Papyri.info

sign in

bgu.6.1244 = HGV BGU 6 1244 = Trismegistos 4405DDbDP transcription: bgu.6.1244 [xml]

cIIIsac Arsinoite

r,ms
Ἀπολλ[ω]νίωι ἐπ(ιστάτηι) φ[υλακιτ(?)]ῶ̣ν̣
ι̣ζ̣ \⟦α⟧/ ἀποβιασθῶσι ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ οὗ   ̣  ̣  ̣  ̣
παρὰ Τοκολ̣λ̣[ούσ]ι̣ο̣ς̣
(ἔτους) κβ
5Ἁθὺρ κγ.
r,ctr
Ἀνικήτωι οἰκονόμωι
παρὰ Τκολλ[ο]ύσιος
5ζυτοπο̣ι̣[ο]ῦ κ[ώ]μης
Φνεβίεως καὶ̣ η̣μ̣ενχων
ἐνεστηκυίας [μ]οι κρίσεως
ἐπὶ τῶν τὰ πρ[οσο]δικὰ
κρινόντων [χρ]ημα-
10τιστῶν πρ[ὸς] Πᾶσιν
καὶ̣   ̣  ̣σ̣  ̣θ̣έαν [τ]ὴν
μητέρα(*) αὐτῶν περὶ
οὗ̣ ἐ̣πενεν̣η̣ν̣ό̣χ̣α̣σ̣ι̣ν̣
κατʼ ἐμοῦ καὶ τῶν παρʼ ἐμοῦ
15φόνου ἀγενήτου παιδίου
πεντεκαιδεχημέρου
καὶ διὰ τούτ[ο]υ̣ τῶν ἐγκα-
λουμένων εἰσβιασαμένω̣ν̣
εἰς τὴν οἰκίαν μου, ἣν καὶ
20τυγχάνω ἠγορακυῖα
παρὰ τῶν πριαμένων
αὐτὴν παρʼ αὐ̣τῶν, νυνὶ δὲ
εἰσωικικότων(*) Ἰσιάδα
τινὰ διʼ ἑαυτῶν,
25ἵνʼ εἴ πως δύναιντο διὰ
παρευρέσεως ε̣ἰ̣κ̣α̣σ̣τ̣ῆ̣ς̣
[γ]ε̣ί̣νεσθαι τὴ̣ν̣ ἐ̣ν̣ο̣ί̣κ̣η̣σ̣ι̣[ν],
[ἀ]ξιῶ σε συντάξαι γράψ[αι]
Ἀγαθοκλεῖ ἀποσ̣τε[ῖ]λ̣[αι]
30τὴν Ἰσιάδα ὅπως ἀ  ̣[  ̣  ̣]  ̣η̣
καὶ̣ β̣ί̣α̣ι̣ ἐ̣κ̣χω̣ρ̣[ήση]ι̣ μ̣ο̣ι̣
τ̣ο̣ύ̣τ̣ο̣υ̣ γενομένου [ὦ τε-]
τευχ̣υ̣[ῖ]α τ̣[ῆ]ς βοηθεία̣ς.
[εὐ]τύχει
v
(perpendicular) 35 Ἀπολλωνίωι.
(hand 2) (ἔτους) κβ Ἁ[θ]ὺ̣[ρ] κδ̣
π̣α̣(ρʼ) Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ω̣(νίου)
[Ἀ]γαθ[ο]κλεῖ ἐπ(ιστάτηι) Φνεβιέως
τοῦ δ̣[ο]θ̣έ̣ν̣τος Ἀνικ̣η̣τωι(*)
40τῶι vac. ? ὑπομνήμα[τ]ος
ἀναπεμφθέντος δʼ ἐφʼ [ἡ]μ̣ᾶ̣ς̣
  ̣  ̣  ̣  ̣γραφο̣ι̣ς ὑπόκειτ[αι]
τὸ ἀν[τίγρα]φον \κ̣α̣ὶ̣ τῶν συντάξεων   ̣  ̣  ̣/, κ̣α̣τ̣α̣πεμφθή[τω]
ο̣ὖ̣ν ἡ   ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣η ἐ̣π̣[ὶ] τ̣ὴν Ἰσιάδα,
45ἵνα περὶ τῶν γεγραμμένων
ἐπισκεφθῆι ὑπὸ τοῦ Ἀνικήτου [ -ca.?- ]
Traces 1 line

Apparatus


^ r,ctr.12. corr. ex μητετα
^ r,ctr.23. l. εἰσῳκικότων
^ v.39. Ἀπ̣ο̣λ̣λ̣ω̣ν̣ί̣ωι prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 4405 Translation (Englisch) [xml]

textpart

1  (in a second hand) To Apollonios, epistatês phylakitôn. Let them be evicted (?) as regards what [we have received] from Tkollousis. Year 22, Hathyr 23.

textpart

3  To Aniketos, oikonomos, from Tkollousis, brewer from the village of Phnebieus and…. I had a trial against Pasis and …-thea, their mother, before the chrêmatistai who adjudicate in matters that concern the (royal) revenues, concerning the baseless charge of the murder of a slave fifteen days ago, (a charge) which they leveled against me and my agents. On account of this, the accused broke into my house, which I happen to have purchased from the people who bought it from them. And now they have moved a certain Isias into it through their own agency, so that perhaps somehow they may be able, through a similar pretext, to establish habitation. Wherefore, I ask that you please write to Agathokles to send Isias, so that she may… and give way to me by force. For if this happens, I will have met with your assistance. Farewell.

textpart

35  (in a second hand) To Apollonios. (in a third hand) Year 22, Hathyr 24. From Apollonios. To Agathokles, epistatês of Phnebieus. Below lies a copy of the petition given to Aniketos and sent to us. Therefore, let… be sent to Isias, so that an investigation about the events recorded may be carried out by Aniketos. (J. Bauschatz, Law and Enforcement, pp86–87)