Papyri.info

sign in

rom.mil.rec.1.61 = HGV P.Dura 91 = Trismegistos 44822 = yale.apis.4400194100DDbDP transcription: rom.mil.rec.1.61 [xml]

cAD 225-235 Dura
[Reprinted in: .] Ch.L.A. 7,346

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.dura.91 [xml]

II/IIIspc Dura

(t)


[Reprinted in: chla.7.346] ChLA 7,346

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.7.346 [xml]

cAD 225-235 Dura
[Reprinted from: p.dura.91] Rom.Mil.Rec. 61

1
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ḷ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣c̣inus
[⁦ -ca.?- ⁩]us  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
2
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣]p  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣mus  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Sa[l]mes Them[⁦ -ca.?- ⁩]
Iulius Mari[⁦ -ca.?- ⁩]
5Ṃạ  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
M  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ḥ[⁦ -ca.?- ⁩]
  ̣  ̣  ̣ Iun(  ) c̣c̣x̣x̣ṿị  ̣  ̣  ̣ abs(entes) mil(ites) dcclxv[⁦ -ca.?- ⁩]
drom(adarii) xxvii[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣tesded  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]l  ̣  ̣n  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]in abed  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ṇimi  ̣  ̣ari  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
15[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ṭuẹ  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ṇo  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.