Papyri.info

sign in

chla.11.468 = HGV ChLA 10 456 = ChLA 11 468 = Trismegistos 69960DDbDP transcription: chla.11.468 [xml]

AD 95 ?
[Reprinted in: .] cf. Ch.L.A. 10,456

r,1
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ulpi  ̣  ̣  ̣u  ̣  ̣  ̣c  ̣  ̣  ̣r
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ co(n)s(ul ) a xxiii
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣c̣r  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ocaẹ
[⁦ -ca.?- ⁩]v co(n)s(ul ) a xxii
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ṛṛ  ̣  ̣as ·   ̣  ̣oc
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣riciụ[  ̣]   ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]ulmạ  ̣  ̣  ̣ [  ̣  ̣  ̣]c̣
[⁦ -ca.?- ⁩] Augusta[nus] C̣ḷaud
[⁦ -ca.?- ⁩] Neroni[anus] Claud
10[⁦ -ca.?- ⁩] Felix Claud
[⁦ -ca.?- ⁩] Ḷongus Claud
[⁦ -ca.?- ⁩]m  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] C̣laud
[⁦ -ca.?- ⁩] Maxiṃiṇ[u]s Claud
[⁦ -ca.?- ⁩ P]ompei  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣s Claud
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ c̣ọ(n)ṣ(ul ) a xxi
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣m  ̣  ̣ c̣ạṣṭṛ
[⁦ -ca.?- ⁩]vii [c̣ọ(n)ṣ(ul )] a x̣x̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] Cḷạud
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣vi[ii co](n)s(ul) ạ xix
20[⁦ -ca.?- ⁩]acil  ̣  ̣ Am  ̣  ̣  ̣e
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ x
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ḷampe
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ C̣ḷạud
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
r,2
[  ̣  ̣]  ̣eg  ̣m  ̣  ̣ c  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[  ̣  ̣]  ̣m  ̣  ̣  ̣  ̣ l  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
im[p(eratore) D]ọmitiano [C]ạeṣaṛ[e ⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣]h[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣⟧m si  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5  ̣  ̣  ̣ṣeroris c cạ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
iṃp̣(erator ) Domitiano C̣ạẹṣ[⁦ -ca.?- ⁩]

————————   ̣c   ̣  ̣  ̣  ̣r[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ g  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣a  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
- ca.9 - onci  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣[  ̣  ̣  ̣]gị[  ̣]l   ̣  ̣  ̣ol  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

————————m an  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15ạ[d c]hora secutor[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣s (centur ) P  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣su ld  ̣  ̣  ̣n  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

————————c   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
⟦li  ̣no  ̣  ̣te⟧ m  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ṣṣ nos  ̣o  ̣por  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩] Ịulius [⁦ -ca.?- ⁩]
20  ̣  ̣lusti vic[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣r  ̣lụ[⁦ -ca.?- ⁩]

————————[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣n  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

————————[⁦ -ca.?- ⁩ I]ulius [⁦ -ca.?- ⁩]

————————[⁦ -ca.?- ⁩]ṃ[⁦ -ca.?- ⁩]
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
v,1
Traces 30-40 lines v,2
Traces 30-40 lines

Apparatus


^ r,1.5. · papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.10.456 [xml]

AD 95/96 ?
[Reprinted in: chla.11.468] cf. Ch.L.A. 11,468

r,1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ co(n)s(ul )   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩] Maxiṃụṣ   ̣  ̣  ̣ṃos
[⁦ -ca.?- ⁩]viii co(n)s(ul ) [a xv]i
5[⁦ -ca.?- ⁩]ụs Ualenṣ   ̣  ̣  ̣  ̣ạ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Ṃax̣imus   ̣  ̣tio
[⁦ -ca.?- ⁩ L]ọng̣uṣ   ̣  ̣  ̣nd
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ s
[⁦ -ca.?- ⁩] Ụalens [D]amas
10[⁦ -ca.?- ⁩]ṣ Apẹr Ḷaodi
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣osso  ̣  ̣ [  ̣]  ̣  ̣u
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣rippa Antio
[⁦ -ca.?- ⁩]nịus   ̣er  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣mus   ̣audị
r,2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
5Imp(  ) D[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
v
[16 lines missing]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.