Papyri.info

sign in

bgu.8.1823 = HGV BGU 8 1823 = Trismegistos 4902DDbDP transcription: bgu.8.1823 [xml]

I sac Herakleopolite

1,msup⁦ -ca.?- ⁩
1(hand 2) τούτου δεδο̣(  ) ἀ̣ν̣τ̣ίγρ(αφον)
(hand 1) Πανίσκωι συγγ[ε]νεῖ [καὶ στ]ρατηγῶι καὶ
ἐπ[ὶ τ]ῶν προσόδω[ν] ⁦ vac. ? ⁩
[παρὰ   ̣  ̣  ̣]  ̣κιος το̣ῦ̣ Π̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] τῶν ἀ̣φ̣ʼ Ἡρα-
5κλέους [πόλε]ω̣ς [- ca.10 -]νοι ἕτερον
[  ̣]  ̣  ̣  ̣[- ca.13 -] τ̣ὸν χ̣ρόνον
ἐδάνε̣ι̣[σα]   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ τ]ῆι τούτου γυναικὶ
Ν  ̣  ̣  ̣ε̣ρ̣η̣τ̣ι̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ Ὀνν]ώ̣φρει τ̣ο̣ῖ̣ς̣ τ̣ρ̣ι̣σ̣ὶ̣
χαλκο[ῦ τάλαντα   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣\μαι̣δ̣ο̣ς̣/
10τ̣ό̣κ̣ο̣[υ - ca.16 - ἀ]ν̣τὶ δὲ τῶ̣ν̣
τι̣μ̣ο̣[- ca.16 -]α̣ις τε καὶ τοῖς
μετ̣ο̣[- ca.17 -]  ̣α̣ι̣ οἴκωι
κ̣ν̣[- ca.18 -] ο̣ὐ̣δεὶς τῶν
[- ca.19 - ἐ]ν̣οικοῦσι̣
15[- ca.20 - ἡν]τ̣ι̣νο̣ῦ̣ν αι̣  ̣τ̣η̣ν
[- ca.21 -]  ̣  ̣π̣ροσα̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.17 -]  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣η̣ν̣
  ̣  ̣  ̣  ̣[- ca.16 -] τ̣ὸ̣ν̣ \κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣/ ο̣ἶ̣κ̣ο̣ν̣
ἐμʼ ἐξ̣οικί̣σ̣α̣ι̣ [δ]ε̣ῖ̣, ἀφʼ [οὗ πα]ραγγελ̣[ιῶν] καὶ
20π̣ρ̣ο̣σ̣κλήσεων διὰ προγρ[αμμ]άτων γενομένων
τοῖς κατονομαζομένοις κ̣[αὶ] μ̣η̣δ̣α̣μ̣[ῶ]ς
καταντησάντων λαβεῖν κατʼ αὐτῶν τὴν
καθήκουσαν ἀγωγήν. τῶν δὲ ἐ̣ν̣ ἀ̣σ̣ε̣βί̣α̣ι̣(*)
πρὸς τῆι αὐτῆι λυμαγωνείαι(*) καθεστώτων
25ὡς ἂν ἐν τῶ̣ι̣ τ̣ο̣ῦ̣ ἀσ̣ύλ̣ο̣υ καταγ̣ι̣ν̣ο̣μένων
ἠνάγκασμαι καὶ νῦν τὴν ἐπὶ σὲ καταφυγὴν ποιήσασθαι,
ἀξιο[ῦμε]ν ἐὰν φαίνηται συν[τά]ξ̣αι γράψαι τ̣ῶ̣ι̣ τε
φ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κ̣α̣ὶ̣ τῶι   ̣τ̣ρο̣(  ) τῆς μητροπόλεως συν  ̣  ̣
  ̣[- ca.9 -]τ̣ο̣ι̣ο̣ τῶν ἐπισχυσάντων ἐξοικ̣ί̣σ̣α̣σ̣θ̣α̣ι̣
30[τοὺς κατονο]μαζομένους ἐξ ὧν ἀντιλε̣λόγχ̣α̣σ̣ι
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ καὶ ἐνοι]κίσαι με μέχρι τοῦ τοῦτο̣ν̣ ἐν̣ τῆι
[- ca.11 -]ε̣ρχ̣ο̣μεν[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]κ̣ι̣[  ̣  ̣]ν̣ι̣ω̣ι τῆς̣
[- ca.11 -]  ̣ο̣καταν  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 23. l. ἀσεβείᾳ
^ 24. l. λυμαγωνίαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.