Papyri.info

sign in

bgu.8.1777 = HGV BGU 8 1777 = Trismegistos 4858DDbDP transcription: bgu.8.1777 [xml]

Isac Herakleopolite

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣ι̣ζ̣ε̣ι̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣α̣π̣ε̣σ̣τ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.9 -]  ̣  ̣  ̣π̣  ̣ν̣η̣μ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ν̣η̣ρ̣ο̣υ̣ τοῦ Ἀριστω̣ν̣[ύ]μου προσανενη-
5[⁦ -ca.?- ⁩] τῶι ἐνκεκλημένωι Παγκράτηι τοῦ
[⁦ -ca.?- ⁩]α̣ι̣ω̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ν̣ο̣μ̣ογράφῳ τῶν ἐκ Πώεως
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ρ̣  ̣ν̣ διά τε τῆς ὁμολογίας παρηγγελκέναι
[⁦ -ca.?- ⁩ ἐν]ω̣πίωι τῆι τρίτηι καὶ εἰκάδι τοῦ Μεχεὶρ
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.