Papyri.info

sign in

chla.41.1194 = HGV P.Cair. Masp. 3 67329 = Trismegistos 18454 = oxford-ipap.apis.407 = p.cair.masp.3.67329DDbDP transcription: chla.41.1194 [xml]

AD 524-525 Aphrodito
[Reprinted from: p.cair.masp.3.67329] P.Cair.Masp. 3,67329

1
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[- ca.13 -]  ̣[  ̣  ̣ Π]αῦνι [  ̣  ̣  ̣ τ]ρ̣ί̣της ἰ[νδικ(τίονος) - ca.14 -

[- ca.10 -] niḷ[- ca.9 -] Ạṇ[t]aeopol(  ) ex dicaẹ [f]ịḷ(ius) Ẹụḅ[u]ḷ[u]   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ạdstan[t(ibus)] P̣ạụṭị fil(io) Bottu ex afrodi[t(es uico) et Pecusio] Sionos ẹx̣  ̣  ̣ḷc̣[  ̣  ̣ et] Filoṃụso(u)
[fil(ius) - ca.15 - ea]ṣdem ap̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ Psimanobe]ṭ fil(ius) Curu eạsdeṃ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ex ḅ  ̣  ̣  ̣  ̣ex Collutho a[diu(tore) defens(orum) (?)] s(  ). idem Psim[an]ob[et fil(ius)] Curu peradi[ut(oris)] ḍẹf̣ẹ[ns(oris)] ḍ(ixit): γῄδιά
5[τινα ἔχω τὸν μὲν πάλαι χρόνον δι]α̣κείμ̣εν[α]. ἐ̣π̣ά̣ν̣ωθε̣ν̣(?) [  ̣  ̣  ̣ ἐν πεδιάδι] τῆς ἡμετέρας κώμης Ἀφροδί[τη]ς̣ τ̣ο(ῦ) Ἀν[τα]ι̣ο̣πολίτου νομο(ῦ), ἐν[ενε]χθέντα δὲ ἐν τῷ καιρῷ τῆς π̣ρ̣ώ̣ην [γεγε]ν̣ημένης με̣τ̣[αθ]έσεως κατὰ τὴν
[δημοσίαν ἀπογραφὴν Ἰωάννο(υ) το(ῦ) ἐλλογι]μωτάτο(υ) σχολ̣[αστικο(ῦ)] εἰς τὴν [πεδι]ά̣δα [κώμ]ης Θμοναχθὴ το(ῦ) αὐτοῦ νομο(ῦ). [κ]α̣ὶ̣ ἐπειδ̣ὴ̣ τ̣ὴν ὑπόλοιπ[ό]ν μο(υ) πᾶσαν ἐλαχίστην κ̣τ̣[ῆ]σιν ο̣[ὖ]σ̣αν καὶ τελοῦσαν ὑπὸ τὴν εἰρημ(ένην) μοι
[κώμης Ἀφροδίτης   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ι̣λον   ̣ρμ̣ω̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ι̣ φερον  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣η̣ [τ]ὴ̣[ν ὑπὲ]ρ τῶν εἰρημένων παντ̣ο̣ί̣ων δημ̣ο̣σ̣ίαν συντέλεια̣ν ἐ̣[π]ιγνῶναι τῷ δημοσίῳ λόγ[ῳ τ]ῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης
[ὥστε μὴ ἐμὲ καθὼς καὶ νῦν τυγχάνω μεῖ]ναι εἰς ἑκατ̣[έρα]ν̣ σ̣υντελοῦντ[α κώμ]ην̣· δ̣ι̣ά̣ τ̣[ε] τοῦτο ἀναγκαίως παρεγε̣ν̣όμην πρὸς τὴν ὑμετέραν̣ [πα]ίδευσιν, αἰτῶ̣ν οἰκείῳ κινδ[ύν]ῳ, το(ῦ) δημοσίου λόγο(υ) κα̣τ̣[ὰ] μηδὲν βλαπτουμένου(*),
[μετὰ γνώμης Φοιβάμμωνος τοῦ θαυμ(αστοῦ) βοηθο(ῦ) το(ῦ) λογ]ιστηρ̣ί̣ο̣[υ ταύτ]η̣ς̣ τῆς πόλε̣[ως Ἀ]ν̣τ̣α̣ί̣[ο(υ) μετά]θ̣εσιν τῶν ἀπογεγραμμένων παντοίων δημοσίων εὐσε̣β[ῶ]ν τελεσμάτων τοῖς εἰρημένοις γῃ̣δί̣οις ἐντεῦθεν ἤ[δ]η ποιεῖσθαι ἀπὸ κώ[μ(ης)]
10[Θμοναχθὴ εἰς τὸ δημόσιον τῆς ἡμετέρας κώμ]ης Ἀφροδί[της· ἑ]τοῖμος γὰρ [εἰμ]ί̣, κιν̣[δύνῳ] ἐμῷ καὶ πόρῳ τῆς ὑπολοίπο(υ) μου π̣α̣ν̣τοίας ὑ̈ποστά[σεως], εἰσενεγκεῖν τὴν ὑπὲρ αὐτῶν παντοίαν δημοσίαν συντέλειαν τῷ δημοσίῳ
[λόγῳ τῆς αὐτῆς κώμης, ἀκολούθως τῇ δημ]οσίᾳ ἀπ̣[ο]γρ[αφῇ] τ̣οῦ νῦν π̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣τ̣  ̣ [τ]ρακτευομένο(υ) κώδικος Ἰωάννο(υ) το(ῦ) εἰρημένο(υ) ἐλλο̣γιμωτά̣τ̣[ο(υ) σ]χολαστικο(ῦ), τοῦτʼ ἔστιν ἐν [π]ε̣διάδι κώμης Θμοναχθὴ κλήρο(υ) Πια(coptic letter) Σε,
[ὑπὲρ μὲν το(ῦ) οἰκείο(υ) μου ὀνόματος σπορίμ]ης ἀρουρῶ̣[ν] δεκατριῶ̣[ν τ]ε̣τ̣ά̣ρ̣τ̣ου , καὶ ὀνόματος Βησίο(υ) Ἀνο(υ)βίωνος καὶ Λεοντίου ἀδελφο(ῦ) στρατιω[τ]ῶν Ἑρμο(υ)πόλ(εως) σπορίμης ἀρούρας ἡμίσε̣ω̣ς̣ τετάρτο(υ), καὶ ὀνόματος Βίκτωρο̣[ς]
[ταβελλίωνος σπορίμης ἀρούρας τετ]άρτο(υ) ὀ[γδό]ο(υ), καὶ ὀν[ό]μ̣[α]τ̣[ος] Εὐ̣τροπίας Κοιράννο(υ) ἀπὸ Ἀπόλ[λω]νος, πεδιάδος τῆς αὐτῆς̣ [Θμο]νεχθὴ τό[π]ο(υ) ὁμοίως Π[ια](coptic letter) Σε σπορίμ[η]ς ἀρούρας μ̣ι̣ᾶς τετάρτ̣ο(υ) ἑκκαιδ̣[εκάτο(υ)] ιϛ´
[- ca.32 -]π̣ρ[  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣ι̣ν̣ο̣ν̣ τ̣[ὸν(?)εἰρημ]έ̣ν̣ο̣ν αἰδέσιμον τρακτευτὴν Φο[ιβ]άμμωνα καὶ ἐπ[α]κούσ[αντ]α τῶν οὕτ[ως] εἰ̣[ρ]ημένω[ν] μοι καὶ ἐξῃ̣[τ]ημένων ἀξι[ῶ] καταθέσθαι πραττο̣μένων.

15(hand 2) [defens(or): ἀκουσάμενος τῶν παρὰ σο(ῦ) εἰρημένων ἐν ὑπομνήμασιν, Φοιβάμμ]ων ὁ παρὼ̣[ν δ]ημό[σιος] τρακτευτ[ὴς] κ̣α̣[ὶ   ̣  ̣  ̣]ε̣θ̣μ̣  ̣  ̣ [λεγέτ]ω̣ ὃ βούλεται (hand 1) Fo[e]bammon adiut(or) log(isteriou) Aṇ[taeo]p̣[ol(eos)]: [ἐσ]ή̣μανεν
[Ψιμανώβετ ὁ παρὼν θαυμ(ασιώτατος), ὡς αἰτεῖ μετάθεσιν ποιεῖσθαι παντοίων δημοσ]ίων εὐσεβ[ῶν τελεσμά]τ̣ω̣ν̣ [τῶν π]α̣ρʼ αὐτο̣[ῦ κεκτημ(ένων) ἀρο]υ̣ρῶν ἐν πεδιάδι κώμης Θμονεχθὴ κλ[ήρ]ου̣ Πια(coptic letter) Σε κ[α]θὼς ἐπεχ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] παρὰ τῶν
[γεωργῶν, ὀνό(ματος) ἐκκλησίας Εὐφροσύνου, σπορί]μης ἀρουρῶ[ν δεκατριῶν τετάρτο(υ) , καὶ ὀ]νόμ[α]τος Β̣[ησίο(υ) Ἀνο(υ)βίωνος] καὶ Λεοντί[ο(υ) ἀδελφοῦ στρατιω]τῶν Ἑρμου[πόλ(εως) σπορίμης ἀ]ρούρας ἡμ[ί]σ̣ε̣[ως] τετάρ[το(υ)], καὶ ὀνόματος Βίκτωρος
[ταβελλίωνος σπορίμης ἀρούρας τέταρτο(υ) ὀγδόο(υ), καὶ ὀνόματος Εὐτροπίας Κοιράννο(υ) ἀπὸ Ἀπόλλωνος, πεδιά]δος τῆς α̣[ὐτῆς Θμονεχθὴ τόπο(υ) ὁμοίω]ς Πια(coptic letter) Σε [σπορίμης ἀρούρ]ας μι[ᾶς τετάρτο(υ) ἑκκαιδεκάτο(υ)] ιϛ´
[⁦ -ca.?- ⁩]
20[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
2
τῶν αὐτῶν [ἕνεκ]εν εὐσεβῶν τελε̣[σμά]τ̣ων τῶν προδεδη̣[λο]υμενων(*) ἀρουρῶν.

Apparatus


^ 1.8. l. βλαπτομένου
^ 2.23. l. προδεδηλωμένων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.