Papyri.info

sign in

bgu.6.1212 = HGV BGU 6 1212 = Trismegistos 7304DDbDP transcription: bgu.6.1212 [xml]

323-31BC ?
[Reprinted from: .] cfCOrdPtol80-`83

A
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ματα τοῖς του[ -ca.?- ]
[ -ca.?- (ἔτους)] ι̣ε Φαμενὼθ ι̣ [ -ca.?- ]
B
[ -ca.?- ἐν τοῖς ἔ]νπροσθεν χρόνοις [ -ca.?- ]
5[ -ca.?- το]ύ̣των ἐπιγονῆς πρ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ω̣ν̣ ἀλλὰ μηδὲ ὄρνιθας [μ]η̣[δὲ]   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ω̣ν ἐγδεδομένα π̣α̣ρ̣[ὰ] τὰ̣ π̣[ροστάγματα (?) -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ς ταῖς ἐπιμελείαις τῶν ε̣  ̣ρ̣ε̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- μηνύειν δὲ τὸν β]ουλόμενον ἐν Ἀλεξανδρεί[αι τῶι -ca.?- ]
10[ -ca.?- ] τοῦτ̣ο̣ν̣ δὲ ἐπὶ τὸν Νουμήνιον ε̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- λή]μ̣[ψ]ε̣ται τὸ τρίτ̣[ο]ν. (ἔτους) ιγ
C
[βασιλεὺς Πτολεμαῖος καὶ βασίλισσα Ἀρσινόη] θεοὶ Φιλοπάτορες βουλόμενοι τηρεῖσθαι τοῖς κ̣[ατὰ τὴν χώραν -ca.?- ]
[ -ca.?- διὰ τοῦ -ca.?- ] Φ̣[α]μ̣ε̣ν̣ὼθ ἐπὶ τοῦ πατρ[ὸς] ἡμῶν ἐκτεθέντο̣[ς προγράμματος -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣λ̣[  ̣]κ̣[  ̣]λ̣  ̣[  ̣  ̣] ἐκτεθῆναι τῶι̣δ̣ε̣ τῶι προ[στάγματι](*) [ -ca.?- ]
15[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.10 -] μ̣ὴ π̣α̣ρ̣[α]π̣οδίζειν τὰ εἰς τὸ βασιλικὸν [καθήκοντα τελεῖσθαι -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ τ̣ὴ̣ν̣ ἐ̣ν̣ ἑ̣κά[σ]τ̣ῳ νομῶι κ̣α̣τ̣ὰ̣ τόπον ἀσυλίαν ἐπʼ ἀδωσιδικίαι το̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- δια]λ̣ήμψιν   ̣ε  ̣  ̣  ̣ειν, μηνύειν δὲ τὸν βουλόμενον περὶ τούτων [ἐν Ἀλεξανδρείαι τῶι παρὰ -ca.?- ]
[ -ca.?- πρ]άγ̣μ̣ατα κ̣α̣ὶ̣ ἐ̣π̣ὶ̣ τῆς πόλεως ἀπολελειμμένου· τοὺς δὲ κατὰ τὴ[ν χώραν -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ε̣ω̣ς̣ πέμ̣πε̣ι̣[ν ἐ]πὶ τὸν αὐτόν, ἐφʼ ᾧ λήμψ[ε]ται τῆς τ[ο]ῦ ἐνεχθησομέν[ου οὐσίας τὸ τρίτον -ca.?- ]
20[ -ca.?- ]. ἔ̣τ̣ο̣υ̣ς ϛ Παῦνι θ.
D
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ρας σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ηγ̣οὺς καὶ ἐπὶ τῶν δυνάμεων τεταγμένους κα̣[ὶ τοὺς -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣ καὶ τοὺς βασιλικοὺς γραμματεῖς καὶ τοὺς ἐν̣ τ̣α̣ῖ̣ς̣ ητ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ὑποδέχεσθαι τοὺς χηνοτ]ρ̣όφ̣ους μηδὲ διδόναι αὐτοῖς τρ[ο]φὴ̣ν μηδʼ ἐνκ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- δέχεσθαι εἰς τὰς] οἰ̣κ̣ίας καὶ κτήσεις μηδὲ σκ[ε]πάζειν μηδὲ [ -ca.?- ]
25[ -ca.?- ]ε̣σθαι, ἐὰν δέ τ[ι]νες π[α]ρ̣[ὰ ταῦ]τ̣α ποιήσωσι τ̣ω̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ἀφαι]ρεθήσονται τοκιδες(*) κα̣ὶ̣ [αἱ   ̣] ἐ̣πι̣γ̣ρ̣αφεῖσαι διὰ το̣[υ -ca.?- ]
[ -ca.?- καθʼ ὁντι]ν̣οῦν̣ τρόπον αἰτεῖσθαι τὰ ὑπά[ρ]χο̣ν̣τα τῶν χην̣[οτρόφων -ca.?- ]
[ -ca.?- ὥστε τάς τε κτήσε]ι̣ς καὶ οἰκίας καὶ πά̣ν̣τ̣α̣ κεῖσθαι ἐν ὑ̣[πα]λ̣λ̣ά̣γ̣μ̣α̣τι [ -ca.?- ]
[ -ca.?- κ]αὶ τὰς γυναῖκας χλ̣ωμένα̣ς(*) τ̣[ο]ῖ̣ς φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] διὰ τὸ εἶναι ἀλληλεγγύο[υς -ca.?- ]
30[ -ca.?- ]ς περιπεπτωκότων τοὺς [μη]ν̣ι̣α̣ί̣ο̣υ̣ς φόρους, ὡσαύτως δὲ καὶ [ -ca.?- ]

Apparatus


^ C.14. π̣ρο[γ]ρ[άμματι] prev. ed.
^ D.26. l. τοκάδες
^ D.29. l. χρωμένας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.