Papyri.info

sign in

chla.11.472 = HGV ChLA 11 472 = Trismegistos 69964DDbDP transcription: chla.11.472 [xml]

AD 347 Hermoupolis Magna

[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]μπων  ̣[  ̣  ̣]  ̣ισε[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]μητ  ̣ δημοσία̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣τα  ̣  ̣[  ̣  ̣]θην  ̣  ̣  ̣ταξαοικεντ̣[  ̣]χων[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣
5  ̣ω̣νισεπι  ̣  ̣  ̣αιοσ  ̣  ̣  ̣π[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]ενος
ενδε\ι/ν δὲ τῆς παραστάσεως   ̣  ̣υπ  ̣νχ  ̣  ̣αγενη  ̣  ̣
δευτέροις σε μεθοδεύσω γράμμασιν   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣

Vulca(cio) Rufino praefecto Praet(orio) et Fl(avio) Eusebio vi(ris) c(larissimis) c[o](n)s(ulibus)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.