Papyri.info

sign in

bgu.6.1241 = HGV BGU 6 1241 = Trismegistos 7318DDbDP transcription: bgu.6.1241 [xml]

ca. III sac Oxyrhynchite

β̣α̣σ̣[ι]λε[ῖ] Πτολεμαί[ωι χαίρει]ν Δημήτριος Δημητρίου
Κυρη̣[ναῖ]ος τῆς ἐπ[ιγ]ο̣ν[ῆς   ̣  ̣] ἀδικοῦμαι ὑ[⁦ -ca.?- ⁩]
ε̣φ̣[- ca.11 -]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣θ]εντ̣[ο]ς̣ Ἡρακλεῖ ιε̣
γ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Νι]κ̣[ά]ν̣ο̣ρ̣ο̣ς̣ [τ]οῦ Νικάνορος χαλκοῦ
5δρ[αχμὰς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κοσίας τιμὴν τοῦ ὑπάρχον-
τος αὐτῶ̣ι̣   ̣  ̣[  ̣  ̣]υ̣ ἐγ(*) κώμηι Α̣χ̣α̣ν του τ̣ο̣λ̣[  ̣]ρ̣ο̣υ̣
ου απ̣η̣νε̣γ̣μ̣α[  ̣] το̣υ̣ χ̣[  ̣  ̣]  ̣ι̣[  ̣  ̣]  ̣α̣ι̣[  ̣]χ̣η οὗ γείτονες
ἀπὸ μὲν βορρᾶ π̣ι̣ε̣  ̣  ̣  ̣[ε]ι̣ο̣ν̣, ἀπὸ νότου τ̣α̣ α̣  ̣α̣
κτη̣του [ἀπὸ] ἀπηλιώτου α̣[  ̣]α̣ α̣τ̣α̣ ε̣ι̣ς̣
10  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ν ἀπὸ λιβὸς
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 6. l. ἐν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.