Papyri.info

sign in

bgu.8.1779 = HGV BGU 8 1779 = Trismegistos 4860DDbDP transcription: bgu.8.1779 [xml]

51/50BC Herakleopolite

1
(hand 1) ☓ κ  ̣κ  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 2) παρʼ Ἁρυ[ώτου] κ̣[ω]μ̣ο̣γ̣ρ̣α̣μματέως Τεσενεφυ
τυγχάνω προσανενηνοχὼς Ὥρωι
τοπογραμματεῖ τὴν αὐτὴν καὶ μηδεμιᾶς
5προνοιαν(*) γινομένης προσαγγέλω(*)
Μαχάταν Ἀγέου καὶ Ἁρπ̣α̣ησίωνι(*) Νικίου
καὶ Μαχάταν Ἀλεξάνδρου τῶν ἀπὸ τῆς
αὐτῆς παραλελογευκότας τοὺς
ἀπὸ τῆς κώμης πάντας ἐν τῶι [Θὼ]θ
10καὶ Χοίαχ τοῦ ἐνεστῶτος β (ἔτους) ἐ̣κ̣[φορί]ων
τῆς ἀμελουμένης περὶ τὴν αὐτὴν
βασιλικῆς̣ γῆς̣ καὶ ἄλλων προσόδων ἀ̣ρ̣[γυρικῶν],
ἧ̣ς̣ πεπραγ̣μ̣ένοι ἦσαν ἐκ τοῦ ἰδ̣ίου
τὰ ἐκφόρια, ἕκαστον μὲν ἄνδρα τῶ̣ν̣
15κατοίκων ἀνδ(ρῶν) ι ἀνὰ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) κ ω̣ν̣   ̣  ̣  ̣
καὶ τῶν λ̣α̣ῶν ἄλ̣λ̣ω̣ν̣ ἀ̣ν̣δ̣(ρῶν) κ α̣  ̣  ̣  ̣  ̣
χαλκ̣οῦ [(τάλαντα)   ̣  ̣] β  ̣  ̣  ̣ τῆς οὖν αὐτῆς γ̣ῆ̣ς̣
ἀμε̣λ̣ο̣υμ̣[έ]ν̣ης καὶ μηδεμιᾶς π̣ρ̣ο̣ν̣[οίας]
[γ]ι̣νομ̣έ̣[νης π]άν̣τ̣ω̣ν̣ τ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
20[- ca.9 -]το̣  ̣  ̣  ̣μ̣ι̣κεναι[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
22-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2
κατα[⁦ -ca.?- ⁩]
λεων[⁦ -ca.?- ⁩]
ρουρ[⁦ -ca.?- ⁩]
25⁦ vac. ? ⁩

Apparatus


^ 1.5. l. προνοίας
^ 1.5. l. προσαγγέλλω
^ 1.6. l. Ἁρπαησίωνα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.