Papyri.info

sign in

sb.5.8028 = HGV SB 5 8028 = Trismegistos 18007DDbDP transcription: sb.5.8028 [xml]

VIspc Aphrodito, Aphroditopolis

1
[† Φλ(αύιος)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ων Σερῆνος Φοιβάμμων ὁ μεγαλοπρ(επέστατος) κόμε(ς) καὶ ἄρ̣χ̣(ων) τῆς Θηβ(αίων) [ἐπ]α̣ρχε(ίας).
[(hand 2) ὡς θεοῦ ἡγουμένου τὰς ὑφʼ ἡλίῳ πόλεις ἰθύνων βασιλεὺς ὁ κράτιστος ὅπλοις καὶ στρατιωτικοῖς καταλόγ]οις εἰς παράταξιν παρεσκευασμένοις τῇ τῶν τακτικῶν ἐμπειρίᾳ
[μετὰ τῆς τῶν νόμων τάξεως τειχίζει, χαρακτηρίζει τοῦτο τὸ νῦν φοιτῆσαν εὐτύχημα τῷ Θηβαίων ἔθν]ει. θεσπίσαι γὰρ εὐτυχῶς κατηξίωσεν διὰ θείου πραγματικοῦ τύπου
[ἐνιδρῦσθαι τῇ Ἑρμουπολιτῶν πόλει ἀριθμὸν τῶν εὐκαθοσιώτων Νουμιδῶν Ἰουστινιανῶν ἀνδρῶν πεντ]ακοσίων ὀκτὼ πρὸς παραφυλακὴν τῆς Θηβαίων ἐπαρχίας καὶ πρ[ὸ]ς
5[ἐκδίωξιν πάσης βαρβαρικῆς ἐπιδρομῆς καὶ σιτήσεις αὐτοῖς χορηγεῖσθαι προσέταξεν· τὴν γὰρ ἀγαθὴ]ν καὶ προνοητικὴν διοίκησιν πέρατι παραδοῦναι προστέτακται
[ὁ ἐνδοξότατος κόμες Πλουτῖνος, ἀνὴρ τῇ εὐσεβεῖ ταύτῃ πολιτίᾳ(*) χρήσιμος γεγονὼς καὶ ἐν τοῖς κοινοῖς πράγμασι εὐ]δόκιμος φανείς, ὡς καὶ μεμαρτύρητ[αι] παρὰ τῆς κρατούσης
[τύχης καὶ τῆς ὑψηλοτάτης καθέδρας, ὅστις ἐκ προοιμίων τῆς αὐτοῦ ἀφίξεως ἔδειξε τὸ φύσει προσὸν τῇ αὐ]τ̣οῦ ἐνδοξότητι πρᾶον, τὸ λυσιτελοῦν ἑκάστῳ διασκοπῶν.
[θελήσατε τοίνυν δεχόμενοι τοῦτο τὸ δικαστικὸν πρόσταγμα χορηγῆσαι τοῖς προδηλωθεῖσιν εὐκαθοσιώτοις Νουμίδαις] Ἰ(*)ουστι[ν]ιανοῖς διὰ Θεοτέκνου τοῦ καθοσιωμένου(*) αὐτῶν
[ὀπτίωνος, εἰς ἄνδρας πεντακοσίους ὀκτὼ τελοῦσιν, ὑπὲρ μὲν μηνὸς Μαΐου καὶ Ἰουνίου τῆς τρεισκαιδεκάτης ἰνδ(ικτίονος), ὑπὲρ δὲ Ἰου]λίου καὶ Αὐγού[σ]του κατὰ μὲν Ῥωμαίους τῆς αὐτῆς
10[τρεισκαιδεκάτης ἰνδ(ικτίονος), κατὰ δὲ Αἰγυπτίους τεσσαρεσκαιδεκάτης ἐπινεμήσεως, ἀκολούθως τῇ καταπεμφθείσῃ θείᾳ δη]λ̣ηγατίον̣ι̣ καὶ τ[ῇ] ὑ(*)ποτεταγμένῃ γνώσει, εἰδότες, ὡς, εἰ κατά τι
[ῥᾳθυμία τις παρακολουθήσῃ, οὐκ ἐκτὸς ἔσεσθε δικαστικῆς κινήσεως. διὰ γὰρ τοῦτο ἐκ τάξεως ἀπέσταλται. monogr. (hand 3) λεγ]ι monogr. (hand 4?) † λεγι.
[⁦ -ca.?- ⁩ ☧ τοῖς ἀπὸ κώμ(ης) Ἀφροδίτης τοῦ Ἀνταιοπολίτου ⁦ -ca.?- ⁩]
2
† χρὴ ἐ̣κ̣ τῆς ὑ(*)μῶν κώμης τὸ ὑ(*)π̣[ο]τε[τα]γμέν̣[ον] μέτ[ρ]ο̣ν σίτ̣[ο]υ̣
καὶ οἴνο[υ] ν̣έου καὶ ἀχύρ[ου] ε̣ἰσεν̣[ε]γκεῖν καὶ π[α]ρασχεῖν τοῖ[ς γ]εννα̣ι̣ο̣[τάτο]ις
15στρατιώτ[αι]ς̣ τοῖς [ἐ]κ τοῦ τ[άγ]μ̣α̣τ[ος] τῶν [γ]ενν[αι]οτάτω̣[ν Νουμιδῶν]
(*)ουστινι[ανῶν] διʼ ἀξιοπίσ̣[του] ἐπιμ̣ελη[τοῦ] διὰ Θεοτ[έ]κνου κ̣α̣θο̣[σιωμέ]νο[υ](*)
αὐτῶν ὀ[πτ]ίωνος̣ ὑ(*)πὲρ μ̣ὲν μ̣η̣νὸς [Μ]αί(*)ου [κ]αὶ Ἰ(*)[ουν]ίου τῆς τρ[ει]σ̣κ[αιδε]κάτ̣[ης]
(*)νδ(ικτίονος), ὑ(*)πὲρ δ̣ὲ Ἰ(*)ουλίου κ[αὶ] Αὐγο[ύ]στου [κ]ατὰ μὲν Ῥω̣μ̣αίους τ[ῆ]ς α̣[ὐτῆς]
τρισκαιδεκάτης(*) [ἰ]νδ(ικτίονος), κατὰ δὲ [Αἰ]γυπτίους τεσσαρεσκαιδεκάτης ἐπι̣ν̣εμή[σεως]
20δηλαδὴ τῆς καταβολ(ῆς) γιγ̣νομέ(νης) τὰ[ς] φορμαρ̣(ίας) κο̣[μίζ(εσθε)]·
σίτο(υ) μό(διοι) [  ̣]ιη
[ο]ὕ(τως)·
τῷ ὀπτί(ονι) σίτο(υ) μό(διοι) [  ̣]ι
τῷ δημ[ο]σί(ῳ) σίτο(υ) μό(διοι) [η]

Apparatus


^ 1.6. l. πολιτείᾳ
^ 1.8. ϊουστι[ν]ιανοισ papyrus
^ 1.8. l. καθωσιωμένου
^ 1.10. ϋποτεταγμενη papyrus
^ 2.13. ϋμων papyrus
^ 2.13. ϋπ̣[ο]τε[τα]γμεν̣[ον] papyrus
^ 2.16. ϊουστινι[ανων] papyrus
^ 2.16. l. καθω[σιωμέ]νο[υ]
^ 2.17. ϋπερ papyrus
^ 2.17. [Μ]αϊου papyrus
^ 2.17. ϊ[ουν]ιου papyrus
^ 2.18. ϊνδ(ικτίονος), papyrus
^ 2.18. ϋπερ papyrus
^ 2.18. ϊουλιου papyrus
^ 2.19. l. τρεισκαιδεκάτης

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.10.464 [xml]

VI spc Hermoupolis Magna

1
[† Φλ(αύιος)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ων Σερῆνος Φοιβάμμων ὁ μεγαλοπρ](επέστατος) κόμε(ς) καὶ ἄρχ(ων) τῆς Θηβ[(αίων) ἐπ]α̣ρχε(ίας)
[† ὡς Θεοῦ ἡγουμένου τὰς ὑφʼ ἡλίῳ πόλεις ἰθύνων βασιλεὺς ὁ κράτιστος ὃπλοις καὶ στρατιωτικοῖς καταλόγ]οις εἰς παράταξιν παρεσκευασμένοις τῇ τῶν τακτικῶν ἐμπειρίᾳ
[μετὰ τῆς τῶν νόμων τάξεως τειχίζει, χαρακτηρίζει τοῦτο τὸ νῦν φοιτῆσαν εὐτύχημα τῷ Θηβαίων ἔθν]ει θεσπίσαι γὰρ εὐτυχῶς κατηξ̣ίωσεν διὰ θείου πραγματικοῦ̣ τύπου
[ἐνιδρῦσθαι τῇ Ἑρμουπολιτῶν πόλει ἀριθμὸν τῶν εὐκαθοσιώτων Νουμιδῶν Ἰουστινιανῶν ἀνδρῶν πεντ]ακοσίων ὀκτὼ πρὸς παραφυλακὴν τῆς Θηβαίων ἐπαρχίας καὶ πρ[ὸ]ς
5[ἐκδίωξιν πάσης βαρβαρικῆς ἐπιδρομῆς καὶ σιτήσεις αὐτοῖς χορηγεῖσθαι προσέταξεν τὴν γὰρ ἀγαθὴ]ν καὶ προνοητικὴν διοίκησιν π̣έρατι παραδο̣ῦναι προστέτακται
[ὁ ἐνδοξότατος κόμες Πλουτῖνος ἀνὴρ τῇ εὐσεβεῖ ταύτῃ πολιτίᾳ χρήσιμος γεγονὼς καὶ ἐν τοῖς κοινοῖς πράγμασι εὐ]δόκιμος φανεὶς ὡς καὶ μεμαρτύρητ[αι] παρὰ τῆς κρατούσης
[τύχης καὶ τῆς ὑψηλοτάτης καθέδρας ὅστις ἐκ προοιμίων τῆς αὐτοῦ ἀφίξεως ἔδειξε τὸ φύσει προσὸν τῇ αὐ]τ̣οῦ ἐνδοξ̣ότητι πρᾶ̣ο̣ν̣ τὸ λυσιτ̣ελοῦν ἑκάστῳ διασκοπῶν
[θελήσατε τοίνυν δεχόμενοι τοῦτο τὸ δικαστικὸν πρόσταγμα χορηγῆσαι τοῖς προδηλωθεῖσιν εὐκαθοσιώτοις Νουμίδαις] Ἰουστι[ν]ιανοῖς δ̣ιὰ Θεοτέκνου τοῦ καθοσιωμένου αὐτῶν
[ὀπτίονος εἰς ἄνδρας πεντακοσίους ὀκτὼ τελοῦσιν ὑπὲρ μὲν μηνὸς Μαΐου καὶ Ἰουνίου τῆς τρεισκαιδεκάτης ἰνδ(ικτίονος) ὑπὲρ δὲ Ἰου]λίου καὶ Αὐγού[σ]τοῦ κατὰ μὲν Ῥωμαίους τῆς αὐτῆς
10[τρεισκαιδεκάτης ἰνδ(ικτίονος) κατὰ δὲ Αἰγυπτίους τεσσαρεσκαιδεκάτης ἐπινεμήσεως ἀκολούθως τῇ καταπεμφθείσῃ θείᾳ δη]λ̣ηγατίον̣ι̣ καὶ τ[ῇ] ὑποτεταγμένῃ γνώσει εἰδότες ὡς εἰ κατά τι
[ῥᾳθυμία τις παρακολουθήσῃ οὐκ ἐκτὸς ἔσεσθε δικαστικῆς κινήσεως διὰ γὰρ τοῦτο ἐκ τάξεως ἀπέσταλται ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ ((unintelligible)) (hand 2) leg]i ((unintelligible)) (hand 3?) † legi.
[☧ τοῖς ἀπὸ κώμ(ης) Ἀφροδίτης τοῦ Ἀνταιοπολίτου]
2
† χρὴ ἐ̣κ̣ τῆς ὑμῶν κώμης τὸ ὑπ̣[ο]τε[τα]γμέν̣[ον] μέτ[ρ]ο̣ν σίτ̣[ο]υ̣
καὶ οἴνο[υ] ν̣έου καὶ ἀχύρ[ου] ε̣ἰσεν̣[ε]γκεῖν καὶ π[α]ρ̣ασχεῖν τοῖ[ς γ]εννα̣ι̣ο̣[τάτο]ις
στρατιώτ[αι]ς̣ τοῖς [ἐ]κ τοῦ τ[άγ]μ̣α̣τ[ος] τῶν [γ]ενν[αι]οτάτω̣[ν Νουμιδῶν]
Ἰουστινι[ανῶν] διʼ ἀξιοπίσ̣[του] ἐπιμ̣ελη[τοῦ] διὰ Θεοτ[έ]κνου κ̣α̣θο̣[σιωμέ]νο[υ]
5αὐτῶν ὀ[πτ]ίονος̣ ὑπὲρ μ̣ὲν μ̣η̣νὸς [Μ]αίου [κ]αὶ Ἰ[ουν]ίου τῆς τρ[ει]σ̣κ[αιδε]κάτ̣[ης]
ἰνδ(ικτίονος), ὑπὲρ̣ δ̣ὲ Ἰουλ̣ίου κ[αὶ] Αὐγο[ύ]στου [κ]ατὰ μὲν Ῥω̣μ̣αίους τ[ῆ]ς α̣[ὐτῆς]
τρισκαιδεκάτης(*) [ἰ]νδ(ικτίονος) κατὰ δὲ [Αἰ]γυπτίους τεσσαρεσκαιδεκάτης τεσσαρεσκαιδεκάτης ἐπι̣ν̣εμή[σεως]
δῆλα δὲ τῆς καταβολ(ῆς) γιγ̣νομέ(νης) τὰ[ς] φορμαρ̣(ίας) κο̣[μίζ(εσθε) ⁦ -ca.?- ⁩]
σίτο(υ) m(odii) [  ̣]ιη
10[ο]ὕ(τως)
τῷ ὀπτί(ονι) σ̣ίτο(υ) m(odii) [  ̣
τῷ δημ[ο]σί(ῳ) σ̣ίτο(υ) m(odii) [η]

Apparatus


^ 2.7. l. τρεισκαιδεκάτης

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.