Papyri.info

sign in

rom.mil.rec.1.23 = HGV P.Dura 116 = Trismegistos 44848 = yale.apis.4400764100DDbDP transcription: rom.mil.rec.1.23 [xml]

AD 236 Dura
[Reprinted in: .] Ch.L.A. 9,371

1
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣mụ  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣c̣i  ̣  ̣  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
(centuria) Anton(  ) p̣ṛiọṛ(is) [ -ca.?- ] Iuḷi[a]no ii eṭ Crispino co(n)s(ulibus)
5siṇgụl(aris) Aurel(ius) Aṛṭeṃidorus
(centuria) Nigriṇi Iuliano ii et Cṛịṣpiṇ[o] co(n)s(ulibus)
singul(aris) Aurel(ius) Mocimus
(centuria) G̣ẹṛmani co(n)s(ularis) stip(endia) xv
2
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
ṭ[u(rma) -ca.?- ]   ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣c̣ụ  ̣  ̣[  ̣]ụl  ̣  ̣[  ̣]  ̣ẹṣop̣[ -ca.?- ] Aurelịụ[s -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣
5 [ -ca.?- ] []  ̣tu(rma) Aṇṭiocḥị [ -ca.?- L]ạẹṭọ ịị et Cerealẹ [c]o(n)s(ulibus)
Appạ[d]ạn(a) Apolloniu[s] Meṣseṇus
co(n)s(ularis) [st]ịp(endia) xv
aṃḅ[u]l  ̣  ̣ Marcus Vịc̣ṭor
tu(rma) Romulli P̣ompeiano et Av[ito] co(n)s(ulibus)
10[ -ca.?- ] Aelius [Lic]ịṇniuṣ
3
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ][ -ca.?- ]  ̣l[ -ca.?- ] Ẓ[e]ṇoḍọṛụṣ
  ̣[ -ca.?- ]  ̣cu[  ̣]l trib(un ) eq[u]ị[ -ca.?- ]
Ịuliano ii et Crispịno co(n)s(ulibus)
/ Aurelius Ṿạḷerius
4
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[  ̣c]o(n)s(ul )
Aurelius Zeḅ[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
Ṣ[ac]erḍote iị co(n)s(ule)
Aurẹḷ[iu]ṣ Ạlexander
5Aurẹḷ[ius] Ḍiodorus
[Iuli]ạ[no ii] et C̣ṛịṣp̣ịṇ[o (?)co(n)]s(ulibus)
Auṛẹl[iu]ṣ R  ̣  ̣  ̣ụṣ [ -ca.?- ] (centuria) Ruf̣iaṇ[ -ca.?- L]ạeto ii ẹṭ C̣eṛẹ[ale co(n)s(ulibus)]
Auṛ[eliu]ṣ   ̣[  ̣]  ̣eṃ  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.9.371 [xml]

AD 236 Dura
[Reprinted in: .] Rom.Mil.Rec. 23

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.dura.116 [xml]

II/IIIspc Dura

(t)


[Reprinted in: .] RomMilRec 23

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.