Papyri.info

sign in

chla.5.292 = HGV ChLA 5 292 = Trismegistos 69893DDbDP transcription: chla.5.292 [xml]

IV spc Oxyrhynchus

[ -ca.?- ]ọ Augusto   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣io nobiliṣsimo Caẹṣ[are]   ̣  ̣[  ̣]  ̣ co(n)s(ulibus) die x[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ][  ̣]  ̣  ̣  ̣s  ̣  ̣en  ̣  ̣  ̣im  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ d(ixit) κομιτην εν̣   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ο  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]νεπειτητοιμ  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣π̣ετοναει  ̣αξ  ̣ρ̣ους̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] δυο̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣τηνα  ̣τουτ[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣

5[ -ca.?- ]  ̣  ̣ ṿ(ir) p(erfectissimus) p̣ṛạẹ[s(es) A]ụg̣ụṣṭaṃṇ(icae)(*) d(ixit) si nullus ex his eius est aetat[is -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣e  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ cu[m] eius non a tabulario [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]nari(*) debebit pagarch⟦i⟧ạ   ̣  ̣π̣ενιαν  ̣τουτ[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣να̣ξ  ̣  ̣  ̣  ̣πονοειν[  ̣  ̣]  ̣α̣ν  ̣ειντον πολιτευομενον
[ -ca.?- ]  ̣ Χω̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
d(ixit) ut ordo conveniatur a  ̣[ -ca.?- ]
10[ -ca.?- ]  ̣ prạẹṣ[  ̣]  ̣e eodem superconstituendo pa[ -ca.?- ]

Apparatus


^ 5. Ch.L.A. 48,p.46 : [Ae]g(ypti )   ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 7. Ch.L.A. 48,p.46 : [ -ca.?- ]nori prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.