Papyri.info

sign in

chla.1.10 = HGV ChLA 1 10 = Trismegistos 63821DDbDP transcription: chla.1.10 [xml]

AD 211- ?

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ạ[  ̣  ̣  ̣]  ̣u  ̣[  ̣  ̣]  ̣e  ̣[  ̣  ̣]e  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣] ab ep̣ịstula nostra [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ạḷo [q]yi(*) est in gymnas[io]   ̣ṛạ[  ̣]ita d  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩][ quat]ụor statuae marmo[re]ae domini no[stri ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣naṛus · dibi(*) Seueri [p]ii Ṣarapidis Heṛ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩][ Al]ẹx̣andree uiltọ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]t  ̣  ̣  ̣ argent  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣e inaurata di[ui] Sẹueri alie item [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] A[m]or pullus N[ep]tunus Alexande[r ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣erbis P̣i  ̣ Liber pater cum pard[ali ⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩][ s]ex Satyr[i Al]exạṇdree Iobis(*) ath  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ṇ ii cum   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣bus ii Perseys ite[m ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩][ Es]c̣ulapius   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ṭesilia apel  ̣  ̣e[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] Apollones [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] v   ̣cu[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ ii iteṃ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ṇ ii itẹ[m   ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣b   ̣  ̣[- ca.13 -]l[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]pullụ[s Am]or   ̣  ̣ Scyl[l]a cum ca[nibus ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣su  ̣  ̣  ̣mạ [i]i on Sarap̣aẹ[u]m   ̣  ̣ Iobịṣ(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ạ[  ̣  ̣  ̣]ạ  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]e  ̣t[  ̣  ̣]  ̣ Loc̣ṛịó · inf  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣us dom  ̣[  ̣]iṣe[  ̣  ̣  ̣]  ̣us Sarapiḍ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣us curdị in[  ̣]  ̣  ̣lis   ̣ Inacu[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ust [S]arapi  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣num · x̣i · ḍi[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ c[o]rone eree · c[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣pl  ̣  ̣  ̣  ̣urb iii · Atena[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ c̣ọṛone [e]ree ii cyclu[s ⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ iii   ̣  ̣  ̣ horologi[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 3. l. [q]ui
^ 5. l. diui
^ 10. l. Iouis
^ 16. l. Iouis

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.