Papyri.info

sign in

bgu.8.1746 = HGV BGU 8 1746 = Trismegistos 4828DDbDP transcription: bgu.8.1746 [xml]

64/63 BC Herakleopolite

1
⁦ -ca.?- ⁩ 2
[  ̣  ̣  ̣  ̣]
5(hand 6) [⁦ -ca.?- ⁩] Διονυσίου καὶ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Ἀ̣θ[ην]αγ[ό]ρου κ̣α̣ὶ̣ \Ἀγαθο/κλέους(*) ϡ̣δ Αρκη [- ca.12 -] ϡξ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ακ̣ι̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣πϛ ϛ  ̣ Φα̣σίνι̣ος καὶ Πρωτάρχ̣[ο]υ̣ οζ ϡκδ
  ̣  ̣  ̣  ̣ Αμδ
Δϡμϛ Ε̣χ̣μη̣ Ερξ Ερλ Εριβ Βϡκ̣η Γφπβ Βϡϙδ Βρκδ Βμ
10ϡπη Αμδ (γίνονται) μ(υριάδες) δ Γφη
Ἔρβ̣ε̣ι̣   ̣  ̣  ̣
[- ca.10 -] τρ̣ι̣η̣ρ̣ά̣ρ̣[χου] Χ̣α̣ρ̣ι̣σ̣ανδραγάθου καὶ Εὐνόμου Ναυκρατιτῶν
[- ca.25 -]κ̣ εισα̣βο̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ρ̣ω̣  ̣  ̣
[- ca.20 -]ρμ Σαραπίωνος καὶ Μηνοδότου Κανωπιτῶν   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[- ca.20 -] καὶ Ἀχιλλε̣  ̣  ̣  ̣ω̣ρ̣ε̣ι̣ Κ̣  ̣  ̣  ̣βαιας Θήριδος (πυροῦ) κε
(γίνονται)   ̣  ̣  ̣  ̣ ⁦ vac. ? ⁩ (γίνονται) (πυροῦ) Α̣ρπ καὶ προεπεστα(λμένα) ψϛ (γίνονται) Αω̣πϛ̣

Apparatus


^ 2.6. κλέουςκλεουσ corr. ex ⟦διο̣⟧

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.