Papyri.info

sign in

bgu.6.1212 = HGV BGU 6 1212 = Trismegistos 7304DDbDP transcription: bgu.6.1212 [xml]

323-31 BC ?
[Reprinted from: .] cfCOrdPtol80-`83

A
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ματα τοῖς του[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ (ἔτους)] ι̣ε Φαμενὼθ ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
B
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν τοῖς ἔ]νπροσθεν χρόνοις [⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩ το]ύ̣των ἐπιγονῆς πρ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ν̣ ἀλλὰ μηδὲ ὄρνιθας [μ]η̣[δὲ]   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ω̣ν ἐγδεδομένα π̣α̣ρ̣[ὰ] τὰ̣ π̣[ροστάγματα (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ς ταῖς ἐπιμελείαις τῶν ε̣  ̣ρ̣ε̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ μηνύειν δὲ τὸν β]ουλόμενον ἐν Ἀλεξανδρεί[αι τῶι ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩] τοῦτ̣ο̣ν̣ δὲ ἐπὶ τὸν Νουμήνιον ε̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ λή]μ̣[ψ]ε̣ται τὸ τρίτ̣[ο]ν. (ἔτους) ιγ
C
[βασίλισσα Κλεοπάτρα καὶ βασιλεὺς Πτολεμαῖος](*) θεοὶ Φιλοπάτορες βουλόμενοι τηρεῖσθαι τοῖς κ̣[ατὰ τὴν χώραν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ διὰ τοῦ ⁦ -ca.?- ⁩] Φ̣[α]μ̣ε̣ν̣ὼθ ἐπὶ τοῦ πατρ[ὸς] ἡμῶν ἐκτεθέντο̣[ς προγράμματος ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣λ̣[  ̣]κ̣[  ̣]λ̣  ̣[  ̣  ̣] ἐκτεθῆναι τῶι̣δ̣ε̣ τῶι προ[στάγματι](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -] μ̣ὴ π̣α̣ρ̣[α]π̣οδίζειν τὰ εἰς τὸ βασιλικὸν [καθήκοντα τελεῖσθαι ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ τ̣ὴ̣ν̣ ἐ̣ν̣ ἑ̣κά[σ]τ̣ῳ νομῶι κ̣α̣τ̣ὰ̣ τόπον ἀσυλίαν ἐπʼ ἀδωσιδικίαι το̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ δια]λ̣ήμψιν   ̣ε  ̣  ̣  ̣ειν, μηνύειν δὲ τὸν βουλόμενον περὶ τούτων [ἐν Ἀλεξανδρείαι τῶι παρὰ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ πρ]άγ̣μ̣ατα κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣π̣ὶ̣ τῆς πόλεως ἀπολελειμμένου· τοὺς δὲ κατὰ τὴ[ν χώραν ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣ω̣ς̣ πέμ̣πε̣ι̣[ν ἐ]πὶ τὸν αὐτόν, ἐφʼ ᾧ λήμψ[ε]ται τῆς τ[ο]ῦ ἐνεχθησομέν[ου οὐσίας τὸ τρίτον ⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]. ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς ϛ Παῦνι θ.
D
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ρας σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ηγ̣οὺς καὶ ἐπὶ τῶν δυνάμεων τεταγμένους κα̣[ὶ τοὺς ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ καὶ τοὺς βασιλικοὺς γραμματεῖς καὶ τοὺς ἐν̣ τ̣α̣ῖ̣ς̣ ητ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὑποδέχεσθαι τοὺς χηνοτ]ρ̣όφ̣ους μηδὲ διδόναι αὐτοῖς τρ[ο]φὴ̣ν μηδʼ ἐνκ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ δέχεσθαι εἰς τὰς] οἰ̣κ̣ίας καὶ κτήσεις μηδὲ σκ[ε]πάζειν μηδὲ [⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]ε̣σθαι, ἐὰν δέ τ[ι]νες π[α]ρ̣[ὰ ταῦ]τ̣α ποιήσωσι τ̣ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ἀφαι]ρεθήσονται τοκιδες(*) κα̣ὶ̣ [αἱ   ̣] ἐ̣πι̣γ̣ρ̣αφεῖσαι διὰ το̣[υ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ καθʼ ὁντι]ν̣οῦν̣ τρόπον αἰτεῖσθαι τὰ ὑπά[ρ]χο̣ν̣τα τῶν χην̣[οτρόφων ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ὥστε τάς τε κτήσε]ι̣ς καὶ οἰκίας καὶ πά̣ν̣τ̣α̣ κεῖσθαι ἐν ὑ̣[πα]λ̣λ̣ά̣γ̣μ̣α̣τι [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ κ]αὶ τὰς γυναῖκας χλ̣ωμένα̣ς(*) τ̣[ο]ῖ̣ς φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] διὰ τὸ εἶναι ἀλληλεγγύο[υς ⁦ -ca.?- ⁩]
30[⁦ -ca.?- ⁩]ς περιπεπτωκότων τοὺς [μη]ν̣ι̣α̣ί̣ο̣υ̣ς φόρους, ὡσαύτως δὲ καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ C.12. BL 6.15 : [βασιλεὺς Πτολεμαῖος καὶ βασίλισσα Ἀρσινόη] prev. ed.
^ C.14. π̣ρο[γ]ρ[άμματι] prev. ed.
^ D.26. l. τοκάδες
^ D.29. l. χρωμένας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.