Papyri.info

sign in

bgu.6.1234 = HGV BGU 6 1234 = Trismegistos 4534DDbDP transcription: bgu.6.1234 [xml]

II sac ?

1
ἔτους κθ Τῦβι δ
παρʼ Ἀπολλοδώρου τρα(πεζίτου)
ἐγκυκλίου Ερ
ν̣ιτρικοῦ Ευ
5[  ̣]ε̣λ̣λ̣ολ̣α̣ιων φι
[π]α̣ν̣τοπωλῶν Αυ
[  ̣]περε̣ων (τάλαντον) α
[  ̣]α̣κ̣υ̣ψων Ατ
[συ]νηγορικοῦ Α
10[  ̣]  ̣ν̣β̣  ̣  ̣  ̣ι̣ων ρο
  ̣  ̣  ̣  ̣ Αψκ
  ̣  ̣  ̣  ̣ (τάλαντον) α
2
  ̣  ̣  ̣  ̣ Βφ
(γίνονται) ἐκ̣ τ̣ο̣ῦ̣ κη (ἔτους) σ̣υ̣ν̣η̣(  ) Τ̣ῦ̣β̣ι̣   ̣ ρι   ̣
15[  ̣]  ̣τιμον προβάτων τῶν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
  ̣[  ̣]σ̣τ̣ε̣ι̣ω̣β̣ωνων τ̣ο̣ ε̣  ̣  ̣τ̣ρη[⁦ -ca.?- ⁩]
τελωνίου τὸ ἐκκ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τα̣ρτων κεφ[αλαίων ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
20ἀπομοίρ[ας ⁦ -ca.?- ⁩]
(ἄρουραι) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
3
Traces 3 lines

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.