Papyri.info

sign in

p.lond.5.1696 = HGV CdE 95 (2020) S. 138 = Trismegistos 19715DDbDP transcription: p.lond.5.1696 [xml]

VI spc Aphrodito, Aphroditopolis

r
⳨ μετ[ὰ τὴν ὑπατ]είαν Φλ(αυίου) Φ[ι]λ̣[οξ]ένου το[ῦ ἐνδ(οξοτάτου)]
Φ[αωφι]// κθ// πέμπτης ἰνδι̣[κ(τίονος)]
Αὐρήλιοι [Βίκτωρ] Ἑρμαουῶτος κ(αὶ) Φοιβά[μμων]
Ψαίου Λαρτ[  ̣  ̣  ̣  ̣ κ(αὶ)] Βίκτωρ Ψεμπνούθ[ου οἱ]
5πάντες ἀγ[ροφύλ(ακες) ἐπ]ὶ̣ τῆς πεδιάδος κώ[μης]
Ἀφροδίτης το[ῦ] Ἀνταιοπολίτου νομοῦ Αὐρηλ[ίῳ]
Ἀπολλ[ῶτ]ι Διοσκ̣όρου ἀπὸ τῆς (αὐτῆς) κώμη[ς]
χαίρ(ειν). ὁ[μο]λογοῦμεν μεμισθῶσθαι παρ[ὰ σοῦ]
πρὸς τρι[ετ]ῆ χρόνον ἀπὸ καρπῶν σὺν [Θεῷ]
10ἕκτης ἰν̣[δι]κ̣(τίονος) κ(αὶ) αὐτῆς τὸ ὑπάρχον σοι
ἥμισυ τῶ̣[ν] ὅλων ἀρουρῶν ἀνύδρων ο̣[ὐσῶν]
κοινῶ[ν π]ρὸς τοὺς κληρονόμους Μου[σαί]ου
Συρίωνο[ς ὑπ]ὲ̣ρ̣ τοῦ ἄλλου ἡμίσους μ[έρο]υς
τουτέστι τ̣ὴ[ν νοτί]ν̣ην μερίδα σὺν δικ(αί)οις π̣ᾶ̣σι
15κατὰ τὰ ὅρι[α τοῦ] βο̣υνοῦ κυκλώθεν(*) περὶ τὸ ὄρ[ος]
διακείμεν[ον ἐν τ]ῇ̣ πεδιάδι τῆς αὐτ̣ῆς κώμης
ἐφʼ ᾧ ἡμᾶς̣ παράξω[μ]έν(*) σ[οι]
τὸν φόρον̣ [ἐπ' ἀ]π̣οτάκτῳ ἐν ἀναβάσει κ̣(αὶ)
λὶψ σίτου ἀρ[τάβ](ας) ἓξ κ(αὶ) κριθῶν ἀρτάβ(ας) ἓξ τ̣[ῷ σῷ]
20μέτρῳ· μέντ[ο]ι̣ γε̣, εἰ δὲ μὴ ὁ Νεῖλος ἦλθε[ν]
εἰς τὸ προκ(είμενον) κλῆρον, ἀποκουφίσεις ἡμῖν
ἐκ τοῦ προκ(ειμένου) φ̣όρου κριθῶν ἀρτάβας τρῖς(*) ἀν[αμφ(ιλόγως).]
ἡ μίσθ̣(ωσις κυρία καὶ βεβαία) κ(αὶ) ἐπερ(ωθέντες ὡμολογήσαμεν). δηλα̣[δὴ κ]λ̣ήρου Τχηνεσ̣ταυε β[ορρᾶ]
τῶν ἀρουρῶν ἐμ[οῦ Βίκτορος] Ἑρμαυῶ̣τος. (hand 2) Αὐρήλ(ιοι) [Βίκτωρ]
25Ἑρμαυῶ̣τος κ̣[αὶ Φοιβάμμων] Ψαίου καὶ Βίκτωρ Ψεμπ̣\ν̣/-
ούθου οἱ προ[κ(είμενοι) μεμισθώμεθα] ὡ̣ς πρόκ(ειται). Ἰωσήφις Ἑρμ̣α̣υ̣ῶ̣τ̣ο̣ς̣
πρεσβύτερος ἀ̣ξ̣[ιωθεὶς ἔγραψ]α̣ ὑπὲρ αὐτῶ̣ν γράμμα[τ]α̣
μὴ εἰδότω̣ν̣. [⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 1) ⳨ ἐγρά̣[φη δι' ἐμοῦ Ἀ]βρααμίου ἀπο(  ) [⁦ -ca.?- ⁩]
v
30[μ(ίσθωσις)] Βίκτορος Ἑρμ̣[αο]υ̣[ῶ]τ̣ο̣ς̣ κ[(αὶ)] Φ̣[οι]βά̣μ̣μ̣ω̣νος Ψαίου κ(αὶ) Β̣[ίκτορος Ψεμ]π̣νούθο̣υ̣   ̣  ̣  ̣  ̣ ctr
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[  ̣  ̣  ̣] π̣ερὶ τὴν α̣ὐ̣τ̣ὴ̣[ν κώμην Ἀφροδίτης(*) χαίρ(ειν). ὁμο-]
[λογ]ῶ̣ μεμισθῶσθ[αι παρʼ ὑμῶν πρὸς   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ λογιζόμε-]
[νον] ἀ̣πὸ καρπῶν σὺν Θ[εῷ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἰνδικ(τίονος) καὶ αὐτῆς τὴν]
[ὑπ]άρχουσαν ὑμῖν ὁλ[όκληρον μηχανὴν(*) σὺν]
5[το]ῖς ἐν αὐτης(*) φοίνιξ[ι καὶ φυτοῖς (?)⁦ -ca.?- ⁩ καὶ]
[ἀπ]οθηκης(*) καὶ παντὶ δι̣[καίῳ διακειμένην ἐν τῇ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[πε]διάδι τῆς αὐτῆς κώμ̣[ης Ἀφροδίτης κλήρου (?)⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣] Ἰσακί̣ου(*) ἐν τοποθε[σίᾳ ⁦ -ca.?- ⁩ κατὰ]
[τὰ] ἐκεῖσε κοινὰ παλαιὰ [ὅ]ρ̣[ια (?)⁦ -ca.?- ⁩]
10τ̣ο̣ῦ̣ [π]ροκ(ειμένου) τόπ̣ο̣υ̣ ὃν ὁ πρότ̣ερ[ος (?)⁦ -ca.?- ⁩]
ἐφʼ ᾧ με τὴν πᾶσαν γεω̣ργ̣[ικὴν ἐργασίαν ποιήσασθαι]
ἐκ τῶν ἰ(*)δίων μο(υ) ἀναλ[ωμ]ά̣τ̣[ων καὶ κτηνῶν ⁦ -ca.?- ⁩]
κ(αὶ) διδόναι ὑμῖν τὸν φόρον ἐπʼ ἀ̣π̣[οτάκτῳ καθʼ ἕκαστον ἐ̣ν̣ι̣α̣υ̣τ̣ὸ̣ν̣]
σίτο(υ) ἀρτάβας ἑπτὰ τῷ ὑμῶ[ν μέτρῳ ἐν τελείῳ καὶ ἀβροχικῷ]
15ὃ μὴ εἴη σίτου ἀρτάβας ἓξ τω  ̣[⁦ -ca.?- ⁩ κυρία]
ἡ μίσθ(ωσις) κ(αὶ) ἐπερω̣τηθ̣(εὶς) <ὡμολόγησα>. (hand 2) ☧ Ἴ(*)σακος Ο  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ὁ προκ(είμενος) μεμίσθωμαι ὡς πρόκ(ειται).
(hand 1) ☧ ἐγράφη διʼ ἐμοῦ Ἀβρα[αμίου Ἀπολλ(  ) monogr.(*)]

Apparatus


^ r.15. l. κυκλόθεν
^ r.17. l. [τοῦτο] γεωργῆσαι κ(αὶ) παρέξο[μ]εν
^ r.22. l. τρεῖς
^ ctr.1. Ἀφροδίτην prev. ed.
^ ctr.4. BL 4.46 : ⁦ -ca.?- ⁩ prev. ed.
^ ctr.5. l. αὐτῇ
^ ctr.6. l. [ἀπ(?)]οθήκῃ
^ ctr.8. corr. ex ι(ϊ)σακκου
^ ctr.12. ϊδιων papyrus
^ ctr.16. ϊσακοσ papyrus
^ ctr.18. BL 8.191 : ⁦ -ca.?- ⁩ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.lond.5.1696v [xml]


[Reprinted in: sb.26.16529 | cde.95.138] SB 26 16529, CdE 95 138

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: cde.95.138 [xml]


[Reprinted from: sb.26.16529 | p.lond.5.1696v] SB 26 16529, P.Lond. 5 1696v

r
⳨ μετ[ὰ τὴν ὑπατ]είαν Φλ(αυίου) Φ[ι]λ̣[οξ]ένου το[ῦ ἐνδ(οξοτάτου)]
Φ[αωφι]// κθ// πέμπτης ἰνδι̣[κ(τίονος)]
Αὐρήλιοι [Βίκτωρ] Ἑρμαουῶτος κ(αὶ) Φοιβά[μμων]
Ψαίου Λαρτ[  ̣  ̣  ̣  ̣ κ(αὶ)] Βίκτωρ Ψεμπνούθ[ου οἱ]
5πάντες ἀγ[ροφύλ(ακες) ἐπ]ὶ̣ τῆς πεδιάδος κώ[μης]
Ἀφροδίτης το[ῦ] Ἀνταιοπολίτου νομοῦ Αὐρηλ[ίῳ]
Ἀπολλ[ῶτ]ι Διοσκ̣όρου ἀπὸ τῆς (αὐτῆς) κώμη[ς]
χαίρ(ειν). ὁ[μο]λογοῦμεν μεμισθῶσθαι παρ[ὰ σοῦ]
πρὸς τρι[ετ]ῆ χρόνον ἀπὸ καρπῶν σὺν [Θεῷ]
10ἕκτης ἰν̣[δι]κ̣(τίονος) κ(αὶ) αὐτῆς τὸ ὑπάρχον σοι
ἥμισυ τῶ̣[ν] ὅλων ἀρουρῶν ἀνύδρων ο̣[ὐσῶν]
κοινῶ[ν π]ρὸς τοὺς κληρονόμους Μου[σαί]ου
Συρίωνο[ς ὑπ]ὲ̣ρ̣ τοῦ ἄλλου ἡμίσους μ[έρο]υς
τουτέστι τ̣ὴ[ν νοτί]ν̣ην μερίδα σὺν δικ(αί)οις π̣ᾶ̣σι
15κατὰ τὰ ὅρι[α τοῦ] βο̣υνοῦ κυκλώθεν(*) περὶ τὸ ὄρ[ος]
διακείμεν[ον ἐν τ]ῇ̣ πεδιάδι τῆς αὐτ̣ῆς κώμης
ἐφʼ ᾧ ἡμᾶς̣ παράξω[μ]έν(*) σ[οι]
τὸν φόρον̣ [ἐπ' ἀ]π̣οτάκτῳ ἐν ἀναβάσει κ̣(αὶ)
λὶψ σίτου ἀρ[τάβ](ας) ἓξ κ(αὶ) κριθῶν ἀρτάβ(ας) ἓξ τ̣[ῷ σῷ]
20μέτρῳ· μέντ[ο]ι̣ γε̣, εἰ δὲ μὴ ὁ Νεῖλος ἦλθε[ν]
εἰς τὸ προκ(είμενον) κλῆρον, ἀποκουφίσεις ἡμῖν
ἐκ τοῦ προκ(ειμένου) φ̣όρου κριθῶν ἀρτάβας τρῖς(*) ἀν[αμφ(ιλόγως).]
ἡ μίσθ̣(ωσις κυρία καὶ βεβαία) κ(αὶ) ἐπερ(ωθέντες ὡμολογήσαμεν). δηλα̣[δὴ κ]λ̣ήρου Τχηνεσ̣ταυε β[ορρᾶ]
τῶν ἀρουρῶν ἐμ[οῦ Βίκτορος] Ἑρμαυῶ̣τος. (hand 2) Αὐρήλ(ιοι) [Βίκτωρ]
25Ἑρμαυῶ̣τος κ̣[αὶ Φοιβάμμων] Ψαίου καὶ Βίκτωρ Ψεμπ̣\ν̣/-
ούθου οἱ προ[κ(είμενοι) μεμισθώμεθα] ὡ̣ς πρόκ(ειται). Ἰωσήφις Ἑρμ̣α̣υ̣ῶ̣τ̣ο̣ς̣
πρεσβύτερος ἀ̣ξ̣[ιωθεὶς ἔγραψ]α̣ ὑπὲρ αὐτῶ̣ν γράμμα[τ]α̣
μὴ εἰδότω̣ν̣. [⁦ -ca.?- ⁩]
(hand 1) ⳨ ἐγρά̣[φη δι' ἐμοῦ Ἀ]βρααμίου ἀπο(  ) [⁦ -ca.?- ⁩]
v
30[μ(ίσθωσις)] Βίκτορος Ἑρμ̣[αο]υ̣[ῶ]τ̣ο̣ς̣ κ[(αὶ)] Φ̣[οι]βά̣μ̣μ̣ω̣νος Ψαίου κ(αὶ) Β̣[ίκτορος Ψεμ]π̣νούθο̣υ̣   ̣  ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ r.15. l. κυκλόθεν
^ r.17. l. [τοῦτο] γεωργῆσαι κ(αὶ) παρέξο[μ]εν
^ r.22. l. τρεῖς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.26.16529 [xml]


[Reprinted in: cde.95.138] CdE 95 138
[Reprinted from: p.lond.5.1696v] P. Lond. 5 1696v

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.