Papyri.info

sign in

bgu.8.1775 = HGV BGU 8 1775 = Trismegistos 4856DDbDP transcription: bgu.8.1775 [xml]

53/52 BC? Herakleopolite

παρὰ Τρύφωνος τῶν ἀ̣π̣ὸ̣ τ̣ο̣ῦ̣
χρηματισμο̣ῦ̣ ὑ̣π̣η̣[ρετ]ῶ̣ν.
συνετάγη μοι συνελθόντι
Ἡρακλείωι Ἡρακλείου [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
5παραγγεῖλαι Ἀπολλωνίᾳ
καὶ τοῖς υἱοῖς Κλειτ̣[οδώ]ρ̣ῳ
καὶ Κάλλιδι ἀποκατασ̣τ̣ῆ̣[ν]α̣ι̣ το̣ῦ̣
χρηματισμο̣ῦ̣. π̣α̣ρ̣[ηγγ]ε̣λ̣-
κὼς οὖν τούτοις τῇ̣   ̣  ̣ [τοῦ]
10Φαμενὼθ Ἀπολλωνίᾳ [μὲν ἀπʼ οἰκί-]
ας τοῖς δὲ ἄλλο̣ι̣ς̣ [ἐνωπίοις]
καὶ τ̣ὰ̣ π̣ά̣ν̣τ̣α̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
μετα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
——
(ἔτους) κ̣θ̣ Ἐ̣π̣ὶ̣[φ   ̣  ̣]
15(hand 2) π̣ρ̣ (ἐτ )   ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.