Papyri.info

sign in

bgu.7.1635 = HGV BGU 7 1635 = Trismegistos 25332DDbDP transcription: bgu.7.1635 [xml]

I spc Philadelphia

r
1
Νεκφερῶς̣ α  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
δ Πά̣ι̣ς [⁦ -ca.?- ⁩]
Ἑριεὺς Μ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
η Πτολλᾶ̣ς α[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
5η̣ Ἀπόλλων α̣[  ̣  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
η Δικράν[ης]   ̣  ̣
Σε̣  ̣βας   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ιβ
Μ̣υσθ̣[ᾶς   ̣  ̣  ̣]   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] 𐅵̣
Ἀντ[ᾶ]ς [  ̣]ν[⁦ -ca.?- ⁩] κ χ(αλκοῖ) β
10⁦ vac. ? ⁩
10Ἑ̣ρ̣μᾶ̣[ς   ̣]ν̣ουω̣  ̣ ε[  ̣]  ̣ν κ̣ χ(αλκοῖ) β
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣α̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ι̣[⁦ -ca.?- ⁩] χ̣(αλκοῖ) β
δ Ὀ̣  ̣[  ̣]  ̣ι Π̣[  ̣  ̣  ̣]βη(  ) χ̣(αλκοῖ) β   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Π̣ε̣[τ]εῆσι[ς]   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[Π]ε[τ]εῆσις Φ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[Πε]τεῆσις̣ υἱὸ(ς) Τεκμη(  ) α̣[  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ν̣ος   ̣π  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Μάρων [⁦ -ca.?- ⁩]δε  ̣  ̣  ̣  ̣ ιβ̣ χ(αλκοῖ) β
Νεκφε(ρῶς) Ἀ[μ]μων  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] χ̣(αλκοῖ) β
Ἑρμία̣ς̣ [⁦ -ca.?- ⁩] χ(αλκοῖ) β
20Σαμβᾶς Α  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ χ(αλκοῖ) β
Σ̣αμβᾶς Ψ  ̣[  ̣  ̣  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]
Η̣ρ̣ο̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
24-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
δ Πα  ̣ο̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ο  ̣ υ̣ἱὸς [  ̣  ̣]ϛ
25η Μ[υσ]θᾶς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
πα Πα̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]δ̣ίου   ̣  ̣ιβ  ̣  ̣
δ Μῶ[ρος] Η  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ζ
Πααρ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣
Νεκ̣φ̣ε̣ρ̣[ῶς   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ων   ̣
30Ἁρφ̣α̣ῆ̣[σι]ς̣ Traces
Ἁρφαῆσ[ι]ς Traces
Πετεῖρ[ις] Traces
Ἰσχυρ̣ί̣ων   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣π̣ε̣ς̣ ιϛ
δ Ἰωσῆπος   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] ιβ
35Νεμεσίων   ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ο(  )   ̣  ̣
Ἄλκιμος υἱό̣ς̣   ̣  ̣  ̣ χ(αλκοῖ) β
Νεμεσίων ἄλλο(ς)   ̣
Σαμβᾶς   ̣νητ[⁦ -ca.?- ⁩]
Πετ[ε]χ[  ̣  ̣] Σ̣[α]μ̣ψαιο(  )   ̣  ̣ χ̣(αλκοῖ) β
40Παπαίονο(ς) Π̣ομ  ̣  ̣  ̣ χ̣(αλκοῖ) β
Πομψάις [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ χ̣(αλκοῖ) β
Πανομιεὺς [  ̣  ̣]ανε  ̣  ̣  ̣
Ἁτρῆς̣ [ἄλλ]ο̣(ς) ε
Ὀρσενοῦ̣[φι]ς [ἄλ]λο(ς) Traces
45Πλη[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἄλλο(ς)   ̣  ̣ χ(αλκοῖ) β
Μῶρος ἄλλο(ς) Traces
πTraces
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
1
Δ̣ῖος   ̣  ̣τομαίου [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ δι̣ο̣(  )
[  ̣  ̣  ̣  ̣]ας   ̣
50Ἁρφ̣αῆ̣σ̣ις Π̣ραξείου ι̣β̣
Φ̣[ί]λ[ων] Ανουβίωνο(ς) ι̣ϛ
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Πασίωνο(ς(?)) ἀραβ(οτοξότης)   ̣  ̣
Σ̣ι̣σ̣ό̣ι̣[ς] Κολ̣ούθ̣(ου) κ  ̣  ̣
[Ἀ]ν̣ου[β]ᾶς Π̣ετ̣εσῖτο(ς) βα  ̣  ̣  ̣  ̣
55[  ̣]  ̣α  ̣  ̣  ̣ς δρ(  ) μ  ̣  ̣σιο(  ) γν  ̣  ̣  ̣
Traces 11 lines
57-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
mm
Traces 12 lines 2
Ἑριεὺς Πα[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἑ̣ριεὺς   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Λαέρτης Νε[⁦ -ca.?- ⁩]
70Ὀ[ρσ]ενοῦφις Ν[⁦ -ca.?- ⁩]
Διονυσ̣ις(*) Φ[⁦ -ca.?- ⁩]
Σο[υ]χᾶς Ἰσχ[⁦ -ca.?- ⁩]
Μύσθης Α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λῆς Πετ[⁦ -ca.?- ⁩]
75Πανεῖς   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Ἡ̣ρακ̣λ̣ῆς̣   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 11 lines
78-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 2.71. l. Διονύσιος

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.