Papyri.info

sign in

c.ep.lat.145 = HGV P.Mich. 8 470 = Trismegistos 27083 = michigan.apis.2448 = oxford-ipap.apis.1618 = p.mich.8.470DDbDP transcription: c.ep.lat.145 [xml]

ca. AD 115 Karanis
[Reprinted from: p.mich.8.470] P.Mich. 8 470; CPL 253; ChLA 42 1221

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]raḍẹṛ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ẹṭ f̣[  ̣  ̣]  ̣cis
[⁦ -ca.?- ⁩ mitta]ṣ p̣ẹr   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ạḷạ eṭ p̣[er] Ạṣụḷ[l]ụm
[⁦ -ca.?- ⁩ veni]ṭ aḍ illu[m et coep]it rogare illum ut
5[⁦ -ca.?- ⁩]ịn anbọ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] illius   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣n[  ̣]  ̣ ac
[⁦ -ca.?- ⁩ ve]ṇit ad il[lum et   ̣  ̣]pit b[a]ltẹu(*) ṃịli[ta]re
[⁦ -ca.?- ⁩]Heraclịḍ[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]iṃ  ̣o  ̣  ̣[  ̣]se et be
[⁦ -ca.?- ⁩ a]ssequor illunc̣ et benio(*) ad illunc si cọ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣in  ̣s dies   ̣u  ̣  ̣  ̣ maledicere et me et te
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣x  ̣  ̣ạgụ  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣ con(*) fratrem(*) ṣu[u]m(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]ḅiosus \mọ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]/ aḍụṿạḅạṭ(*) [d]ico illi quaten[u]s m[  ̣]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩ d]es aureum [mihi in v]estimenta e  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣qu  ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣ ves]tis ḅụṣṣ[in]ụṣ(*) [  ̣  ̣]eịṣ
[⁦ -ca.?- ⁩]ịs mi(*)  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ṣema iṇ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]s aeṇa
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣mi  ̣is[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ṣọ datuṃ [  ̣  ̣] ẹx̣ n  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ mater mea [ali]bị gnata est ṃẹmin  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]ṭạ d[i]cet(*) pa[t]rem [  ̣]  ̣[  ̣]ẹ  ̣  ̣ị donec rescribat tibi
[⁦ -ca.?- ⁩]ạre aut ṭ  ̣[  ̣]ụ[  ̣  ̣  ̣  ̣] rescribat tibi et ad annum
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ẹḍ(*) perger[e rog]o te alexandriẹ(*) ut si quid
20[⁦ -ca.?- ⁩]ṭ si belḷ  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣ ben[i]aṇṭ(*) ṇẹ m  ̣  ̣tores
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣o  ̣e dum g[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣us pergentes ad m[i]ssio-
[nem ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ rescribẹ[s] ṃiḥ[i] ut sequrus(*) sim et scias ṃẹ or
[⁦ -ca.?- ⁩ habe]ṛe ex denar[i]is centum (denarios) XXXV reliquos
[⁦ -ca.?- ⁩]enim beni(*) dicet tibi emi quod acce[p]isti a me
25[⁦ -ca.?- ⁩]ḍẹri de re abet(*) modo (denarios) LXV tuos et scias me ma
[⁦ -ca.?- ⁩n]ecasse(*) im(*) bia(*) si quominos(*) necassem boleba(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]ṛụị  ̣  ̣  ̣  ̣ o[p]to te bene val[e]re

Apparatus


^ 6. l. b[a]lteum
^ 8. l. venio
^ 10. l. cum
^ 10. l. fratre
^ 10. l. suo
^ 11. l. aḍiụṿạḅạṭ
^ 13. l. ḅỵṣṣ[in]ụṣ
^ 14. l. mihi
^ 17. l. dicit
^ 19. l. et
^ 19. l. Alexandriae
^ 20. l. ven[i]aṇṭ
^ 22. l. securus
^ 24. l. veni
^ 25. l. habet
^ 26. l. [n]ecassem
^ 26. l. in
^ 26. l. via
^ 26. l. quominus
^ 26. l. volebat

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.42.1221 [xml]

ca. AD 115 ?
[Reprinted in: c.ep.lat.145] C.Epist.Lat. 145

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(Too fragmentary to be translated)