Papyri.info

sign in

bgu.7.1655 = HGV BGU 7 1655 = Trismegistos 9535DDbDP transcription: bgu.7.1655 [xml]

AD169 Philadelphia

1
[ -ca.?- ἐν] τ̣όπῳ Καίσαρος ἀρούρας σιτικὰς γ, ὁμοίως
[ἄλλας(?) σιτι]κὰς γ ἐν τόπῳ Κάλλω[νος], καὶ περὶ κώμ(ην)
[ -ca.?- ἀρ]ούρας σιτικὰς 𐅷̣   ̣ ιβ´ vac. ?
[ -ca.?- ]θ̣ιος [  ̣  ̣  ̣]  ̣ν  ̣  ̣σ  ̣ειω ὑπ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ κλη̣-
5[ -ca.?- ]υτου περὶ κώμην Φιλαδ[έ]λ(φειαν) ἀρούρας σιτικ̣(ὰς)
[ -ca.?- ]λ̣αβεν  ̣  ̣τ̣α [τ]έκνα μ[ο]υ [τὰ] προγεγραμμ(ένα)
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ε ἐχέτωσαν κοινῶς [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κιανο̣ι̣ Πτ̣ο̣λ(  )
[ -ca.?- Νεμεσί]λ̣λ̣ῃ̣ δίδωμι καταλεί[πω ἀρ]ούρας σιτικὰς ε
[ -ca.?- ]  ̣ς ὁμοίως ε ἐν τόπ[ῳ   ̣  ̣]σερκις καὶ παι-
10[δίσκην -ca.?- ]ροῦν καὶ τέκνα αὐτ[ῆς Σ]αρ[α]πίωνα
[καὶ -ca.?- ] τ̣ῶν ἀδελφ[ῶ]ν ἑαυ[τ]  ̣[  ̣  ̣]η  ̣  ̣ται κα[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]ν φοινικ[ῶν]α τητου[  ̣]ρ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣μιαν[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣μη ἐν Φ[ιλα]δελφείᾳ μ  ̣[  ̣]  ̣ρ  ̣  ̣  ̣  ̣κο[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]θ̣η[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐχέτ̣ω̣[σα]ν χ̣ε̣ρ̣σ̣ω̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
15 vac. ?
15[ -ca.?- ]ωχαλκ  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ κατεσκευ[ασ]μένα και  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣ς  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ τ̣[ῷ] προγε[γρα]μμένῳ
[ -ca.?- ἀ]μφότεροι [  ̣]ε  ̣[  ̣  ̣] μέρου[ς] κληρονομ[  ̣]
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣] Στε[φ]ανοῦν   ̣  ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ κλῆρον [  ̣]  ̣ ἑαυτο̣ῦ̣
2
20ἰς(*) περιστολὴν τοῦ σώματός μου ἰσενενκέτωσαν(*)
τ[ὰς ὑ]πʼ [ἐ]μοῦ προγεγραμμένα[ς] τ̣έ̣σ̣σ̣α̣ρ̣ε̣ς̣(*) δραχμὰς
[  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣]κο  ̣  ̣  ̣ ἐὰν δέ τις ἐξ αὐ[τ]ῶν μὴ [  ̣  ̣  ̣]  ̣θη[  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κληρο[  ̣  ̣]  ̣[  ̣]ο  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ (δραχμ ) γ  ̣  ̣
δοθ[ῆ]ναι θέλω θ[υγ]ατρ[ί] μου Νεμεσί̣λ̣λ̣ῃ̣
25ἵνα τ[  ̣] ἑ̣αυτῆς θελ[ή]σει καὶ δαπανήσει [εἰ]ς τὸ
σῶ[μά μο]υ ?: ὁμοίω[ς] αὐτὴ Νε[με]σίλλα [ -ca.?- ] ἀπὸ Κόσ-
μ̣ου̣ [δο]ύλου μου λήμψετ̣α̣ι̣ [  ̣]  ̣ν καὶ δηνάρια γ
ἕω[ς   ̣] μηνῶν ἐγ[γ]υ̣τέρων [με]τὰ τὴν τε[λ]ευτήν
μο[υ] δαπάνην τοῦ σώματό[ς μ]ου ἀναλω[θ]ῆναι
30πρ[ὸ πε]ριστολῆς μου, μετὰ   ̣  ̣[  ̣  ̣]επτα  ̣  ̣νον
Κόσ[μος] ὁ προγεγ[ρ]αμμένος ἀσχολάσει καὶ δου-
λεύσε[ι] τῷ τάφῳ μου ἐφʼ ὅ[σ]ον ζῇ καὶ οὐδεὶς
αὐτο[ῦ] ἐξουσίαν ἕξ̣[ει] ἀ⟦πο⟧(*) τῶν κ[λη]ρονόμω[ν] μου.
ἐὰν δὲ̣ [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ων⟧ ἀνθρώπ[ι]νον, [ὃ οἱ] θε̣οὶ μὴ [π]οιῆ̣-
35σαι σα  ̣  ̣  ̣  ̣η[ -ca.?- ]  ̣σθ̣ερ  ̣το  ̣  ̣  ̣[  ̣ κλ]η̣ρ̣ον̣ό̣-
μων   ̣  ̣  ̣ καὶ χωρὶς̣ τ̣έκνων ἀπογένηται, υ[ἱ]οῦ
ημο̣[  ̣  ̣  ̣] ἐπὶ τοὺς παρόντας ⟦τέκν[α] ⟧ υἱοὺς με[τ]ελθεῖν
θέλω̣. vac. ? γεινώσκ[ει]ν θέλω τέκνα μου στρατευόμ(ενα),
ἐπειδὴ διὰ τὴ[ν] στρατείαν ἄπεισιν, μη[δέ]ν μ̣οι ἐν
40δραχ[μ]αῖς Σεβασταῖς τὸ καθόλον ὑπάρχειν ἢ κα-
ταλ[ελε]ιφεν[αι](*), ἵνα μὴ τοῖς ἀδελφοῖς ἑαυτῶν
[  ̣  ̣  ̣ λόγ]ους παρέξονται ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ πράγματος.
3
καὶ ὁμοίως ὑπὲρ ἐνδυμεν[ε]ίας(*) Τιτανιανῷ καὶ Νεμε-
σίλλῃ.
45ταύτ[ῃ τῇ] διαθήκῃ δ[ό]λος π[ον]ηρὸς ἀπέστω· [οἰκε-]
τεί[αν χρή]ματα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἐ[π]ριάτο Μᾶρκος Ἰούλιος [  ̣  ̣  ̣  ̣]μα  ̣εια  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
σηστ[ε]ρ[τί]ων νούμμων χειλίων(*) .
ἐ[πρ]ίατο [Π]ούπλιος Μήο[υι]ος Ἡρακλιανός.
50ἀ[ν]τεμαρτύρατο Λουκιος(*) Ἰγνάτιος(*) Σατορνειλος(*).
δ[ι]αθήκη ἐγένετο ἐν Αἰγύπτῳ νομῷ Ἀρσινο-
[είτ]ῃ̣ ἐν κώμῃ Φιλαδελ(φείᾳ) πρὸ ιϛ Καλανδῶν
Μ[α]ρτίων ὑπάτοις τοῖς οὖσι.
(ἔτους) [θ] Αὐτοκρατορ\σι/(*) Καισα\ρσι/(*) Ἀντωνίνω(*) καὶ Οὐήρω(*)
55Ἀ[γο]ύστοις(*) Ἀρμενιακῶν Μηδικῶν Παρθι-
κῶν Μεγίστων μηνὸς [Ἑλλ]ήνων Μεχεὶρ κ.
Στεφανοῦν δούλην μου κελεύω μὴ ἀναχω-
ρεῖ[ν] αὐτὴν ἀπὸ τῆς κώμης ἄχρι τῆς πε[ρ]ιστο-
λῆς μου.
60ἠνύγη(*) καὶ ἀνεγνώσθη ἐν αὐτῷ τῷ νομῷ καὶ ⟦  ̣κ  ̣ω⟧
κώμῃ ἐν τῷ Καισαρείῳ παρόντων σφραγιστῶν
ἐπ[ι]γνόντων καὶ σφραγεῖδες(*)(*)γιαῖς(*) πρὸ γ Νονῶν
Ἰουνίων ἐπὶ Κουίντῳ Σοσσίῳ Πρείσκῳ
4
Πουπλίῳ Κ\οι[λί]ῳ/(*) Ἀπολι-
65ναρίῳ ὑπάτοι[ς·]   ̣  ̣  ̣  ̣
(ἔτους) θ Αὐτοκ[ρ]άτο[ρος] Κα̣ί̣σαρος
[Ἀν]τωνί[νου Σεβαστ]ῶ(*)
[Ἀρμενια]κῶ(*) [Μη]δικῶ(*)
[Παρθικο]ῦ Μεγίστου
70[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Πα̣ο[ῖ]νι   ̣  ̣  ̣ [ἡμ]έρᾳ θ
  ̣  ̣  ̣  ̣υ ―

Apparatus


^ 2.20. l. εἰς
^ 2.20. l. εἰσενεγκέτωσαν
^ 2.21. l. τέσσαρας
^ 2.33. l. \ἐκ/
^ 2.40-41. l. κα|ταλελεῖφθαι
^ 3.43. l. ἐνδομενίας
^ 3.48. l. χιλίων
^ 3.50. l. Λούκιον
^ 3.50. l. Ἰγνάτιον
^ 3.50. l. Σατορνεῖλον
^ 3.54. corr. ex αυτοκρατορι, l. Αὐτοκρατόρων
^ 3.54. corr. ex καισαρι, l. Καισάρων
^ 3.54. l. Ἀντωνίνου
^ 3.54. l. Οὐήρου
^ 3.55. l. Αὐγούστων
^ 3.60. l. ἠνοίγη
^ 3.62. l. σφραγῖδας
^ 3.62. l. ὑγιεῖς : ϋγιαισ papyrus
^ 4.64. corr. ex κ⟦  ̣  ̣  ̣  ̣ω⟧
^ 4.67. l. [Σεβαστ]οῦ
^ 4.68. l. [Ἀρμενια]κοῦ
^ 4.68. l. Μηδικοῦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.