Papyri.info

sign in

bgu.8.1841 = HGV BGU 8 1841 = Trismegistos 4920DDbDP transcription: bgu.8.1841 [xml]

51/50 BC Herakleopolite

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1(hand 1) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣] καὶ ἀρς[⁦ -ca.?- ⁩]
τείοις [ἐκ]φορίοις καὶ ὁμοίως σ̣π̣ε̣ρ̣[μα ⁦ -ca.?- ⁩]
καὶ ἀργυ(ρίου) (δραχμὰς) λϛ, ὅπως μηδ̣ὲ̣ν̣ τ̣ῷ̣ β̣[ασιλεῖ]
διαπέσηι ⁦ vac. ? ⁩ ε̣[ὐ]τ̣[ύχει]
——
5⁦ vac. ? ⁩ (hand 2) τοῖς γρ(αμματεῦσι)
⁦ vac. ? ⁩ (hand 3?) γρ(  ) κατε̣γ̣γ̣υ̣η  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⁦ vac. ? ⁩ (ἔτους) β̣ Ἁ̣[θὺρ(?)  ̣  ̣]
(stamp) ⁦ vac. ? ⁩ (hand 4?) γρ(  ) μ̣ϛ̣ \  ̣/ (ἔτους) β αρ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.