Papyri.info

sign in

bgu.8.1766 = HGV BGU 8 1766 = Trismegistos 4847DDbDP transcription: bgu.8.1766 [xml]

I sac Herakleopolite

Πρ[ω]τάρχ(ῳ) δι[ο]ικη(τῇ) διʼ ἀναφ(ορᾶς)
ἀφʼ ὧν οἱ τὸν νομὸν γράφοντες π̣ρ̣ο̣σ̣α̣ν̣ε̣ν̣ή̣ν̣ο̣χ̣[αν ⁦ -ca.?- ⁩]
μέγιστε διοικητά, π̣ρ̣  ̣μ̣  ̣α̣ν̣ κ̣α̣τ̣α̣τ̣α̣σ̣τ̣η̣[⁦ -ca.?- ⁩]
εὐχερέστερον (καθʼ ἡμ̣ῶ̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5([τ]οῦ καθήκοντος προφασιζόμενο̣ι̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
ἀφʼ ὧν οἱ τὸν νομὸν γράφοντες π̣ρ̣ο̣[⁦ -ca.?- ⁩]
μέγιστε διοικητά, ν̣ο̣μ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣ε̣ν̣α̣[⁦ -ca.?- ⁩]
συνεσφραγισμένου συνοψι[  ̣]  ̣ου[⁦ -ca.?- ⁩]
[θ]εωρήσεις \ὡς/ ἀγρυπνῶ καὶ πεφόβη[μαι ⁦ -ca.?- ⁩]
10aTraces
10[  ̣  ̣]  ̣ ὑπηρέτηκα   ̣  ̣  ̣  ̣ τὸν νομὸν [⁦ -ca.?- ⁩]
[πε]ριστάσεσι πεπε̣  ̣  ̣  ̣κὼς (α̣χ̣α̣ι̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
κεχώρη\κ/α(*) ) π̣α̣  ̣  ̣ ὑ̣π̣η̣κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣μ̣ε̣ν̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ε̣[  ̣  ̣  ̣]τ̣ο̣υ̣ σ̣τ̣ε̣τ̣α̣δ̣ησ̣α̣ν̣τ̣ο̣ς̣ δι  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 4 lines
15-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 12. κεχώρη\κ/αα corr. ex [κεχ]ωρησα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.