολίᾳ
καὶ τὰ βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ \ἄλλας/
28/29⟦ἐπίτειμον(*)
ὡς ἴδιον [χ]ρέος ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ δ̣ρ̣α̣χ̣μ̣ὰ̣ς̣
30χειλίας(*) τῆς πρ[άξεως γ]εινομένης [τῶι]
Πτολεμαίωι ⟦ἐκ̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣ι̣ς̣⟧ τ̣α̣ ταυτ̣  ̣
ἔκ τε αὐτοῦ Ζωσίμου καὶ ἐκ τῶν [ὑπ]αρχόν-
των αὐτῶι πάντων καθάπερ ἐγ(*) δίκης.
——
Traces 1 line

Apparatus


^ 5-6. l. Μεν<ελ>αεί |την
^ 9. l. ἐργατείαν
^ 9. l. παρεσκευακὼς
^ 21. l. ἐργατείαν
^ 21. corr. ex ⟦η̣⟧
^ 23. l. ὑπησχόληται
^ 23-24. l. λε |λειτούργηκεν
^ 26. l. ἐκτείσειν
^ 28/29. l. ἐπίτιμον
^ 30. corr. ex
^ 30. l. χιλίας
^ 33. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.