Papyri.info

sign in

c.pap.gr.1.22 = HGV SB 16 12953 = Trismegistos 16328 = sb.16.12953 = p.ryl.2.342DDbDP transcription: c.pap.gr.1.22 [xml]

AD 70/1 Alexandria
[Reprinted from: p.ryl.2.342 | sb.16.12953] PRyl2,342;SB16,12953

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ξε[  ̣]τατω
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ατηα
5[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣υλιου
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ωρ[⁦ -ca.?- ⁩ συ]γχωρεῖ
[ἡ Δ]ι̣ο̣ν̣υ̣σ̣ί̣α̣ τροφεύσειν καὶ θηλάσειν [ἔξω παρʼ ἑαυτῇ ἐν] Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣ανδρεί[ᾳ]
[ἐπὶ χρόνον μῆνας εἴκο]σι ἀπὸ Τῦβι τοῦ ἐνεστῶτος τρίτου
[ἔτους Αὐτοκράτορος] Καίσαρος Οὐεσπασιανοῦ Σεβασ[τοῦ] ὃ ἐγκε-
10[χείρι]κ̣ε̣ν̣ α̣ὐ̣τ̣ῇ̣ ὁ̣ Λ̣ο̣ύ̣[κιος] Ο̣ὐ̣ε̣τράνιος Φιλόσ[τ]ρ̣α̣[τος ἑ]αυτ[οῦ δου]λ[ικ]ὸ̣ν̣ π̣α̣ι̣-
[δίον ἀναίρετον ὑποτίτθιον ἄρ(?)]ρ̣ε̣ν̣ ᾧ ὄνομ̣[α ⁦ -ca.?- ⁩] μ̣ι̣σ̣θ̣ο̣ῦ̣
[τοῦ τε γάλακτος καὶ τῆς τροφείας σὺ]ν ἐλαίῳ κα̣ὶ̣ α  ̣  ̣  ̣αμο̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ̣ [ἀπέσχη]κεν ἡ Διο̣νυ̣[σία ἀπ]ὸ   ̣  ̣  ̣  ̣
Traces μα  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ κατὰ μῆνα ἕκαστον δρ[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ δραχμ  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]υσε  ̣  ̣  ̣  ̣ω  ̣  ̣  ̣ ἡ Διονυσία π[αρὰ τ]οῦ Λουκ̣ί̣ο̣υ̣ δ̣ι̣ὰ̣ χειρ[ὸς]
[⁦ -ca.?- ⁩]νη  ̣  ̣  ̣  ̣ τροφεύ̣ε̣ι̣ν̣ τὸ αὐ[τ ⁦ -ca.?- ⁩]ωστα  ̣  ̣  ̣  ̣ενμ  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ἀργυρίου δραχμὰ[ς] τ̣ρ̣ι̣ά̣κον̣[τα(?) ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] δραχμὰς ἑπτα  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]με Traces μῆν̣α̣ς̣
20[⁦ -ca.?- ⁩  ̣  ̣  ̣  ̣ εὐτα[κτου]μέ[ν]ην αὐτὴ[ν τοῖς] λοι[ποῖς κ]α̣τ̣ὰ̣ [μῆνα]
[τροφείοις ποιεῖσθαι τὴν] αὐτῆς [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣σαρ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ μ]ὴ φθείρου̣σ̣α̣ν̣   ̣  ̣  ̣  ̣
[μηδʼ ἀνδροκοιτοῦσαν μηδʼ] ἐπικυοῦ̣[σαν] εφε  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣  ̣ ανηλε
[μηδʼ ἕτερον παραθηλάζου]σαν παιδ[ίον]   ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ανελ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]δε Traces ιας
25[⁦ -ca.?- ⁩] αρσευ̣π̣α̣ι̣Traces
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣λ̣θ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ιον ανα  ̣  ̣τ̣η̣σαι
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ π̣λ̣ὴ̣ν̣ [συ]μ̣φανο̣ῦς ἀπωλε̣ί̣α̣ς̣
[καὶ μὴ ἐκλιπεῖν τὴν τροφείαν ἐ]ντὸς τοῦ χρόνου   ̣τουπ  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣εαν  ̣  ̣  ̣  ̣
30[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]νι  ̣  ̣  ̣νιουνοδ  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] ⁦ vac. ? ⁩ [⁦ -ca.?- ⁩]εκτε  ̣  ̣  ̣  ̣ε̣ν̣α̣ι̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣λου  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ἅ] τε  ̣ ἴληφεν(*) καὶ ἐ̣ὰ̣ν̣
[προσλάβῃ ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣συν ἡμιολ[ίᾳ] καὶ τὰ
[βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ἐπίτιμον ἀρ]γυρίου δραχμὰς   ̣  ̣  ̣
35[κοσίας τῆς πράξεως γινομένης τῷ] Φιλοστράτῳ ἔκ τε
[τῆς Διονυσίας καὶ ἐκ] τοῦ Ἰσ̣ί̣ωνος̣ καὶ παρʼ ἑνὸς οὗ ἐὰν
[αἱρῆται καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχό]ντων αὐτοῖς πάντων καθάπερ
[ἐκ δίκης. ἐπιτελούσης δὲ τῆς] Δηονυ[σ]ί̣α̣ς̣ πάντα καὶ τὸν Λ̣[ο]ύ̣-
[κιον Φιλόστρατον μὴ ἀπο]σ̣π̣ά̣σ̣ε̣ι̣ν̣ τ̣ὸ̣ π̣α̣ι̣δ̣ί̣ο̣ν̣ ἐντὸς τοῦ
40[χρόνου καὶ χορηγήσειν αὐτῇ] τ̣ὰ̣ κατὰ μῆνα τροφεῖα
[ἢ καὶ αὐτὸν ἐκτίνειν τὸ ἴσον ἐπίτιμον]   ̣  ̣  ̣  ̣
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 32. l. <ε>ἴληφεν

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.