Papyri.info

sign in

chr.mitt.89 = HGV BGU 2 613 = Trismegistos 9263 = bgu.2.613DDbDP transcription: chr.mitt.89 [xml]

AD138-61 Arsinoite
[Reprinted from: bgu.2.613] BGU2,613

[ἀ]ντίγρ(αφον) ἀναφ[ο]ρίου.
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Φαβρικιανῷ ἐπάρχωι εἴλης καὶ ἐπὶ τῶν κεκριμέν(ων)
[παρὰ Τιβε]ρίου Τιβερείνου οὐετρανοῦ. ἀνέτινα(*) βιβλ[ίδι]α τῷ λαμπροτάτῳ
[ἡγεμόνι] καὶ ἀνεπέμφθην ἐπὶ σὲ ⟦καὶ⟧ ἐπὶ ὑπογ[ρ]αφ[ῆς] ο[ὕ]τως ἐχούσης· οἱ ταῦ̣-
5[τα ἐπιδόντες τ]ὰ βιβλ(ίδια) ἀριθ(μῷ) ιθ ἐντύχετε Φαβρικιανῷ [ἐ]πάρχῳ εἴλ(ης) καὶ ἐπὶ τῶν
[κεκριμέν(ων)   ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣ ᾧ τὰ ἴσα ἐδόθη, ὃς τὰ κεκριμένα ἐγβιβάσι(*). τὸ ἀντίγρ(αφον)
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ κ̣α̣ὶ̣ ἀξιῶ ἀκουσθῆναι· ὑπέταξα δὲ καὶ τὸ ἀνῆκον μέρο(ς) τῆς τοῦ
[στρατηγοῦ ἀπο]φάσεως τὸ ἀντίγρα(φον), ἵνʼ ὦ εὐεργετη(μένος). διευτύ[χ]ει. — ἔστι δὲ τοῦ βιβλ(ιδίου) τὸ
ἀν[τ]ίγ[ρ(αφον)· Οὐολ]ουσίῳ Μαικιανῷ ἐπάρχ(ῳ) Αἰγύπ[το]υ παρὰ Τιβερίο(υ) Τιβε[ρί]νου
10οὐ[ετρ]αν[οῦ. κ]ατὰ τὴν ἔμφυτόν σου εὐμένειαν προῄρεσαι εἰς πᾶν τὰ ἐπάξια
πρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ξ̣α̣σ̣θ̣αι πρὸς τὰ ἤδη κεκριμένα ὑπ(ὲρ) τοῦ μὴ ὥρ[α]ς διπλᾶς κατατρίβεσθαι,
καὶ α̣ὐ̣τ̣ό̣θ̣ʼ οὖν πρὸς <τοὺς> τὰ ἤδη κεκριμένα μάτην παρ[ε]νοχλοῦντας, <διʼ> οὗ περὶ
τῶν ἀν[τ]ι[δ]ί̣κων ἐντυγχάνω σ[ο]ι δεόμενος τῆς ἀπὸ σοῦ ἀντιλήμψεως
τ̣[υχεῖ]ν. δ[ιαδι]κ̣α̣[σί]ας περὶ κληρονομίας μοι ἐν[σ]τάσης κατέστημεν ἐπὶ Θεο-
15[δώρου]   ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣]πέρας εἴληφεν καὶ προσκριθεν(*) μο̣[ι] τῶν ὑπαρχόντων
[  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣μενης τῆς κληρονομίας κατὰ τ[ὰ] κείμενά μοι δίκαια· ἐπει-
[δὴ   ̣  ̣  ̣]ε[  ̣  ̣]  ̣α[  ̣  ̣  ̣]ν περὶ τῶν αὐτῶν παλινδικοῦντες(*) καὶ μάτην
ἐπ̣έδωκάν [μ]ο[ι](*) ἐμφοβοῦντές με δι̣αστολικὸν ὑπόμνημα, παρατυχ(ὼν)
ἐ̣π̣ὶ̣ τὴν [σὴν δ]ιάγνωσιν ἀξιῶ προσκυνῶν τὸ ἱερώτατον βῆμα τ̣ο̣υ̣  ̣ο  ̣[  ̣  ̣  ̣]
20λ̣ι̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]ων ἐκ τῆς ἀσυνκρίτ(ου) ἐ̣π̣ι̣στροφῆς εἰς τοῦτο μεῖναι αὐτοὺς
α  ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]να νουθεσίας, ἀκοῦσαί μου πρὸς αὐτούς, ἤδη ποτὲ ἀποσπῶ-
[νται τῆ]ς κα[τʼ] ἐμο[ῦ] ἐπηρείας παρασύραντάς(*) με εἰς τὰ κριτήρια, ἄνθρωπον
τ̣[ούτ]οις ὑπηρε[τ]ήσαντα ταῖς στρατίαις ἀμέμπτως, ἵνʼ ὦ ὑπὸ σοῦ εὐεργε-
τ[ημένος]. δ[ι]ευτύχει. Τιβέριος Τιβερεῖνος οὐετραν[ὸς] ἐπιδέδωκα.
25(ἔτους) [- ca.11 - Φαρμο]ῦθι ε. μέχρι τούτου τὸ [βι]βλείδιον(*). ἔστιν δὲ
κ[αὶ τῆς ἀποφάσε]ως τὸ ἀνῆκον μέρος· Θεόδωρος στρατηγὸς σκεψά-
μεν[ος εἶπ(εν)]· ἤδη καὶ ἐχθὲς διαλαβὼν ὑπερεθέ(μην) μὲν τ[ὸ] πρᾶγμα ἐκ τοῦ ἀνα-
γν̣ω̣σ̣θ̣έν[το]ς ὑπομνήματος Μουνατίου· ἐπεὶ δὲ σήμερον καὶ ὁ Τιβερεῖνος
κ[α]τεστην(*) [ὑ]πὲρ μαμμῴων ὑπαρχόντων, ὧν οὐ δεόντως ἐπικρατοῦ-
30σι̣[ν αἱ] πε̣ρ[ὶ] τὴν Ἀθηνάριον ὡς ἐκ διαθήκης κληρονόμοι γενόμεναι <τῶν> τοῦ
ε  ̣[  ̣  ̣  ̣](*)[ Ἀνθ]ε[σ]τ[ί]ου Γεμέλλου πατρων(*) αὐτ(ῶν) ὑπαρχόντων τῶν μήπω φθα-
σά[ντων] ε[ἰ]ς αὐτὸν ⟦εἰσ⟧ελθῖν(*) ἀπὸ τῆς μητρός, συνεμπέπλεκταί τε τῶι
ἀναγνωσθέντ[ι] ὑπομνήματι καὶ μαμμῷα ὑπάρχοντα, αἱ περὶ τη(*)
Ἀθ[η]ν[άριο]ν ἱκανὸν παρέξουσι τῶν ἐκ κρίσεως φανησομένων, πά-
35ση[ς τε τῆς προσό]δου, ἐξ οὗ τετελεύτηκεν ὁ Ἀνθέστιος Γέμελλος.
ἐξῆλθεν Δ[ι]όσ[κ]ο̣ρ̣[ος] Ἁρποκρατ(ίωνος) ὑπη[ρ]έτης. μέχρι τούτου <ἡ ἀπόφασις· ἔστι δὲ> καὶ τὸ ἀνῆκον
μέρο[ς τ]οῦ ὑπ[ο]μνήματος· τυγ̣χάνει δέ, κύριε, καὶ ὃν λέγουσι πα-
τέρα αὐτῶ̣ν̣ εἶναι ἔτι π̣άλαι ὑπὸ Ἀπ[ο]λλιναρίου στρατηγήσαντος κατα-
κρ[ιθεὶς] λόγους μου τάξασθαι, ὅστις οὐκ ἔταξεν· κατὰ τοῦτο ἀξιῶ καὶ νῦν
40το[ύ]το̣υ̣ς̣ τοὺ[ς] κληρονόμους λόγους μοι τάξασθαι. Τιβέρις Τιβερῖνο(ς)
ἐπιδέ[δ]ωκα. Θέων· ἀξι(οῖ) Τιβερῖνος τῇ ἀποφάσι(*) τοῦ κρατίστου Λιβεραλίου
μεν  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣φ[  ̣  ̣]ι Φαρμοῦθι ζ. ἐξῆλθεν ὁ αὐ[τ]ὸς [ὑ]πηρέτης.

Apparatus


^ 3. l. ἀνέτεινα
^ 6. l. ἐκβιβάσει
^ 15. l. προσκριθέν<των>
^ 17. corr. ex παλινδικουντ⟦ων⟧ες
^ 18. cf. BL 8.30 : [σ]ο[ι] prev. ed.
^ 22. l. παρασύραντές
^ 25. l. βιβλίδιον
^ 29. l. κ[α]τέστη
^ 31. cf. BL 1.439 : θ  ̣[  ̣  ̣] prev. ed.
^ 31. l. πάτρων<ος>
^ 32. l. ἐλθεῖν
^ 33. l. τὴ<ν>
^ 41. l. ἀποφάσει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.