Papyri.info

sign in

c.pap.gr.2.1.29 = HGV SB 18 13368 = Trismegistos 18298 = sb.18.13368DDbDP transcription: c.pap.gr.2.1.29 [xml]

AD126/7 Toka
[Reprinted from: sb.18.13368] SB18,13368

(hand 2?) Συ̣[νίσ]τορι καὶ Τ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ω̣τ(  ) επιλε̣κ̣(  )
(hand 1) [π]α̣ρ̣ὰ̣ Π̣ν̣εφε̣ρῶτος
[Πε]κύσιος μητρ̣ὸ̣ς̣
5Δη̣μᾶτος ἀπὸ κώμης
Τ̣όκα. ὁ υ(*)(*)ός μου Π̣ε-
κ̣ῦ̣σ̣ι̣ς̣ μητρὸς Ἴσ̣ι̣-
τος ἀφῆλιξ(*) ἄτε-
χ̣ν̣ο̣ς ἀναγραφόμε-
10ν̣ο̣ς̣ ἐπὶ τῆς αὐτῆς κώ-
μης ἐτελεύτησεν̣
[τῷ Φαῶ]φι̣ μ̣[ηνὶ τοῦ]
[ἐνεστῶ]τ̣ος ια̣ (ἔτους) Ἁδριαν̣[οῦ]
[Καίσα]ρ̣ος τοῦ κυρίου. δ[ιὸ]
15[ἐπιδίδ]ω̣μ̣ι̣ [τὸ ὑ]π̣ό̣μ̣-
[νημα ⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Apparatus


^ 6. ϋϊοσ papyrus
^ 8. corr. ex αφηλ⟦ξ⟧ξ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.