Papyri.info

sign in

c.ep.lat.163 = HGV ChLA 5 300 = Trismegistos 69898 = michigan.apis.2575 = chla.5.300DDbDP transcription: c.ep.lat.163 [xml]

AD130-160 Karanis
[Reprinted from: chla.5.300] ChLA5,300

Fr1,1
[⁦ -ca.?- ⁩]ri suo(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣a  ̣  ̣
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣rị  ̣
Fr1,2
fụero adịo(*) cum exica[⁦ -ca.?- ⁩]
⟦eas se⟧ \eạm/ inveṇi\o/(*) aliq[⁦ -ca.?- ⁩]
illius [  ̣  ̣  ̣  ̣]c̣ọr eṭ[⁦ -ca.?- ⁩]
noṇ possit c̣um er  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5veṇiṣṣẹṃ  ̣  ̣⟦⟧ cṛ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣oṣe  ̣l  ̣ur · qu[⁦ -ca.?- ⁩]
q  ̣  ̣  ̣r egeas · fuit  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]cạṣ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]illạ[⁦ -ca.?- ⁩]
Fr2
[⁦ -ca.?- ⁩ occ]asione · aliquanto
[⁦ -ca.?- ⁩]q̣uanṭo(*) consilio(*)
2bis[  ̣]a[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]et u[  ̣]m invẹ[n]iri
adc̣e[  ̣]  ̣  ̣eṛant ẹ[  ̣  ̣]  ̣rẹ
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣e[  ̣]et[  ̣  ̣]\n/ am  ̣  ̣[  ̣]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣meṭạṛịṣ i  ̣[  ̣]er  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
quas · aegrit  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣et sạc  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ḥere[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ Fr1,1.1. suó papyrus
^ Fr1,2.1. l. adeo
^ Fr1,2.2. corr. ex inveni⟦ret⟧
^ Fr1,2.6. · papyrus
^ Fr1,2.7. · papyrus
^ Fr2.1. · papyrus
^ Fr2.2. ó papyrus
^ Fr2.2. consilió papyrus
^ Fr2.7. · papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(Text too fragmentary to be translated)