Papyri.info

sign in

bgu.6.1217 = HGV BGU 6 1217 = Trismegistos 7307DDbDP transcription: bgu.6.1217 [xml]

II sac Hermopolite

1
Traces 2 lines
1σὺν δὲ τῆι προυπ[αρχούσῃ(?)]   ̣  ̣[  ̣  ̣]κ̣η [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] λθ η´ ιϛ´
μ̣(υριάδες) γ̣  ̣ ϙζ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣(υριάδες) θ ϙβ̣[  ̣  ̣] θ̣ γ̣´ )
[ὧ]ν ἐκφόριον ( εἰ̣ς̣ π̣υρῶν) (μ(υριάδες) ι Βυιε   ̣  ̣  ̣χιϛ ϛ´)
[χαλκο]ῦ οὗ ἀλ[λα]γὴ (τάλαντα) φη τλβ̣  ̣
5τούτων
τῆς πρὸς ἀργύριον διοικηθείσης (ἄρουραι) Ηρλγ 𐅵̣ ι̣β̣´
ὧν φόρος
ἐ\κ/(*) \τ/ῶ[ν](*) σταθ\έντων/(*) διαγ̣[ρα]φήσεσθαι σὺν τοῖς
μετὰ τ̣[αῦτ]α γεγο[νόσιν ὑπερ]β̣ολίοις (τάλαντα) ϙβ   ̣  ̣  ̣  ̣
10ὁ βα(σιλικὸς) γρ(αμματεὺς) β \[  ̣]τ̣με̣ 𐅵̣ δ̣´   ̣/(*)   ̣  ̣  ̣
καὶ πρὸς [σ]ῖτον (πυροῦ ἀρτάβαι) [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] 𐅵 δ´ η´ ιϛ´ (ὧν) φ  ̣[  ̣  ̣  ̣] ι̣ϛ̣´
εἰς πυρῶν μ(υριάδες) νθ̣ ϙζ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣(υριάδες) ι Βυιε 𐅵 γ´ )
(   ̣  ̣  ̣  ̣) ε̣
[ἀ]ρ̣άκου (τάλαντα) δ̣ Γ
15[ὥσ]τ̣ʼ εἶναι τῆς πρότερον μισθώ[σεως]
[  ̣  ̣  ̣ σ]ὺν τῆι μετὰ τ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]υ̣ς̣ γεγ̣[ραμ]-
2
μένηι καὶ ἀντανεγ̣ρ̣[α ⁦ -ca.?- ⁩](*) [⁦ -ca.?- ⁩]
ψιδ 𐅵 γ̣´ ϛ´
(ἀρουρῶν) μ(υριάδες) η ρν̣δ  ̣ 𐅵̣ δ´ [  ̣  ̣  ̣]ς (πυροῦ ἀρταβῶν) μ(υριάδες) [  ̣]α̣ Ηφπβ   ̣  ̣  ̣
20ὧν πυροῦ νδ \Βϡ/(*) δ´ ( μ(υριάδες) νδ Εωξ 𐅵 ιβ´ Βσλ̣γ̣)
κριθῆς μ(υριάδες) ιγ \ρπδ/ ρπγ 𐅵 δ´   ̣(*) 𐅵 ιβ´ σ̣κ̣ 𐅵̣ δ´ αἳ π̣υ̣ροῦ μ(υριάδες) ζ Ησλϛ 𐅵   ̣
ὀλύρας μ(υριάδες) ιϛ ωδ αἳ πυροῦ μ(υριάδες) ϛ Δτκγ
φακοῦ μ(υριὰς) α Ϛσ̣ν̣ αἳ πυροῦ
ἀράκου μ(υριάδες) β Β̣ρπϛ αἳ πυροῦ μ(υριὰς) α Γτια   ̣
25γίνονται μ(υριαδες) ε \κυ[άμου (?)⁦ -ca.?- ⁩]/ [- ca.10 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ β[  ̣]ν̣ε̣ δ̣´ ι̣β̣´)
σησά[μου] Εψνδ γ´ ὧν [σί]τ̣ου μ(υριάδες) δ σοδ 𐅵 δ´
κρότωνος Αω 𐅵 ὧν σίτου Ϛτκγ̣ [  ̣  ̣]
γίν[ο]νται μ(υριάδες) δ Ϛφϙζ   ̣
χόρτο[υ] μ(υριάδες) οε Θτλγ ὧ[ν] σίτου Εχϙε
30χαλκοῦ οὗ ἀλ(λαγὴ) (τάλαντα) κε\β/(*) \Βρνε/(*) \Εσλγ (τετρώβολον)/ ὧν σίτου μ(υριάδες) ζ δ\φλη δ´/(*)
εἰς δὲ πυρῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] μ(υριάδες) πγ \εβ/ϛ̣  ̣ (*)(*) 𐅵 [  ̣  ̣]
⁦ vac. ? ⁩
Traces 1 line
3
καὶ τῆς κα[⁦ -ca.?- ⁩]
σήσαμον [⁦ -ca.?- ⁩]
35ὧν ἐκφόριον [⁦ -ca.?- ⁩]
ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὀλύρας[⁦ -ca.?- ⁩]
σήσα̣μ̣[ον ⁦ -ca.?- ⁩]
εἰς δὲ [πυρῶν (?)⁦ -ca.?- ⁩]
40κ̣α̣ὶ̣ ν̣ε[⁦ -ca.?- ⁩]
πρὸς σ̣ῖ̣[τον (?)⁦ -ca.?- ⁩]
ὧν [⁦ -ca.?- ⁩]
κριθῆς [⁦ -ca.?- ⁩]
ὀλύρας μ̣(υρίαδες)   ̣ [  ̣  ̣  ̣⁦ -ca.?- ⁩]
45χαλκοῦ [οὗ ἀ]λλα[γὴ ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.8. corr. ex εξ
^ 1.8. \τ/ῶ[ν]ω[ν] corr. ex ω[ν]
^ 1.8. corr. ex [ε]σταθη
^ 1.10. corr. ex ε[  ̣  ̣  ̣  ̣]
^ 2.17. l. ἀναγεγρ[αμμένηι(?)]
^ 2.20. corr. ex Γχλ̣
^ 2.21. corr. ex τϙβ
^ 2.30. corr. ex σνγ
^ 2.30. corr. ex Ατπϛ (τετρώβολον)
^ 2.30. corr. ex Δψοη 𐅵 γ´   ̣
^ 2.31. \εβ/ϛ̣  ̣ corr. ex φϙϛ  ̣  ̣  ̣
^ 2.31. \εβ/εβϛ̣  ̣ corr. ex [  ̣  ̣]πβ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.