Papyri.info

sign in

bgu.6.1303 = HGV BGU 6 1303 = Trismegistos 4562DDbDP transcription: bgu.6.1303 [xml]

I sac Arsinoite

v
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ανταις πέπρακε φορικὰ   ̣  ̣π̣ρ̣  ̣  ̣
Αψπ τῇ αὐτῆι ἡμέρᾳ ᾗ ἥ̣κ̣ει σοὶ τὰ
ια πορε͂α(*), ἰδοὺ δὲ καὶ τὸ π[α]ρὰ τοῦ σι-
τοκαπήλου ἐπιστόλιον [γ]ρ̣αφων(*)
5μοι περὶ τῶν τι̣μ̣[ῶν εἶ]ν̣α̣ι̣ τὰ φορικὰ
Αων καὶ τὰ πρῶτα Βτ̣, [γ]ράφω σοι
ἵνʼ ἰδῇς(*), ἵνα μὴ πλανᾶι(*) ταῖ̣ς̣ τι̣μ̣αῖς ταῖς
ἄνω παρὰ σέ· γίνωσκε ὅτι δ̣ε̣ῖ̣ σε ἐλθεῖν
ἐπὶ τὸ κορκοδιλοταφιν(*) τὸ ἐν Μοίρει
10καὶ ὀμόσαι μηθὲν ὑποστείλασθαι ἐκ τῆς
πράσεως· καὶ γὰρ κἀγὼ(*) τὸν αὐτὸν ὅρκον
ποιήσω περὶ τοῦ συναγορ[ασ]μοῦ, ἔτι
δὲ καὶ σημαίνειν μοι τὰς τ[ιμ]ὰς τοῦ
[ἀ]ργυρίου, ἵνα μὴ πλανώμ[ε]θα, καὶ
15μηκέτ[ι] μοι ἀποστέλλειν [πρὶ]ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣
ἔ̣λ̣θ̣ω̣μεν τὴν ὁδὸν θεματίζ[ειν τό] τ̣ε ἀργύ(ριον)
ε̣α̣ν̣ τ̣ε̣ χα̣[λ]κὸν ἐπὶ τὴν Ἀ̣πολ̣[λω]ν̣[ίου]
[το]ῦ κολλυβιστοῦ· καὶ γρα(  ) πιττάκιον   ̣  ̣δ̣νι̣
[  ̣  ̣  ̣]ωω̣δε[ι] τραπεζείτη̣ι(*) χρημα(  ) ἡ̣μ̣ῖ̣ν
r
20π̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣α̣ ἐν δʼ αὐτῷ ξ ἐ̣γ̣ὼ (τάλαντον) καὶ τῷ
π̣  ̣  ̣  ̣ ε̣ἶ̣ναι τ̣ῶ̣ν̣ π̣υ̣ρ̣σ̣α̣ν̣ω̣ν̣ α̣[  ̣  ̣  ̣]α̣  ̣  ̣  ̣  ̣
λ̣ο̣γ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
ταῦ̣τ̣α̣ η̣κ̣α̣δ̣ε̣ καὶ φορικῶν̣   ̣  ̣  ̣  ̣
25ἀργυ(ριο ) γραφέτω σοι τὸ πιττάκιν [δ]ιὰ τά-
χους   ̣ρ̣ε̣π̣  ̣  ̣  ̣θ̣α̣ι̣ π̣ᾶ̣σ̣ι̣ν̣ ἀπόσ̣τ̣[ο]λ̣ον
δεδώκαμεν δὲ τοῖς ὀνηλάταις̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
ἀπεσταλκέναι σε πορε͂α(*) πλήονα(*), ἤργηκε
πορε͂α(*) ϛ̣ καθότι ἀποβ̣ακ̣ο̣ς μου ἀγοράζοντ̣ο̣(ς)
30ε̣ἰ̣ς̣ τὴν ἀργ̣ί̣α̣ν τῶν ϛ ὄνων δʼ ἐ̣π̣ὶ̣ τοῖς
ζ̣   ̣⟦α  ̣  ̣  ̣  ̣⟧τ̣ι̣ο̣υ̣ κ̣ε̣ρ̣κ̣ο(ύρου) γεμί̣σ̣α̣ι̣ α̣  ̣  ̣ ἀπο  ̣  ̣
τον δέ μοι πορῆα(*) ιβ δὸς δὲ ἀ̣κ̣ο̣υ̣(  )   ̣  ̣  ̣  ̣
τε̣νοφρήους, ἵνα μὴ δημεύῃ ἢ̣ μ̣ὴ̣   ̣  ̣τ̣α̣ι̣
καὶ κόμισαι τὸ σύνβο(λον) γεγράφηκ̣α̣ α̣ὐ̣τῷ τ̣ὸ̣
35[  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣μ̣π̣ι̣α̣ρ̣  ̣  ̣ν̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ω̣ι̣σ̣ο̣ι̣ μ̣ὴ̣ ἀ-
ποδίδου αὐτῷ χα̣(λκόν), ἀπόστε̣ι̣λ̣ο̣ν̣ δ̣έ̣ μ̣ο̣ι̣ χ̣  ̣  ̣  ̣
τὸν δὲ πυ̣(ρὸν) τὸν ἀπεσταλμένον ἠγοράσθαι υ̣  ̣(  )
φορικὰ Ασ καὶ τὰ στρώ(ματα) Αφ δυνα(  ) ωδεγ̣εμ̣ι̣ο̣ξ̣ο̣χ̣α̣
α̣ξ̣ο̣υ̣κ ἀπέσταλκα χα̣ρ̣ὰ̣ν ποιῇς διὰ τὰ
40  ̣  ̣  ̣  ̣ ἔρ[ρ]ω̣σο (ἔτους(?)) ϛ̣ Φα̣μ̣ε̣ν̣ὼ̣(θ) ϛ

Apparatus


^ v.3. l. πορεῖα
^ v.4. l. γράφοντος
^ v.7. l. εἰδῇς
^ v.7. l. πλανῆι
^ v.9. l. κροκοδιλοτάφιον
^ v.11. l. καὶ ἐγὼ
^ v.19. l. τραπεζίτηι
^ r.28. l. πορεῖα
^ r.28. l. πλείονα
^ r.29. l. πορεῖα
^ r.32. l. πορεῖα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.