Papyri.info

sign in

bgu.6.1219 = HGV BGU 6 1220 = BGU 6 1219 = Trismegistos 7748DDbDP transcription: bgu.6.1219 [xml]

IIsac Hermopolite

1
[ -ca.?- ] δε
[ -ca.?- ] κ[ω(μο)]γρ(αμματέως) πραθ[έντ(ων) δὲ διὰ]   ̣[  ̣  ̣  ̣]α
[ -ca.?- ]ν[  ̣  ̣]τ̣ο̣υ̣ τῆς προκ̣ει(μένης)   ̣  ̣η̣[  ̣] γ̣ί̣ν̣[ε]τ̣αι
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] μ̣ὲν πρότερον Πουλυδάμα
5[ -ca.?- ] Ζ̣ω̣ί̣λ̣ο̣υ̣ [  ̣  ̣  ̣] (ἄρουραι) γ (τάλαντον) α Α (γίνεται) (τάλαντα) γ Α
[ -ca.?- ]ται (εἰκοστὴ) ϡν (ἑξηκοστὴ) τιϛ (τετρώβολον)
[ -ca.?- ]  ̣ τι(μη ) κολ̣[ -ca.?- ](  )[ γ]ῆ̣ς ἀδεσπ[ό]του
[γεί(τονες) -ca.?- ] διῶ̣ρ̣υ̣(ξ) λι(βὸς) τόποι Δ̣η̣μ̣η̣τρίου
[ -ca.?- κώμ]η̣ς Ἀ̣λασίδεως τ̣ο̣ῦ̣ Λ̣ευ(κο)πυ(ργίτου)
10 [ -ca.?- διὰ τοῦ π]ρ̣ο̣κ̣(ειμένου) κω(μο)γρ(αμματέως) εἶναι ἀδεσπ̣ό̣τ̣ω̣ν
[ -ca.?- παρό]ντων τῶν ἐπὶ τ̣ο̣ύ̣τ[οις -ca.?- ]
[ -ca.?- τῶν δὲ] παραχω(ρήσεων) τῶι   ̣  ̣γρ(αμματεῖ)
vac. ?
[ -ca.?- ]ο̣υ̣  ̣[  ̣  ̣ τ]όπου ψιλοῦ οὗ μῆ(κος)
[ -ca.?- οὗ] μῆ(κος) κη π(ήχεις) ἐγ(*) δὲ το̣ῦ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ ν̣[ό]του
15[μέρους -ca.?- ] ξ π(ήχεις) καὶ ἄλλου τόπου
[ -ca.?- ]ε̣ω̣ς̣ δ̣ὲ θωυτει ἀπὸ λι(βὸς) Ἑρμ̣(οπόλεως)
[ -ca.?- Ἁρσι]ήσιος το̣π̣ο̣γ̣ρ̣(αμματέως) εἶναι καθότι πρό(κειται)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
[  ̣  ̣  ̣  ̣]φης̣ οὗ γείτονες νό(του) βο(ρρᾶ) το̣ύ̣τ̣ω̣ν̣ Π̣τ̣ο̣λ(εμαῖος)   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣]ο̣ν̣τ̣(  ) [ἀπ]ηλ(ιώτου) τοῦ ὄντος περὶ κ̣ώ̣(μην) Σ̣π̣α̣[  ̣  ̣]ρ̣[ -ca.?- ]
20ἐπιδεδο(μένων) δ[ὲ] ὑφʼ ἡ̣[μ]ῶ̣ν ἀναγεγρ(άφθαι) ὑπὸ Ἁρσ̣ι̣ήσιος τ̣ο̣π̣[ογρ(αμματέως) -ca.?- ]
εἶνα[ι] καθότ[ι] πρό(κειται), πρα(θέντων) δ[ὲ διὰ Χ]α̣ι̣ρ̣ή̣(μονος) τ̣ο̣ῦ̣ ἐ(πι)μ(ελητοῦ) π̣α̣ρ̣ό̣ν̣[των -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ι̣ ἕ̣τ̣ε̣ρο̣ι̣   ̣ει(  ) καὶ ἀγ̣[ορ]άσαι Ἀχιλλέα τὸ̣ν   ̣[ -ca.?- ]
——
(γίνεται) (τάλαντα) [ -ca.?- ]ε (εἰκοστὴ) Αφ (ἑξηκοστὴ) φ
ω̣ν̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ου ἀ̣δ̣εσπότων (τάλαντα) θ Β (εἰκοστὴ) Βω
25 vac. ?
25  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣ς̣ ἐπίτιμον ἐλαϊκῶν φορτίων
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ [Ὀ]ννώφριος τι(μη ) τῶν φορτίων τοῦ ἐμ̣βά(λλεσθαι) (γίνονται) (ἄρουραι) Φά̣σ̣ει Θοτέως
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ρ̣ τ̣ῶ̣ν̣ γ τῶν ὄντων ἐντὸς τοῦ περιβόλου τοῦ
ἐ[ν] Ἑ̣ρμοπό(λει) Ἰσιείου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ (τρι)στέ(γου) κ̣ε π(ήχεων) ἐπὶ ιη π(ήχεις)
ἄλλου ϛ π(ήχεων) ἐπ̣(ὶ) η π(ήχεις) ἐπιδεδομένων δʼ ὑφʼ ἡ̣[μῶ]ν ἀναγεγρ(άφθαι)
30ὑπὸ Διονυσίου κ̣  ̣  ̣γρ(αμματέως) Ἑρμ̣ο̣πόλ(εως) εἶναι Τ̣  ̣  ̣[  ̣]ρ̣  ̣  ̣ιος
παρʼ ὧι εὑρεθῆναι διὰ Παλ̣αίμωνος τοῦ πρὸς [τ]ῆι διαθέσει
π̣ρα(θέντων) δὲ διὰ Χαιρή(μονος) τοῦ ἐπ̣ι̣μ(ελητοῦ) παρόντων τῶν ἀπὸ τῆς Ἑ̣ρ[μο]π̣ό̣λ̣(εως)
κ̣α̣ὶ̣ ἀγοράσαι Ὧρον τὸν προγεγρ(αμμένον) (ταλάντων) γ (εἰκοστὴ) ϡ (ἑξηκοστὴ) [ -ca.?- ] τ
——
  ̣  ̣νο[  ̣]ς τι(μη ) τῆς Ἀφροδισίου οἰκίας η π(ήχεις) ἐπὶ [  ̣ π(ήχεις)] καὶ τ[οῦ]
35πρόσοντος [τόπ]ου ψι(λοῦ) ϛ̣ π(ήχεις) [ἐ]π[ὶ] ζ π̣(ήχεις) τῶν ὄντων [ἐν] Κρο(κοδίλων) πό(λει) τ̣ο̣ῦ̣ Κ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἐπι[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐκ̣ τῶν [  ̣  ̣]ω̣σε  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἀναγεγρ(άφθαι)
ὑ̣π̣[ὸ - ca.9 -] κω(μο)γρ(αμματέως) εἶναι τοῦ Ἀφροδισί[ου πρα(θέντων)] δὲ διὰ Ν̣α̣ι̣-
[- ca.12 -]  ̣  ̣ζ̣  ̣(  ) ἐπίτι(μον) ἐλαϊκῶν φ̣[ορτίων   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ δε
  ̣  ̣[- ca.11 -]λ̣αγοις̣ ἀκο̣λ̣[ουθ -ca.?- ]
40κ̣α̣ὶ̣ [- ca.12 -]  ̣ν Δ τ̣ῶ̣ν̣   ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣[- ca.10 - (εἰκοστὴ)] σ (ἑξηκοστὴ) ϛ[ϛ 𐅷 -ca.?- ]
3
[ca.5 lines missing]
42[ -ca.?- ]τα[ -ca.?- ]
[- ca.12 -]  ̣ δ´ τι(μη ) τῶν φ̣ορ̣[τ]ίω̣ν̣ [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ρ̣ι̣   ̣[  ̣  ̣  ̣] ψατρ[ -ca.?- ]εο̣υ̣ ἡ̣ καὶ Φ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
45[οἰκίας] (δι)σ̣τ̣έ̣(γου) ε̣ π(ήχων) ἐπὶ ιγ π(ήχεις) τῆς̣   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ὑ̣π̣ὲρ̣ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣εν π̣ερ[ὶ] τῶν   ̣[  ̣]φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ει[ο]υ[ -ca.?- ]
τοῦ Λευ(κο)πυ(ργίτου) ἐπιδεδο(μένων) δὲ ὑφʼ ἡμ[ῶ]ν ἀ̣[ναγεγρ(άφθαι) ὑπὸ -ca.?- ]
τ̣ο̣ῦ̣ τοπογρ(αμματέως) εἶναι τῶν ἀπο[ -ca.?- ]
ἄπρατα π̣[ρα(θέντων)] δ̣ὲ διὰ Χαιρήμο[νος τοῦ ἐπιμ(ελήτου) -ca.?- ]
50ἐ̣ν̣ Λευ(κο)πυ(ργίτῃ) [π]α̣ρ̣[όν]των Ἀρ̣ι̣σ̣τ̣αίωνος ἀρχ[ιφυλακίτου -ca.?- ]
φ̣ρ̣ο̣υ̣[ρ]ά̣ρ̣[χου] Τέρτον Ἐ̣(πᾶ) κ̣ω̣(μο)γ̣[ρ(αμματέως)] Θε[ -ca.?- ]
παρη[  ̣  ̣  ̣]. Σ̣ε̣μ̣θέως τοπογρ(αμματέως)   ̣  ̣κ̣[ -ca.?- ]
  ̣[- ca.10 -]  ̣ανιβιν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ε̣ιν̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣πρ[ -ca.?- ]
α[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣] καθὰ καὶ οἱ[  ̣  ̣  ̣]  ̣ (εἰκοστὴ) σι̣ (ἑξηκοστὴ)   ̣[ -ca.?- ]
55[  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣υ̣   ̣[  ̣  ̣] τῶν φορτίων παρ̣ʼ ἑαυτοῦ οι̣φ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ε π(ήχεις) καὶ ἄλ[λο]υ τ[ό]που ἐν ὧι φρ[έαρ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ καὶ ἄλλου τόπου ἐν ὧι μ  ̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ν̣ ἐντὸς τοῦ περ(ι)βόλου τοῦ ἐν̣ [ -ca.?- ]
τ̣ο̣υ̣ [  ̣  ̣  ̣] Ἀ̣φροδ[ι]σίου ἐπιδεδο(μένων) [δὲ ὑφʼ ἡμῶν ἀναγεγρ(άφθαι) -ca.?- ]
60Σεμθέως τοπογρ(αμματέως) πρα(θέντων) δὲ [διὰ -ca.?- ]
[ἀ]κολού(θως) τῆι προκει(μένηι) κα̣[ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ (δραχμαὶ) Β [ -ca.?- ]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]τ̣ερον Β (γίνονται) Δ [ -ca.?- ]
Traces 1 line

Apparatus


^ 1.14. l. ἐκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: bgu.6.1220 [xml]

IIsac Hermopolite

ctr,1
Traces 6 lines ctr,2
καὶ τ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ οἰκί(ας) καὶ αὐλ[ῆς -ca.?- ]
ο̣ὔ̣σ̣ης ἐ̣ν̣ κ̣ώ̣(μῃ) Φαμήρει τοῦ Λευ(κο)πυ(ργίτου) ἐπ̣[ιδεδο(μένων)] δὲ
  ̣  ̣  ̣ σ̣τ̣ρ(ατηγῷ) ὁμοίως ἀκολούθως τ̣ῆ[ι π]ρ̣[ο]κει(μένηι)
10πρα(θέντων) δὲ Ἑρμογένει Β τῶν δὲ παραχω(ρήσεων) το̣ὺ̣ς̣ προ[ -ca.?- ]
τῶ̣ι̣ σε̣ς̣ Β (εἰκοστὴ) ρ (ἑξηκοστὴ) λγ (διώβολον)
Ψεβ̣νάις καὶ Ψενοβάστις τι(μὴν) τῆς Τεβρίτιος
καὶ Τκόννυτος Τιφεβνάιος καμ̣άρας ιγ π(ήχεων) ἐπὶ ιγ π(ήχεις)
[ἐ]π̣ι̣δεδο(μένης) δὲ ὁμοίως ἀναγεγρ(άφθαι) ὡσαύ̣(τως) καὶ̣   ̣  ̣ π̣ρα(θείσης) τῶι
15[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ (τάλαντον) α Γφ (εἰκοστὴ) υοε (ἑξακοστὴ) [ρνη]   ̣  ̣ (τετρώβολον)
Fr
Traces 3 lines
16κατὰ μέρος ἀ  ̣[ -ca.?- ]
Κυρη(ναῖος) (ὀγδοηκοντάρουρος) ὃς ἦν τ̣ῶ̣[ν -ca.?- ]
τοῦ δ καὶ ε (ἔτους) [ -ca.?- ]
παραδεδειχέναι τὴν̣ [ -ca.?- ]
20Θεσσαλῆι ἣν γεγρ(άφθαι)  ̣[ -ca.?- ]
τῶν δ̣ι̣α̣σ̣α̣φο̣υμένων   ̣  ̣[ -ca.?- ]
ἃ ἐνηνοχέναι ὑπαρχ[  ̣]ν  ̣[ -ca.?- ]
διὰ Χ[αι]ρήμονος τοῦ ἐ[π]ιμ(ελητοῦ) [ -ca.?- ]
κα̣ὶ ἀγο̣ρ̣άσαι (ἀρούρας) κ   ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
25[  ̣  ̣  ̣]υ̣ [  ̣  ̣] δ̣ὲ το(πο)γρα(μματέως) Χα̣ι̣ρ̣ή̣μ̣ο̣[νος -ca.?- ]
τοῦ [  ̣  ̣  ̣  ̣] (πυροῦ) ϙ γ´ ι̣β̣´ λογιζ[ομεν -ca.?- ]
ἐνεστώσης τ[ι]μῆς [ -ca.?- ]
Traces 1 line

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.