Papyri.info

sign in

bgu.9.1895 = HGV BGU 9 1895 = Trismegistos 9464DDbDP transcription: bgu.9.1895 [xml]

ca. AD 157 Theadelphia

1
Traces 14 lines 2
Traces 4 lines
5Ἀταρίας Traces
Traces 1 line
7πρ̣οσόδ(ων) ὑπαρχ(όντων) [ἐλ]λειμ̣μά(των)
Ἥ[ρ]ων Ἥρωνος (πυροῦ ἀρτάβης) η´   ̣  ̣ (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβης) η´ μη´
Ἰ̣σ̣[ίδ]ωρος Ἰσιδώρου (πυροῦ ἀρτάβαι)   ̣  ̣ κδ π̣ρ̣ο̣ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (ὄγδοον καὶ εἰκοστόν)
10  ̣  ̣  ̣ν Ἡρακλείδ(ου) (πυροῦ ἀρτάβ )   ̣  ̣  ̣  ̣ δ´ κδ´ (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) β δ´ κδ´
[  ̣  ̣  ̣]  ̣ν Θέωνο(ς) (πυροῦ ἀρτάβης) η´   ̣  ̣  ̣  ̣ η´ (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) η μη´
Διοδώρου   ̣  ̣  ̣  ̣ Διοσκόρου Σουχ(  ) (πυροῦ ἀρτάβαι)   ̣  ̣  ̣β δ´ κδ´
Διογένης Πτολεμαί[ου ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ κδ´ μη´ προ(σμετρουμένων) κδ´ μη´
(γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβης) γ´ κδ´
15Σαραπίων Ζήνωνος (ἀρτάβης) πρὸ(ς) ιβ´ (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβης) 𐅵
(γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) η γ´ μη´
[𐅵 γ´] κδ´ μη´ (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) θ δ´
αἱ οὖσαι   ̣  ̣ δ̣ι̣ʼ ἐπιτηρητ(ῶν)
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣λας ὁμοίως Θεα  ̣  ̣
20[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ Ἥρωνος κριθ[ῆς   ̣  ̣] ε (ἀρτάβης) ιβ´
[  ̣  ̣  ̣  ̣]υ Δ̣[ι]δύμου τοῦ   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ζ
[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ιος Διογεν  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ νομοῦ Ὀξυρυγχ(ίτου)
κριθ  ̣ ιδ μη´ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ γ´ κδ´ \κριθ/   ̣  ̣ ιϛ 𐅷
  ̣  ̣  ̣  ̣ (γίνεται) [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ιζ 𐅵
3
Τ[  ̣  ̣  ̣]ων [Ἀν]τ̣ιγ̣όνου (πυροῦ ἀρτάβαι) γ̣
25[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ς κριθ(ῆς) (ἀρτάβ )   ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣φ̣ι̣ϛ̣ (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβης) δ´ ϛ´ κδ´
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]κ̣ο̣ρου   ̣  ̣ κριθ(ῆς)   ̣[  ̣  ̣  ̣]ο̣ ϛ´   ̣
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Δ̣ι̣ο̣σ̣κ̣όρου (πυροῦ ἀρτάβη) α
[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣α  ̣  ̣  ̣  ̣
30  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ (πυροῦ ἀρτάβαι) ιβ κριθ(ῆς) (ἀρτάβαι) κζ
Traces 2 lines
31  ̣  ̣  ̣  ̣ο̣υ̣ς̣ σ̣η̣κ  ̣  ̣τελων κ  ̣α[  ̣  ̣] (δραχμὴ) α ϛ´
[Μαικη]ν̣ατ(ιανῆς) οὐσ(ίας) (πυροῦ ἀρτάβαι) Γ̣τ̣ο
τ̣[ῆς] αὐτῆς οὐσ(ίας) (πυροῦ ἀρτάβαι)   ̣ 𐅵 κδ´ [  ̣  ̣] (πυροῦ ἀρτάβαι)   ̣ γ´ η´
  ̣  ̣ Ἀ̣φροδ(  ) ὀν  ̣
35  ̣  ̣  ̣ υ  ̣  ̣  ̣  ̣ ὀνο
  ̣ο̣ν̣ο̣
[- ca.9 -]σεως   ̣ο̣ν̣ α
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣λ̣εινικου ὀνο(  ) α
  ̣  ̣  ̣  ̣ανθ κωμωγρα(μματε )(*)
40ια  ̣  ̣  ̣  ̣ ὀνο(  ) α
4
σ̣  ̣  ̣
π̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣
α  ̣  ̣  ̣
5  ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣
Η̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Χρυσίπ(που) ὀν(  ) α
Η[  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἀγχώφεως ὀν(  ) (πρότερον)
Χ[  ̣  ̣  ̣  ̣] Ἑρμᾶ ἀπὸ μητροπ(όλεως) ὀν(  ) α
Σ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣μιου ἀπὸ μητροπ(όλεως) α
45Σα[ραπί]ω̣ν Σαραπίωνο(ς) α
(γίνεται(?)) ὄνο(ι) ια
ἐξ [ὅρ]μ̣ων β δ´ αἱ σ̣υ̣ν̣αγό(μεναι) (πυροῦ ἀρτάβαι) κδ   ̣ 𐅸
β   ̣  ̣  ̣  ̣ ο
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣υ Μύσθου τοῦ ἀδε  ̣ μ  ̣ (ἄρουρα) α̣
50𐅵 γ̣´ κδ´ προσ(μετρουμένων) κδ´ μη´ (γίνονται) (πυροῦ ἀρτάβαι) γ ιβ´ μη´
  ̣  ̣  ̣  ̣ Διδύμου ἐπιτ(ηρητὴς) μισθώσεως
  ̣  ̣  ̣  ̣ου Θέωνος Σιγκ(  ) (ἄρουραι) α  ̣ ϛ´
κρ  ̣  ̣γ ς  ̣ ϛ´ (γίνεται) κθ (ἀρτάβ )   ̣ ϛ´
  ̣  ̣  ̣  ̣υ  ̣ Διοδώρου (ἄρουραι) γ κρ̣ιθ(ῆς)   ̣κδ
55[Ἡρ]ακλείδου Ἡρακλείδου Τ[ε]σ̣[ε]νούφε(ως)
  ̣  ̣  ̣  ̣αθεις τω  ̣ κωμογρα(μματεῖ)
Βερνικ(ίδος) Αἰγι(αλοῦ) καὶ ἐ̣κ̣ π̣αντὸς
Φλαβίῳ Φή̣λ̣ι̣κ̣ι̣ γεν(ομένῳ) ἐπιμελητῇ
5
τινῶν οὐσιακῶν κλήρου κατοικικ(οῦ) (ἄρουραι) δ δ´
60(πυροῦ ἀρτάβη) α προ(σμετρουμένων) η´ μη´ (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβη) α η´ μη´
(γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβη) α η´ μη´ κριθ(ῆς) (ἀρτάβαι) γ ϛ´ κδ´
μέτρη(μα) ἐ̣φ̣έ̣τ(ειον) σιτολ(όγων)
/ Παῦνι μ̣έ̣τ̣ρ̣(ημα) σιτολ(όγων) Ἀρσινόης (πυροῦ ἀρτάβαι) κα
/ σιτολ(όγων) Ἡρακλείας (πυροῦ ἀρτάβαι) ιε γ´
65σιτολ(όγων) Ἀπιάδος (πυροῦ ἀρτάβη) α γ´ η´
Ἐπεὶφ / σιτολ(όγων) Ἀρχελ(αίδος) (πυροῦ ἀρτάβαι) ϛ 𐅷 κδ´
/ σιτολ(όγων) Πα̣υ̣μ̣είας (πυροῦ ἀρτάβαι) κθ κδ´
/ σιτολ(όγων) Ἀπιάδος (πυροῦ ἀρτάβαι) γ γ´ η´
/ σιτολ(όγων)   ̣  ̣  ̣  ̣( ) (πυροῦ ἀρτάβαι) κγ κδ´
70/ Μεσορὴ α εκ  ̣ σιτολ(όγων) Πολυδ(ευκίας) (πυροῦ ἀρτάβαι) ϛ 𐅵
/ σιτολ(όγων) Ἀπιάδος (πυροῦ ἀρτάβαι) γ 𐅷 κδ´
/ σιτολ(όγων) Πα̣υ̣μ̣είας (πυροῦ ἀρτάβαι) λ 𐅵 η´

Apparatus


^ 3.39. l. κωμογρα(μματε )

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.