Papyri.info

sign in

rom.mil.rec.1.17 = HGV P.Dura 110 = Trismegistos 44842 = yale.apis.3100190000DDbDP transcription: rom.mil.rec.1.17 [xml]

AD 242-250 or 256 Dura
[Reprinted in: .] Ch.L.A. 9,365

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.dura.110 [xml]

II/IIIspc Dura

(t)


[Reprinted in: chla.9.365] ChLA 9,365

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.9.365 [xml]

AD 242-250 Dura
[Reprinted from: p.dura.110] Rom.Mil.Rec. 17

FrA
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ (centuria) Marini Ạpọlḷ[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ Iarha]ḅoles (centuria) Ḅaṛgạ [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣us Sfet(u)l(es) (centuria) Baṛg̣[a   ̣  ̣]  ̣  ̣ri[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ M]ạḷ[c]hi (centuria) Barga [  ̣  ̣  ̣]l[  ̣  ̣  ̣  ̣]g̣elus Quiṇtiạ[nus ⁦ -ca.?- ⁩]
5[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣am (centuria) Ṃạr[i]ni Ab  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣en Ma  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣riụs po[rta a]quaria (centuria) Bạṛg̣ạ [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣rf  ̣  ̣ess  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] p̣ọṛṭa pṛạẹtorianạ [(centuria)] G̣erṃạni Iul  ̣  ̣  ̣  ̣llus [⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣rio d  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣ (centuria)] G̣ermani Aurel(ius) Ari[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣es (centuria) [Ba]rga A[u]rel(ius) Abedṃaḷch  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
10[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣o  ̣  ̣  ̣ri  ̣  ̣ac̣hi Marinus   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩ A]urẹl(ius) Ruf̣[u]s - ca.9 -[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ụs Ḥalas aṭ signa ord(  ) Aurel(ius)   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣h  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrB,r,1
(hand 2) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣b  ̣  ̣  ̣ẹt pom[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
FrB,v,1
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩]ur  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.