Papyri.info

sign in

chla.11.465 = HGV BGU 11 2116 = Trismegistos 9619 = bgu.11.2116DDbDP transcription: chla.11.465 [xml]

AD 25-26 Arsinoite?
[Reprinted from: bgu.11.2116] BGU 11 2116

r
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[- ca.13 - ἀργυρί]ο̣υ̣ δ̣ρ̣α̣χ̣[μὰς]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣σ̣ι  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀποδότω ὁ Πετ]ερμοῦθ[ι]ς τῶι Κόσμωι ἢ τοῖς
[παρʼ αὐτοῦ] ἐν μη[νὶ Μ]εσορ[ὴ τ]οῦ ἐνεστῶτος δωδεκάτου
[(ἔτους) Τιβε]ρίου Καίσα̣[ρος Σ]εβασ[τοῦ] χωρὶς πάσης ὑπερθέσεως·
5[ἐὰν δὲ] μηὶ ἀποδ̣ῶι(*) καθότι προγέγραπται, ἀποτεισάτωι(*)
[αὐτῶι τὸ] δάνειο̣ν̣ σ̣ὺ̣ν ἡμιο̣λ̣[ί]α̣ι̣ π̣αραχρῆμα καὶ τοῦ ὑπερ-
[πεσόντο]ς χρόνου τοὺς καθήκοντα<ς> τόκους, τῆς πράξεως
[αὐτῶι γ]ινομένης ἔκ τε τοῦ δεδανισμένου(*) Πετερ-
μοῦθι(*). καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶι πάντηι πάν-
10[των πρ]άσσοντι κυρίω̣ς̣ κ̣α̣θ̣άπερ ἐκ δίκης. ἡ̣ δὲ̣ σ̣υ̣ν̣-
[γραφὴ] ἥδε κυ̣[ρί]α̣ [ἔ]σ̣τ̣ω̣ π̣α̣ν̣τ̣[α]χ̣ο̣[ῦ]. (hand 2) Π̣ε̣τ̣ε̣ρ̣μ̣ο[ῦθ]ι̣ς̣
[Πετραν]ουφις(*) (?) [  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]- ca.9 -π̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.12 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ Π̣έρσης τῆ[ς]
[ἐπιγονῆς   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ρ̣α̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣μ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
15[- ca.11 -  ̣  ̣ιου̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ι̣  ̣σ̣ο̣  ̣ [ἀ]ρ̣γ̣[υρ]ί̣ο̣υ̣ δρ̣α̣χμὰ̣[ς]
[- ca.12 -]ς ἃς καὶ ἀποδώ̣[σω] καθὼς πρόκιται.
[ἔγραψεν ὑπὲρ αὐ]τοῦ Λ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣α̣ν̣  ̣  ̣τ̣ερο̣υ̣ δι̣ὰ τὸ βραδύτερα̣
[γράφειν. (hand 3) Πετερ]μοῦθ[ι]ς̣ Π̣ε̣τ̣ρ̣α̣νουφις(*) Πέρ-
[σης τῆς ἐ]π̣ιγον̣ῆ̣ς̣ δεδανεισμα̣ς(*)
20[καθὼς πρ]όκι[τ]α̣ι̣. (hand 4) Cosmus e[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.12 - d]ẹdanica ṭas prociṃ[enas argy-]
[riou drachma]ṣ · hebdeṃẹconta dio(*) [⁦ -ca.?- ⁩]

(hand 5) [Φι]λ̣ιστίων [ἀ]ναγέγραμμα̣[ι διὰ τοῦ ἐν]
[γρα]φ̣ί̣[ο]υ̣(*). ἔτους̣ δ̣ωδεκά̣[του Τιβερίου]
25[Καίσαρος Σεβαστοῦ,   ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣θ ὀγδ̣[όηι.]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v
δάνει(ον) Πετερμ̣ο̣ύ̣θ̣ι̣ο̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] - ca.5 -[⁦ -ca.?- ⁩](*)

Apparatus


^ r.5. l. μὴ ἀποδῶ
^ r.5. l. ἀποτεισάτω
^ r.8. l. δεδανεισμένου
^ r.8. corr. ex
^ r.12. l. Πετρανούφιος
^ r.18. l. Πετρανούφιος
^ r.19. l. δεδάνεισμαι
^ r.22. · papyrus
^ r.22. l. duo, BL 9.30 : hebḍeṃẹconta   ̣  ̣  ̣ BL 6.22
^ r.24. l. γραφείου
^ v.1. R. Ast (from photo) (via PN) : prev. ed.

Notes

  • 1.

    Just before the lacuna there may be traces of the letter alpha. This suggests the reading Π̣ε̣τ̣ρ̣α̣[νόυφιος, the name given as Petermouthis' patronymic on the recto side. However, I would not print this for the following reasons: first, the other traces before this letter do not fully accord with Πετρ-; second, the name Petranouphis is not attested elsewhere and the reading on the recto is not certain (R. Ast, 05.02.21).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.