Papyri.info

sign in

bgu.8.1808 = HGV BGU 8 1808 = Trismegistos 4888DDbDP transcription: bgu.8.1808 [xml]

I sac Herakleopolite

1
Τέκμει λογευτῶν ε
ἀρχιφυλακίτου ε
Πέρσου υἱῶν ε
Κολ̣λ̣ιντ̣α̣ Ἁθὺρ   ̣ γ
5⁦ vac. ? ⁩
5Κόμα
λ̣ο̣γ̣ευτῶ(ν) ε
[ἀ]ρχιφυλα(κίτου) ε
Τρικωμίας η̣
Ὀννέους
10λογευτῶν ε
ἀρχιφυλακίτο(υ) ε
Θλειθ\σ̣/αβάσ\τ/εως(*) ε
Βουσίρεως ιε
Πέραν μεριδάρχο(υ) κ
15Τεηθ̣ὼ γ
Κωίτου ι
Πεταχὸρ
λογευτῶν ε
ἀρχιφυλακίτο(υ) ε
20Ἱερᾶ[ς] Νήσου ε
Ἀρτ̣λ̣α̣έως
Κ̣ο̣λ̣ασούχεων
Κολφα̣τοι
Περὶ Φεβῖχιν κ
25Φνε\γ/βέως
λογευτῶ(ν) γ
Ἀ̣φ̣λ̣ώ̣θε̣ως
λογευτῶν ι
Ταγχάεως ε
30Πώεως ι
2
Π[  ̣  ̣  ̣  ̣]λιν
Α  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
Τ̣ε̣π̣α̣χω̣ς̣ ιε
  ̣[  ̣]ου̣μ̣α̣νου
35Π̣[  ̣  ̣]μ̣ματέως κ
Ἀρχεφοδείο̣υ̣
Ταγχ̣άεως λο̣(γευτῶν) κ
λ̣ό̣γ̣(ος) λο(γευτῶν) η

Apparatus


^ 1.12. Θλειθ\σ̣/αβάσ\τ/ corr. ex

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.