Papyri.info

sign in

bgu.8.1760 = HGV BGU 8 1760 = Trismegistos 4841DDbDP transcription: bgu.8.1760 [xml]

51/50 BC Herakleopolite

r
Σωτέλης Ἀπολλωνίωι χαίρειν. τοῦ
παρὰ Πρω[τ]άρχου τοῦ συνγενοῦς(*) καὶ
διοικ[ητ]οῦ χρημ̣ατισμο̣ῦ̣ ἀ̣ν̣[τίγρ]α̣φον
ὑπόκειται. τ̣ὴ̣ν ο̣ὖ̣ν̣ σ̣υ̣ν̣α̣γ̣ω̣γ̣ὴ̣ν̣ τοῦ
5σί̣τ̣ο̣υ̣ π  ̣  ̣  ̣  ̣ ε̣ἰ̣δ̣ὼ̣ς̣ σ̣υ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
τῆς λοιπῆς φορολογίας ἀπ̣α̣ι̣τήσει καὶ
τὰ προσαγγέλματα ἀστρατ̣εύτως
ἔκπεμψον, [ἵ]να μὴ συμβῇ σ̣ε̣ ὑπὸ τῶν
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρισ̣θ̣η̣σ̣ο̣μένων ἐπισπευδόμενον
10[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]σ̣θ̣α̣ι̣. ἔρρωσο (ἔτους) β Παῦνι ιη
[Πρώταρχος] Σωτέλει χαίρειν καὶ ἐρρῶσθαι
[- ca.16 -] κατοίκων ὀφει-
- ca.20 -]η̣κοντα σιτ  ̣
[- ca.23 -]ρ̣η̣ κ̣αὶ κυρω̣-
15- ca.21 -] πατρῴας
[- ca.22 -]  ̣  ̣τ̣ο̣υ̣ ἐ̣κ̣
[- ca.20 -]π̣ο̣υ̣ς̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ρ̣ο̣ν̣ ἐπιβ[- ca.9 -]ρ̣ι̣ον ἡγη-
σ̣ά̣μ̣ε̣ν̣ος, τῆς δὲ συνα̣[γωγ]ῆ̣ς τῶν γενη-
20μάτων ἐν χερσὶν οὔσ[ης] ἐ[ξ] ὧν δεῖ π̣α̣ρ̣α̣-
κ̣α̣ι̣ρ̣ο̣ντων τούτων παραμετρηθῆναι
τὰς ἀπὸ τῶν καθηκου[σῶν ἐκ τῆς ὅ]λης
χώρας πυροῦ μ(υριάδας) ξ ἀπ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ το]ῦ̣ ἡμίσους
μ̣[ε]τ̣ὰ τὰς εἰς τὸ τρίτο[ν] ἔτος ὑπερκει-
25μένας ⟦πυροῦ⟧ μ(υριάδας) λ πυροῦ {μ(υριάδας)}, ἐντελλό-
μεθά σοι τὰς ἐπιβαλλούσας τοῖς ἐκ τοῦ
νομοῦ κατοίκοις ἀπὸ πυροῦ μ(υριάδας) ζ Ατξ
πυροῦ μ(υριάδας) γ Εχπ συνεισαγαγέσθαι τῆι
ἐ̣φ̣ε̣τ̣ε̣ι̣α̣ι̣(*) φορολογίαι, προλαβόντι
30διό̣τ̣ι̣ [ἐ]ὰ̣ν̣ ἕ̣[ω]ς̣ ἀρτάβης μιᾶς ἐκπέσῃ,
αὐτὸς [ἐ]κ̣ τοῦ ἰδίου πραχθήσηι. σεα̣τ̣ο̣ῦ̣(*)
ἐπιμέ[λ]ου, ἵνʼ ὑγιαίνῃ[ς].
(ἔτους) β Παχ[ὼ]ν κε
v
⁦ -ca.?- ⁩

Apparatus


^ r.2. l. συγγενοῦς
^ r.29. l. ἐπετείωι
^ r.31. l. σεαυτοῦ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.