Papyri.info

sign in

rom.mil.rec.1.33 = HGV P.Dura 117 = Trismegistos 44849 = yale.apis.4400764200DDbDP transcription: rom.mil.rec.1.33 [xml]

AD 236 Dura
[Reprinted from: .] Ch.L.A. 9,372

1
Imp̣(eratore) ḍ(omino) ṇ(ostro) [M]axịm[i]no [A]ug(usto)
[ -ca.?- et Afric]ạṇọ c̣o(n)s(ulibus)
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ][ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
2
(centuria(?)) Aṇtoṇ(ini) P̣ṛiọ[ris -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ḍcc̣ Iạṛhae[us] Zebida
[ -ca.?- ] dc̣c Malcḥụ[s Z]eḅiḍa
[ -ca.?- ]ḍcc Iul(ius)   ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]ục̣   ̣
5[ -ca.?- ]p̣dc̣c̣ Ạụṛẹl(ius) Lọ[  ̣  ̣]oṇụṣ
[ -ca.?- ]ḍc̣c̣ Ạ[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣i
[ -ca.?- ]ḷṃ  ̣  ̣ạs  ̣
[ -ca.?- ]  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
3
[ -ca.?- ]ḍcc Seleucu[s M]ạlchi
[ -ca.?- ]p̣ ḍcc̣ Aurel(ius) Ṃ  ̣[  ̣  ̣]  ̣ịus
[ -ca.?- ]dcc Aurel(ius) H[  ̣  ̣]ofuṛ
[ -ca.?- ]dcc̣ Abgarus Ịạṛḥaẹi
5[ -ca.?- ]ḍcc Ṃal[c]ḥus Ṃombog̣ei
  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣ ag̣g̣ Auṛẹ[l(ius)] Bạṛḅesomeniuṣ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣us S[  ̣  ̣]g̣ill[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
4
dc̣c̣ Ạụrel(ius) Sịṭoṛṛ[ -ca.?- ]
p̣ḍ[cc] Ḍụṃanus Na  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- dc]c̣ Aurel(ius) Sa  ̣a  ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- dc]c̣ Auṛel(ius) Basṣạ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
5p̣ḍ[c]c̣ Aurel(ius)   ̣eaṛc̣hẹs
[ -ca.?- dc]c Iul(ius)   ̣  ̣[  ̣]sus
a  ̣ụṛeḷ(ius) babạ
[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]  ̣[ -ca.?- ]
5
pdcc Ịạ[rha]eus Theṃạṛṣạ
pdcc Aụ[rel(ius)] Gẹrṃanus
p̣dc̣c̣   ̣[  ̣  ̣  ̣][  ̣  ̣  ̣]ẹleạ  ̣  ̣[ -ca.?- ]
dcc̣ Ạ[ur]ẹl(ius) Apolloṇịus
5dcc Ạ[ur]ẹl(ius) Ṭhẹodoṭus
p̣ḍc̣c Ạ[ur]el(ius) Zeṇ  ̣[  ̣]o  ̣
ḍ[cc Au]ṛẹl(ius) [ -ca.?- ]  ̣  ̣[ -ca.?- ]
6
pḍ[c]c   ̣[ -ca.?- ]
[1 line missing]
3  ̣  ̣[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
[2 lines missing]
7pḍ[cc -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chla.9.372 [xml]

AD 236 Dura
[Reprinted in: .] Rom.Mil.Rec. 33

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: p.dura.117 [xml]

II/IIIspc Dura

(t)


[Reprinted in: .] RomMilRec 33

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.