Papyri.info

sign in

chr.mitt.85 = HGV BGU 1 19 = Trismegistos 8950 = bgu.1.19DDbDP transcription: chr.mitt.85 [xml]

AD 135 Arsinoite
[Reprinted from: bgu.1.19] BGU1,19

1
ἀντίγραφον.
ἐξ ἀναπομπῆς Πετρωνίου Μαμ[ερτ]είνου ἐπάρχου Αἰγύπτου.
(ἔτους) ιθ Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου Μεχεὶρ ιζ ἐπὶ τῶν κατὰ Χεναλεξᾶν πρὸς
Πετεσοῦχον καὶ Διονύσιον. Μένανδρος ὁ κριτὴς τοῖς διαδικαζομένοις
5εἶπεν· ὑπερεθέμην τὸ νῦν π[ρᾶγ]μα, ἐπὶ(*) καθολικὸν ἦν, ἄχρι οὗ γράψω
τῷ κρατίστῳ ἡγεμόνι εἰ̣ [κ]αὶ̣ {α̣ι̣} Αἰγυπτίων υἱωνοῖς καὶ υἱδ[αῖ]ς δέδοται
τὰ μαμμῷα [δι]ὰ τῆς τοῦ κυρίου Ἁδριανοῦ Καίσαρος χάριτος. ἀναγνωσθή-
σεται οὖν ἡ ὑπʼ ἐμοῦ τῷ κρατ[ίστῳ] ἡγεμόνι γραφεῖσα ἐπιστολὴ καὶ ἡ
ὑπὸ αὐτοῦ ἀντιγραφεῖσά μοι [  ̣]  ̣ [κ]ελεύσας ἀμφοτέρας ἀναγνωσθῆναι
10τοῖς τε ὑπομνήμασι ἀναλ[ημ]φθῆναι περιεχων(*) κατὰ λέξιν οὕτως·
Πετρωνίῳ Μαμερτείνῳ τ[ῷ κρ]ατίστῳ ἡγεμόνι Μένανδρος γενό-
μενος βασιλικὸς γραμ[ματ]εὺς Ἀρσινοείτου χαίρειν.
Χεναλεξᾶς Ἀλεξάνδρου Αἰγ[υπ]τία τῷ διεληλυθότι διαλογισμῷ
ἐδικάσατο ἐπὶ Ἡρακλείδου κρ[ιτο]ῦ πρὸς Πετεσοῦχον θεῖον ἑαυτῆς
15πρὸς πατρὸς καὶ Διονύσιον [ἀνε]ψιὸν περὶ μαμμῴων ὑπαρχόντων,
ὧν ἔλεγον(*) εἰς τὸν πατέρα ἑ[αυ]τῆς ἀπὸ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἐληλυθέ-
ναι. ἐπεὶ δὲ οἱ περὶ τὸν Πετεσ[ο]ῦχον διεβεβαιώσαντο ἐκεινο[υ]ς(*) προ-
τετελευτηκέναι τῆς μητρὸς [τ]ῷ α (ἔτει) Ἁδριανοῦ Καίσαρος τοῦ κυρίου,
αὐτὴ δὲ τῷ ιε (ἔτει), τοῦτο ἀποδεῖξαι διὰ γραμμάτων ὑπέσχετο. ὑπερετέθη
20ἡ διάγνωσις εἰς τὴν ἀπόδειξιν, νῦν ἀναπεμφθεντες(*) ἐπʼ ἐμὲ πρὸς τοὺς
αὐτοὺς ἠξίου προσφυγεῖν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ ἐπιφανεστάτου Αὐτοκράτορος
2
καὶ Αἰγυπτίοις συνκεχωρημένου τὰ μαμμῷα κληρονομεῖν καὶ ἐπήνεγκ[ε]
Γελλίου Βάσσου τοῦ κρατίστου ἐπιστρατήγου ἀπόφασιν κεκρικότος καὶ τοὺς τῶ[ν]
παίδων παῖδας μετουσίαν ἔχειν τῆς τῶν μαμμῴων κληρονομίας, ἐγ[έ-]
γραπτο δὲ διὰ τῆς ἀποφάσεως αὐτοῦ μετʼ ἄλλα οὕτως· ὅσα προσή\γ/ναντο(*) πα[τρι-]
5κ̣ῶ̣ν̣ περὶ τὸν προκείμενον ἀπὸ τῆς Εὐδαιμονίδος διαθήκης ἢ καθʼ ὅν[τινα]
τ[ρ]όπον, ταῦτα μετεῖναι τοῖς ἐκείνου τέκνοις. ζητουμένου οὖν καὶ τού[του εἰ]
τετελευτηκυίας τῆς μάμμης αὐτῆς ἀδιαθέτου πρὸ θ (ἔτους) τῆς τοῦ Αὐτοκ[ράτ(ορος)]
χάριτος λήμψεται ἡ υἱδὴς τὴν τοῦ πατρὸς μοῖραν, γράφω σοι, ἡγεμώ[ν μου],
ἵνα τὸ δόξαν κελεύσῃς γενέσθαι. ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι, ἡγεμὼν κύ[ριε].
10(ἔτους) ιθ Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ Μεχεὶρ ιδ.
πρὸς ἣν ἀντεγράφη·
Πετρώνιος Μαμερτεῖνος Μενάνδρῳ γενομένῳ βασιλ(ικῷ) γρ(αμματεῖ) Πολέμ[ωνος]
μερίδος χαίρειν.
εἰ μηδὲν ἐκρίθη μέχρι τούτου Χεναλεξᾶτος καὶ Πε[τ]εσούχου δι[  ̣]  ̣[  ̣]
15πρὸς πατρὸς θείου καὶ Διονυσίου ἀνεψιοῦ περὶ τῶν μαμμῴων α[ὐτῆς]
ὑπαρχόντων, προσήκει σε ἀκολούθως τοῖς τοῦ κυρίου γράμμ[ασιν]
Χεναλεξᾶ τῶν(*) πατρῷων(*) μέρος ὃ περιὼν ἂν ὁ πατὴρ αὐτῆς ἔλαβ[εν] <προσκρίνειν>.
ἔρρωσο. (ἔτους) ιθ Μεχεὶρ ιδ, ἀπεφή[ν]ατο· Θεναλεξᾷ τὸ πατρῷον μέρος ὃ περιὼν ἂν ὁ πατὴρ αὐτ[ῆς ἔλαβ(εν)]
⟦προσήκειν⟧ δοκεῖ ἀκολούθως τοῖς ὑπὸ τοῦ κρατίστου ἡγεμόνος γραφ[εῖσι].
20Ἀσκληπιάδης ῥήτωρ· τὰς προσόδους ταύτῃ τῶν χρόνων ὧν ἐπ[εκρά-]
τησ̣α̣ν οὗτοι ἀποδότωσαν. τῶν περὶ Πετεσοῦχον λεγόντων ἑαυτο̣[  ̣  ̣  ̣  ̣].

Apparatus


^ 1.5. l. ἐπεὶ
^ 1.10. l. περιεχούσας
^ 1.16. l. ἔλεγεν
^ 1.17. l. ἐκεῖνον
^ 1.20. l. ἀναπεμφθεῖσα
^ 2.4. l. προσήγοντο
^ 2.17. l. τὸ
^ 2.17. l. πατρῷον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 8950 Translation (English) [xml]

textpart

1  Copy. By delegation of Petronius Mamertinus, prefect of Egypt. Year 19 of Hadrian Caesar the lord, Mecheir 17, in the case of Chenalexas versus Petesouchos and Dionysios. Menander the judge told the litigants: “I postponed the present affair, because it was in the general interest, until I should write to His Excellency the prefect to ask him if the inheritance of the grandmother’s estate was given to the grandsons and to the granddaughters of the Egyptians by virtue of a grant of the lord Hadrian Caesar. So, the letter I wrote to His Excellency the prefect and the one he sent me in response will be read.” He ordered that both of them be read and inserted in the minutes, their content being verbatim as follows: 11  “To His Excellency the prefect Petronius Mamertinus, Menander, former royal scribe of the Arsinoite nome, greetings. At the last conventus, Chenalexas daughter of Alexander, Egyptian, was involved in a lawsuit with her paternal uncle Petesouchos and her cousin Dionysios before the judge Herakleides, about the part of the inheritance of her grandmother which she said had fallen to her father from his mother. As those around Petesouchos confirmed that the latter had died before his mother in the first year of the reign of Hadrian Caesar the lord (ad 117/8), whereas (Chenalexas said he died) in the fifteenth year (AD 131/2), she promised to prove it with documents. The judgment was deferred for administration of proof. Now, all of them having been sent to me for trial, she claimed to benefit by the grant of the god, the most illustrious Emperor,

textpart

1  who allowed the Egyptians to inherit their grandmothers’ estate, and she brought a precedent of His Excellency the epistratêgos Gellius Bassus, who had judged that the children’s children also inherit the estate of the grandmother. After other things, his decision was written as follows: ‘All the paternal estate that falls to the person in question from the testament of Eudaimonis or in any other way, will come to his children.’ The matter being also about the question whether with the grandmother being dead intestate the ninth year before the Emperor’s grant, the granddaughter will take the part of the succession of her father, I write to you, my Prefect, so that you may command what in your opinion is to be done. I pray for your health, Lord Prefect. Year 19 of the Emperor Caesar Trajan Hadrian Augustus, Mecheir 14.” 12  To which letter it was answered: “Petronius Mamertinus to Menander, former royal scribe of the toparchy of Polemon, greeting. If no judgment has been pronounced on the affair between Chenalexas and Petesouchos [...] paternal uncle and Dionysios, cousin, concerning the estate of her grandmother, it is advisable that, according to the letter of the lord, you allow Chenalexas, through your judgment, to succeed to the part of the paternal estate her father would have inherited if he had survived. Goodbye. Year 19, Mecheir 14.” He pronounced the following decision: “It seems advisable, according to the letter of His Excellency the prefect, that Chenalexas should succeed to the part of the paternal estate her father would have inherited (from his mother) if he had survived.” (Translation: B. Anagnostou-Cañas in J.G. Keenan – J.G. Manning – U. Yiftach-Firanko, Law and legal practice in Egypt (2014) 219-220)