Papyri.info

sign in

bgu.6.1222 = HGV BGU 6 1222 = Trismegistos 4531DDbDP transcription: bgu.6.1222 [xml]

II sac Hermopolite

Fr1
1
⁦ -ca.?- ⁩ 2
[⁦ -ca.?- ⁩ σ]τ̣ε̣φαν[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ων[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ω̣ β̣α̣(  ) (τάλαντα) ϛ τ̣ω̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣ [πα]ρ̣[ὰ Π]ετοσίριος τοῦ [⁦ -ca.?- ⁩]
5Δ̣ι̣ο̣ν̣υσόδωρος Ζηνοδ[ώρου ⁦ -ca.?- ⁩]
μετὰ κυ(ρίου) τ̣[οῦ] ἑ̣α̣υ(τῆς) ἀνδρὸς [⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ Ἱ̣ε̣ροκλέα Ζηνοδώρ̣[ου ⁦ -ca.?- ⁩]
Ἀσκληπιάδου καὶ Ἀρίστων[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
ἀμπελῶνι φρέαρ καὶ προτ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10τ[ού]τ̣ο̣ι̣ς̣ π̣[άν]τω̣ν̣ τ̣ῶ̣ν̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τῶν ὄντων ἐν τῶι πολ[ιτικῶι (?)⁦ -ca.?- ⁩]
παρὰ Ἀρχ̣ι̣τέλου Κορίνθου φ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
βε[βαι]ώσουσιν Διογ[έν ⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τιμὴν̣ ϛ
15[- ca.9 - Κ]υρηνα̣ῖος κ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.11 -]κα̣ι̣τ̣υ̣ενυ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
Fr2
1
Traces 1 line
18[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ν̣ των̣ Θοτμώ̣σ̣ε̣[ως ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ τ̣ε̣τ̣ρα(  ) ηκ(  ) συ(μβολ) ἐ̣γ̣γ̣υ̣(η ) και̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
20ζ  ̣  ̣ ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩ παρ]όντος Ἑρμίου τοῦ Δημητρίου
[⁦ -ca.?- ⁩]ν[ο]υ κατὰ χρη(ματισμὸν) τὸν μετενηνεγμένον
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣ρα(  ) ἀνανε(ως ) πυλῶνος (δι)στέ(γου) καὶ τοῦ πρὸς
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣ τ]ῆ̣ς̣ αὐ(λῆς) καὶ τῆς εἰς ταύ̣(την) εἰσόδ(ου) καὶ ἐξόδ(ου)
25[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν Ἀ]τμένθει(*) τοῦ Μωχίτου, ὧν
[⁦ -ca.?- ⁩]ο̣υ̣ Νεοτειχεῖτις μετὰ κυ(ρίου) τοῦ ἑαυ(τῆς)
[ἀνδρὸς ⁦ -ca.?- ⁩] ψ χα(λκοῦ) (τάλαντα) θ Α καὶ πρὸς ὑπο̣η̣(  ) τετ̣υ̣(  )
[⁦ -ca.?- ⁩] τέ(λος) α  ̣ξ̣ϛ
[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣του Μακεδόνος τῶ̣ν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
30[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τ̣ο̣ς ἐκτὸ̣ς̣ τ̣ῶ̣ν̣ (ἀρουρῶν) τῶν̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ς̣ α̣σ̣τ̣[  ̣  ̣  ̣]π̣ε̣ι ο ων[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
2
(γίνονται)
Traces 3 lines
36συ(μβολ(?))
κϛ (γίνονται) Ἀπολλώνιο̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
τόπου περὶ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
αὐλῆς ωγ̣κ̣  ̣(  )[⁦ -ca.?- ⁩]
40εἰ̣σ̣όδ(ου) καὶ ἐξόδ(ου)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κωι σφρυ̣(  ) ε  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Γαζαίου τη  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ Δη-]
μητρία
[  ̣  ̣]ω̣ν̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
Fr3
1
⁦ -ca.?- ⁩
45[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ἀ̣λ̣λὰ καὶ
[⁦ -ca.?- ⁩ κε]χ̣ώρισται
οι[- ca.30 -] πηχ(ε ) α[  ̣  ̣   ̣  ̣  ̣] τῆς τριστέγου
οἰκίας [  ̣  ̣  ̣σ]τ̣εγ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀπ]ηλ[ι]ώ̣τ̣ο̣υ̣ [κ]α̣ὶ̣ λι(βὸς) ιθ π(ήχεις) ὧ[ν γείτ(ονες) πά]ντων
(hand 2) αλ̣  ̣  ̣α(  ) νότου Ἀ  ̣  ̣[  ̣]ω̣σ̣ιτο̣ς̣ [- ca.12 -]  ̣ τ̣[- ca.15 -]α̣σαμο̣ιτος
50ἃ ἦν πρότ̣ε̣ρ̣ο[ν - ca.13 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣] Πετοσίριος τοῦ
Ἁρβήχιο[ς - ca.23 -] ὧν κρατεῖν πρότερον Ἀ̣γ̣α̣-
θάτην τὸν π̣[ρὸς τῆι   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣πέα οἰκία ἐκ το̣ῦ̣ πρὸς βορρᾶν μέρους κρατεῖν
τὸν υἱὸν καὶ̣ ἀ̣ρ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣σ̣ι̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Μ̣ά̣γ̣ν̣ητος, ἃ ἦν πρότερον Μεγχείου-
⟦τ̣ο̣⟧ς̣(*) ὑπε[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐ̣κ̣ τ̣ο̣ῦ πρὸς νότον μ̣έ̣ρ̣ο̣υ̣ς̣ λιβὸς π̣λ̣α̣τε[ία]
55καὶ εἴσοδος καὶ ἔξοδος τ̣ῶ̣ν̣ ὄ̣ν̣των ἐν Ἀλαβάστ[ρ]ων πόλει τοῦ Πε[ρὶ Θή(βας)]
ἐπιδεδομένων δὲ ὑ̣π̣ὸ̣ Πτολεμαίου τοῦ βασ[ιλικο]ῦ γρα[μ]μ̣α̣τ̣[έ]ω̣[ς]
ἀναγεγράφθαι ὑ̣π̣ὸ̣ Σ̣  ̣  ̣ν̣τώσιος τοῦ κωμογρ(αμματέως) εἶναι τ̣ῶ̣ν̣ [προτε]θ̣έ̣[ν]τ̣ω̣ν̣
ἐ̣π̣ι̣κηρυχθέντων δὲ διὰ Χαιρήμονος τοῦ ἐ̣π̣ι̣μ̣ελη[τοῦ (ἔτους)κ]ϛ Φ  ̣  ̣  ̣  ̣
[ἐ]ν Ἑρμοῦ πόλει π̣[α]ρόντ̣ω̣ν τῶν εἰθισ[μ]ένων κυρ[ωθέ]ντ[ων]
60δὲ τῆι ιβ τοῦ Φαρμοῦθι τοῦ αὐτοῦ̣ (ἔτους(?)) ἐν τῆι αὐτῆι κώμῃ
παρόντων Βεττί̣δου ἀ̣ρ̣[χιφυ(λακίτου) καὶ   ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] τ̣ο̣ῦ̣ ὑπ̣αρχιφυ(λακίτου) Ἡλιοδώρ[ου]
τοῦ προεστηκότος τῶν [τοῦ υ]ἱοῦ τοῦ βασιλέως Θ̣έ̣ω̣νο̣ς̣ [το]ῦ̣ π[αρὰ]
[Π]τολεμαίου τοῦ πρὸς τῆ[ι] συντά[ξ]ει Θεογένου τοῦ π̣α̣ρὰ Π̣τ̣[ολ(εμαίου) τοῦ]
βασιλικοῦ γρ(αμματέως) Σ̣εμθέως τοπογραμματέως διαδεχομένο̣υ̣
65καὶ τὴν κωμογρα(μματείαν) [διὰ] κήρυκος Ποσειδίππου καὶ ἀγοράσαι τοῦ [εὑρίσκ(οντος)]
χαλκοῦ (τάλαντα) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ πρὸ τοῦ κυ(  ) ἐκ(  ) κ τ
[⁦ -ca.?- ⁩] Πεκύσι̣ο̣ς κατο̣[ίκου (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ε π(ηχ ) ησ̣τ̣ους̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Traces 3 lines
2
τοπογραμματέως εἶναι τῶν̣ [προτεθέντων, ἐπικηρυχθέντων δὲ διὰ Χ̣α̣ι̣ρ̣ή̣μ̣ο̣ν̣ο̣ς̣ ]
τοῦ ἐπιμελητοῦ (ἔτους) κϛ [⁦ -ca.?- ⁩]
παρόντων Ἀναξαγόρ[ου ⁦ -ca.?- ⁩]
75ἀρχιφυ(λακίτου) Ἁ̣λάνδρου τοῦ ὑπαρ[χιφυ(λακίτου) ⁦ -ca.?- ⁩]
Πτολεμαίου τοῦ πρὸς τ̣[ῆι συντάξει ⁦ -ca.?- ⁩]
τοῦ βασιλικοῦ γρ(αμματέως) Ἁρσιήσιος [τοπογραμματέως (?)⁦ -ca.?- ⁩]
διὰ κήρυκος Ποσειδίππ[ου] κ̣α̣ὶ̣ ἀ̣[γοράσαι ⁦ -ca.?- ⁩ τοῦ εὑρίσκοντος]
χαλκοῦ (τάλαντα) β Αφ κυριεύσ[ει] δὲ κα[θότι καὶ οἱ ἀρχαῖοι κύριοι ἐκέκτηντο].
80Ἀθήναιος Θέων̣ο̣ς τιμὴν \κ  ̣  ̣/ τοῦ α̣[⁦ -ca.?- ⁩ μέρους]
τρίτου πεντεκ[αι]δεκάτου [  ̣  ̣]ω̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μικ(  ) αὐλῆς ι π(ήχεων) ἐπὶ ιβ (πήχεις) ὧν γείτ(ονες) πάντω[ν ⁦ -ca.?- ⁩]
βορρᾶ δρόμος τοῦ ἱεροῦ ἀπηλιώτου τ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐν κώμῃ Κίρκα τοῦ [Μ]ωχίτο[υ] ἐπιδ̣[εδομένων ⁦ -ca.?- ⁩]
85ἀναγεγρ(άφθαι) ὑπὸ Ψι̣ν̣τ̣α̣[έο]υς κωμογρ(αμματέως) ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δ̣[ὲ] δ̣ι̣ὰ̣ Χ̣αιρήμονος ἐ̣π̣ι̣μ̣(ελητοῦ) (ἔτους) κ̣ϛ [⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣των καὶ μηθ̣ε[νὸ]ς ὑποσ̣τ̣ά̣[ν]τ̣[ος ⁦ -ca.?- ⁩]
τῶι καὶ ἀντιποησαμένων(*) ἐναια[⁦ -ca.?- ⁩]
——
γίνεται ἀπο̣στ̣αν̣τ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣] θ̣ (τάλαντα) γ κε[  ̣  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
90[⁦ -ca.?- ⁩]
Παρμένω[ν   ̣  ̣  ̣  ̣] Πτολεμαίου τιμ[ὴν ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣  ̣]μηγ̣[  ̣  ̣  ̣]υ̣ ἀπὸ βορρᾶ ῥύμης [⁦ -ca.?- ⁩]
[τοῦ Μ]ωχίτου ἐπ[ι]δεδομένων δὲ ὑπ[ὸ ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἀναγεγ]ρ̣α̣φ̣[θαι ὑ]πὸ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο̣μ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἐπικηρυ-]
95[χθέ]ν̣των δὲ διὰ̣ [Χαιρή]μονος τοῦ ἐ̣π̣[ιμ(ελητοῦ) ⁦ -ca.?- ⁩]
[ἐν κ]ώμῃ Κ̣ίρκα̣ [τοῦ Μ]ωχ[ίτ]ου παρ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣]μένου [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.25. BL 8.43 : [⁦ -ca.?- ⁩]τμένθει prev. ed.
^ 1.53-54. BL 10.20 : Μεγχειοῦ |τ̣ο̣ς̣. prev. ed.
^ 2.88. l. ἀντιποιησαμένων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.