Papyri.info

sign in

bgu.8.1885 = HGV BGU 8 1885 = Trismegistos 4964DDbDP transcription: bgu.8.1885 [xml]

Isac Herakleopolite

ἄλλος λόγος τῶν περιποη̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
ἄρουρ(αι(?)) ε ἀνὰ ἀργ(υρίου) (δραχμὰς) ιε, (δραχμαὶ) οε εἰς (ἔτος)
  ̣  ̣  ̣ παρὰ τοῦ ἱερέ̣ω̣ς εἰς (πυροῦ) λογὸ(ν) (δραχμαὶ) ιβ̣
δ̣ι̣ʼ Ἡλιοδώρου ἐνοικί̣ο̣(υ) (δραχμαὶ) κ̣ε̣
5  ̣ι̣ο̣α̣  ̣βηλου vac. ? (δραχμαὶ)   ̣
διὰ Σο̣ντω(  ) ὑπὲρ τοῦ τῆς πασῳ(  ) (δραχμαὶ) κ̣ε̣
[  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣] (δραχμαὶ) γ χα(λκοῦ) (δραχμαὶ) Αε̣
τούτων κουφι̣κ̣ὸ̣ν̣ το̣ι̣ π̣ο̣υ̣ τὴν
γεωμετρίαν βείκων(*) ε̣ ω
10κ̣άτ̣ω̣ ἐ̣ν̣ ἡμεῖν(*) χα(λκοῦ) ε̣   ̣  ̣  ̣
δετ̣ρ  ̣των συνηγμένων γό(μων) οε
ἀν̣ὰ̣ χα(λκοῦ) λ Βσϙε(*)

Apparatus


^ 9. l. βίκων
^ 10. l. ἡμῖν
^ 12. l. Βσν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.