Papyri.info

sign in

bgu.7.1573 = HGV BGU 7 1573 = Trismegistos 8744DDbDP transcription: bgu.7.1573 [xml]

AD141/2 Philadelphia

[Ἀπολλινάριος στρα(τηγὸς) Ἀρσι(νοείτου) Ἡρακ(λείδου) μερίδος τῷ δεῖνι καὶ τῷ δεῖνι βιβλιοφύλα]ξι ἐνκτήσεων χαίρειν. τοῦ παρακομισθέντος ἀπὸ διαλογῆς χρηματισμοῦ ἐ̣μ̣β̣[αδείας καὶ τῶν ἄλλων]
[περὶ τῆς γεγενημένης ἐμβαδείας οἰκονομιῶν τῶν ἐπισταλεισῶν μοι ὑπὸ τοῦ δεῖνος ὑπογραμματέως πόλεως καὶ πρεσβυτέρου κώμης Ἱερᾶς διαδεχομένου τὰ κ]ατὰ τὴν κωμογραμματείαν τὰ ἀντίγραφα ὑμεῖν(*) ἐπέστειλα διὰ Διονυσίου ὑπ[ηρέτου - ca.10 -]
[- ca.120 - πρωτοπραξίας οὔσης τῷ φί]σκῳ. ἔ[του]ς ε Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλείου(*) Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ [Εὐσεβοῦς -ca.?- ]
[- ca.140 - παρὰ Λ]ουκίου Ἑρεννίου Οὐάλεντος τῶν γεγυμ(νασιαρχηκότων) διὰ Ἥρωνος φροντιστοῦ. οὗ [π]α̣ρεκόμισα [ἀπὸ τῆς διαλογῆς]
5[χρηματισμοῦ ἐμβαδείας καὶ τῶν περὶ τῆς γεγενημένης ἐμβαδείας οἰκονομιῶν τὰ ἀντίγρα(φα) ἐπιδέδωκα -ca.?- καὶ ἀξιῶ, ὡς καθήκει. (ἔτους) ε -ca.?- . Ἀπολλιναρίῳ στρα(τηγῷ) Ἀρσι(νοείτου) Ἡρακ(λείδου) μερίδος παρὰ τοῦ δεῖνος] ὑπογραμματέως πόλεως καὶ πρεσβυτέρου κώμης Ἱερᾶς διαδεχομένου τὰ κα[τὰ τὴν κωμογραμματείαν.]
[τῶν ἐπισταλεισῶν μοι ὑπὸ τῶν ἐπιτηρητῶν ξε(νικῶν) πρα(κτορείας) οἰκονομιῶν τὰ ἀντίγραφα ἐπέστειλά σοι, ὥστε ἐπιστεῖλαί σε αὐτὰς τοῖς ἐγκτήσεων βιβλιοφύλαξιν ἐπὶ τῷ ποιεῖν αὐτοὺς τὴν με]τάθεσιν εἰς τὸ τοῦ Ἑρεννίου ὄνομα, ὡς καθήκει. ἔστι δὲ τὰ ἀντί[γρα]φ̣[α.]
[Ἁρποκρατίων καὶ Ἄρειος ἐπιτηρηταὶ ξε(νικῶν) πρα(κτορείας) Ἀρσινοείτου νομοῦ τῷ δεῖνι ὑπογραμματεῖ πόλεως καὶ πρεσβυτέρῳ κώμης Ἱερᾶς διαδεχομένῳ τὰ κατὰ τὴν κωμογραμματείαν χαίρειν. τοῦ ἐπισταλέντο]ς ἡμεῖν(*) ὑπὸ σοῦ χρηματισμοῦ ἐμβαδείας τὸ ἀντίγρα(φον) ὑπόκειτ(αι). ἐπελθόντ̣[ες οὖν ἐπὶ τοὺς τόπους]
[- ca.140 -] ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὴν αὐτὴν οἰκίαν καὶ αἴθριον καὶ αὐλὴν τῷ αὐτ[ο]ῦ κινδύνῳ πρὸ το̣ῦ̣ τ̣ε̣[λ]ι̣ῶσα̣ι̣(*) [τὰ τῆς ἐμβαδείας νόμιμα]
[- ca.150 - β]ασιλ(ικ γραμματ ). Ἁρποκρατίων σεσημέωμαι(*). Ἄρει[ος] σεσημείωμαι. (ἔτους) [ε   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κζ [  ̣  ̣] τ̣ὸ δὲ̣ [  ̣]  ̣[- ca.20 -].
10[Ἀπολλινάριος στρα(τηγὸς) Ἀρσι(νοείτου) Ἡρακ(λείδου) μερίδος τοῖς ἐπιτηρηταῖς ξε(νικῶν) πρα(κτορείας) χαίρειν. τῆς ἐπιδοθείσης μοι ἀντιρρήσεως τὸ ἀντίγρα(φον) ὑπέταξα, ἵνʼ εἰδῆτε. (ἔτους) ε -ca.?- . ἔστι δὲ τὸ ἀντίγραφον τῆς ἀντιρρ]ή̣σεως· Ἀπολιναρ[ίῳ σ]τρα(τηγῷ) Ἀρσι(νοείτου) Ἡρακ(λείδου) με[ρ]ίδος παρὰ Πτολ[εμαίου   ̣]  ̣  ̣  ̣ος καὶ Ψο[- ca.20 -]
[- ca.120 - Λουκίου Ἑρεννίου Οὐάλε]ντος τῶν γεγυμ(νασιαρχηκότων) διὰ Ἥ[ρωνος] φροντιστοῦ τὸ ἀ̣[ντί]γρα(φον) ὑπόκ(ειται). ἐνεβι[βα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣τον̣ [- ca.20 -]
[- ca.140 -] ἐλ̣αιουρ[γεῖον κα]ὶ συνοικίδιον [καὶ ἐν ἑτέροις ο]ἰκοπ(έδοις) καὶ ἐν ἑτέ[ρ]ᾳ̣ σ̣[φρα]γεῖδι(*) ἥμ[ισυ μέρος ψι(λοῦ) τόπ(ου)]
[- ca.130 - (ἔτους) ε Αὐτοκρά]τορο[ς] Καί[σα]ρος Τίτου Αἰλεί[ου](*) [Ἁδριανοῦ] Ἀντωνίνο(*) Σεβαστοῦ Εὐσε[βοῦς -ca.?- ].
[Ἁρποκρατίωνι καὶ Ἀρείῳ τοῖς τοῦ Ἀρσι(νοείτου) νομοῦ ἐπιτηρηταῖς ξε(νικῶν) πρα(κτορείας) παρὰ τοῦ δεῖνος ὑπογραμματέως πόλεως καὶ πρεσβυτέρου κώμης Ἱερᾶς διαδεχομένου τὰ κατὰ τὴν κωμογραμματείαν τῶν κωμῶν Ἱερᾶς] κ̣α̣ὶ̣ Αὐήρεως. τοῦ παρα[κομισθέντος ἀπὸ τ]ῆς διαλογῆς χρηματι[σμοῦ ἐμβ]αδεία[ς καὶ τῶν ἄλλων οἰκονομιῶν]
15[τὰ ἀντίγραφα ἐπέστειλα ὑμῖν, ἵνα ἐμβιβάσητε τὸν Ἑρέννιον εἰς τὰ διʼ αὐτῶν δηλούμενα - ca.70 -]ομένου πρωτο[π]ραξί[ας οὔ]σ̣ης τῷ φίσ[κῳ] ὡς πρὸς ὑμᾶς τοῦ λ[όγου ἐσομέν]ο̣υ̣   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- Ἀπολλιναρίῳ στρα(τηγῷ) Ἀρσι(νοείτου) Ἡρακ(λείδου) μερίδος παρὰ Λουκίου Ἑρεννίου Οὐάλεντος τῶν γεγυ]μ(νασιαρχηκότων) διὰ Ἡρωνο(*) φροντ(ιστοῦ). οὗ παρ[εκό]μισα ἀπὸ δια̣[λο]γῆς ἐμβαδείας ε (ἔτους) Ἐπ[εὶφ   ̣  ̣ χρ]ηματ[ισμοῦ τὸ ἀντίγρα(φον) ὑπέταξα]
[καὶ ἀξιῶ ἐπιστεῖλαί σε ἑνὶ τῶν περὶ σὲ ὑπηρετῶν, ὅπως μεταδοθῇ τοῖς οὖσι ἐν τοῖς καταγεγ(ραμμένοις), ἵνα ἐκχωρήσωσιν ἐν ἡμέραις ι, κελεῦσαι δὲ τῷ δεῖνι πρεσβυτέρῳ κώμης Ἱερᾶς διαδεχομένῳ τὰ κατὰ τὴν κωμογραμματείαν τῶν κωμῶν Ἱερᾶς καὶ Αὐήρε]ω̣ς ἐμβιβάσ[αι ἐμ]ὲ [εἰς τὰ] διὰ τοῦ χρη[ματι]σμοῦ δηλούμ[ενα - ca.9 -]  ̣ καὶ ψειλ(οὺς)(*) [τόπους - ca.15 -]
[ -ca.?- τῷ δεῖνι πρεσβυτέρῳ κώμης Ἱερᾶς διαδεχομένῳ] τὰ κατὰ τὴ[ν κωμογ(ραμματείαν) παρὰ Λου]κ̣ίου Ἑρεννίου̣ [Οὐάλεντο]ς τῶν γεγ[υμ(νασιαρχηκότων) διὰ Ἥρ]ω̣[νος φροντ(ιστοῦ). οὗ] παρεκόμ(ισα) [ἀπὸ διαλογῆς χρηματισμοῦ]
[ἐμβαδείας - ca.130 - σ]υντ(  ) ἑαυτοῦ ἐκ το[ύτ]ων̣ [ἐ]ν ἡμέραις ι τοῖς [προστ]εταγμ[ένοις] ἀκ[ολούθω]ς. (ἔτους) ε Ἀντω[νίνου Σεβαστοῦ τοῦ κυρίου]
20 [ -ca.?- vac. ? (ἔτους) ε Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλ(?)]ίου Ἁδρι̣α̣[ν]οῦ Ἀ[ντ]ων[ίνο]υ Σεβαστοῦ Εὐσεβ[οῦς μ]ηνο(*) Σεβασ̣τοῦ ιζ· [  ̣  ̣  ̣  ̣]σχος γρα[μματεὺς - ca.13 -]
[χρηματισταὶ ὁ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα οἱ τὰς ἐντεύξεις διαλέξαντες· ἀναγνωσθείσης ἐντεύξεως Λουκίου Ἑρεννίου Οὐάλεντος τῶν γεγυμ(νασιαρχηκότων), τῆς] δὲ διὰ αὐτῆς σημενομένης(*) καταγραφῆ̣ς̣ ὑπογεγρα(μμένης) ἐπενηνεγμ̣έ̣νης καὶ τ[οῦ λεγομέ]νου διαπε[στάλθαι Ἥρωνος ὑπογεγρα(φότος)]
[διαπεστάλθαι πρὸς τὴν τοῦ χρηματισμοῦ τελείωσιν συνεκρίναμεν γραφῆναι καὶ πεμφθῆναι τῆς ἐντεύξεως ἀντίγραφον τῷ τοῦ Ἀρσι(νοείτου) Ἡρακ(λείδου) μερίδος στρα(τηγῷ), ἵνʼ, ἐὰν παρὼ]ν ὁ Λούκιος Ἑρέννιο(*) Οὐάλης εὐδοκεῖ(*) τούτοις καὶ προῆται τὴν καθήκου[σα]ν χειρογρα[φίαν περὶ τοῦ ἀληθῆ εἶναι]
[τὰ διὰ τῆς ἐντεύξεως δεδηλωμένα καὶ μηδὲν ὑπεναντίον ᾠκονομῆσθαι τὸ τηνικαῦτα, διαστειλάμενος τοῖς οὖσι ἐν τοῖς καταγε̣γραμμένοις ἐκχωρεῖν ἐκ τούτων ἐν ἡμέραις ι μετὰ ταύτα]ς ποιῆται τὰ τῆς ἐμβαδείας ὃν τρόπον καθήκει τοῖς προστεταγμέ̣ν[οις] ἀκολού[θως].
[τῷ δεῖνι. Λούκιος Ἑρέννιος Οὐάλης τῶν γεγυμ(νασιαρχηκότων) καταγέγραμμαι κατὰ τὰ προτετελειωμένα γράμματα ἐνεχυρασία]ς καὶ προσβολῆς τῶν Νεικολάου καὶ Πτολεμαίο(*) τοῦ Νεικολάου ε̣ἰ̣ς̣ μ̣ὲ̣ν̣ τὴν̣ τρα̣π̣[- ca.20 -]
25[ -110-120- ἐλαιουργεῖον καὶ συνοικίδι]ον καὶ ἐν ἑτέροις οἰκοπ(έδοις) καὶ ἐν ἑτέρᾳ σφραγεῖδι(*) (ἥμισυ) μέρους(*) ψειλ(οῦ)(*) τόπ(ου) καὶ (τέταρτον) μέρος συνοικίας καὶ [- ca.20 -]
[- ca.140 - ἐν ᾧ̣]  ̣ ὑ̣ποδ(οχεῖα) καὶ ἀμπ(ελῶνος) ἀναδενδρατικ(οῦ)(*) (ἄρουραι) β, ἐν ᾧ φρέαρ καὶ ὑποδοχ(εῖα) καὶ περὶ Βουκόλ(ων) ἱερᾶς [γῆς -10-20- ]
[- ca.140 -] Ἀσκλατο(*) πρὸ(*) ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) Δξδ καὶ Πετρωνίας τῆς Διοσκόρου πρὸς ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) Αξ, εἰ̣ς̣ [ἃ ἐμβαδεῦσαι βουλόμενος]
[δέομαι ἐπὶ τῆς διαλογῆς συγκρῖναι γράψαι τῷ τοῦ Ἀρσι(νοείτου) Ἡρακ(λείδου) μερίδος στρα(τηγῷ) ἐμβιβάσαι ἐμὲ εἰς τὰ καταγρα(φέντα) ὡς πρόκ(ειται) πάντα καὶ συνεπισχύειν μοι ἐν τῇ τούτων κρατήσει καὶ κυρείᾳ] καὶ ἀποσφορᾷ(*) τῶν περιγινομένων καὶ ἐν οἷς ἐὰν ἄλλοις αὐτοῦ προσδέομαι(*) περ[ὶ τούτων τοῖς προστεταγμένοις]
[ἀκολούθως ἐν μηδενὶ ἁπλῶς ἐλαττουμένου μου· πρὸς δὲ τὴν χρηματισμοῦ τελείωσιν διαπέσταλμαι τὸν Ἥρωνα. (ἔτους)   ̣ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ τοῦ κυρίου -ca.?- ὁ δεῖνα] ὑπηρέτης μεταδέδωκα τῷ ἐπιδικ  ̣  ̣ε̣ν̣τ̣ι̣ Νικαλάῳ(*) ἐνώ[πιον, ὡς καθήκει. -ca.?- ]

Apparatus


^ 2. l. ὑμῖν
^ 3. l. Αἰλίου
^ 7. l. ἡμῖν
^ 8. l. τελειῶσαι
^ 9. l. σεσημείωμαι
^ 12. l. σφραγῖδι
^ 13. l. Αἰλί[ου]
^ 13. l. Ἀντωνίνο<υ>
^ 16. l. Ἥρωνο<ς>
^ 17. l. ψιλ(οὺς)
^ 20. l. [μ]ηνὸ<ς>
^ 21. l. σημαινομένης
^ 22. l. Ἑρέννιο<ς>
^ 22. l. εὐδοκῇ
^ 24. l. Πτολεμαίο<υ>
^ 25. l. σφραγῖδι
^ 25. l. μέρος
^ 25. l. ψιλ(οῦ)
^ 26. l. ἀναδενδραδικ(οῦ)
^ 27. l. Ἀσκλᾶτο<ς>
^ 27. l. πρὸ<ς>
^ 28. l. ἀποφορᾷ
^ 28. l. προσδέωμαι
^ 29. l. Νικολάῳ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.