Papyri.info

sign in

chr.mitt.91 = HGV BGU 2 388 = Trismegistos 20156 = bgu.2.388DDbDP transcription: chr.mitt.91 [xml]

II spc Alexandria
[Reprinted from: bgu.2.388] BGU 2 388

1
[- ca.21 -]τ̣ο̣[- ca.27 -]  ̣  ̣
[- ca.19 - Π]ό[σ]του[μος - ca.20 -]κρει
[- ca.18 -]ος μου[- ca.21 -]τη
[- ca.18 -] εἶ̣πεν· ο  ̣[- ca.18 -]νοις [  ̣  ̣  ̣]π̣ε
5[- ca.22 -] Νικ  ̣[- ca.15 -]ων μ πε
[- ca.13 - ἐ]νθάδε σ̣υ παρεῖ; Σ[μάραγδος εἶ]πεν· κατῆλθον, ἵνα
[- ca.10 - οἱ κ]ληρονόμοι(*) τὰ οὐικήσιμα [τελῶσ]ιν ἢ(*) ἵνʼ ἐγὼ ὑπὲρ ἐ-
μ̣αυ[τοῦ καὶ τ]ῶν τέκνων μ̣ο̣υ̣ δῶ. Πόστουμ[ος] εἶπεν· πρὸ δώδεκα ἐτῶν
τῶν [ταβελ]λῶν γενομ[έν]ων νῦν ἐμνήσ[θη]ς περὶ εἰκοστῆς; δύνασαι
10οὖν, [λα]β̣ὼν βενεφικιάριον, ἀναζητήσας ἀγαγεῖν τὸν Εὐτυχᾶν καὶ κο-
μίσαι τὰς ταβέλλας. Σμά[ρ]αγδος εἶπεν· ζητήσω αὐτόν. μεθʼ ὀλίγον ἐ-
πελθόντος τοῦ Σμαράγδ[ο]υ καὶ κομίσαντος ταβέλλας τρεῖς καὶ εἰπόν-
τ[ο]ς τ̣ὸ̣ν Εὐτυχᾶν μὴ εὑρηκέναι, Πόστουμος εἶπεν· πόθεν οὖν τ[ὰ]ς̣ τα-
βέλλα[ς ἔ]λαβες· Σμάραγδος εἶ[π]εν· τὸ παιδίον τὸ παραφυλάσσον \χ/ αὐ-
15τοῦ τ̣ὴ̣ν̣ ζενίαν(*) αἰτήσα[ς] ἔλαβον αὐτάς. Πόστουμος εἶπεν· ἐπηνέ-
χθ[ησ]αν ταβέλλαι δύ[ο] ἐλευθερώσεων τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος δια-
φόροις χρόνοις, καὶ διστάζω, εἰ τῇ τοῦ τετελευτηκότος χειρεὶ(*) ἐγράφη.
πῶς [γὰρ] δύναται δὶς τὸν αὐτὸν ἠλευθε[ρ]ω̣κέναι; διὰ τοῦτο οὖν καὶ
περ[ὶ τῶ]ν ἄλλων ταβ[ε]λλῶν πασῶν ὑ[ποπ]τεύω καὶ πολλά με κεινεῖ(*)
20πι[στοῦ]ν ὅτι πρὸ πολλῶν ἐτῶν γραφεισῶ[ν] εἰκοστὴ οὐκ ἐδόθη καὶ ὅτι
με[θʼ ἱ]κανὰ ἔτη ἀπο[γ]ρ̣αφόμενος ἐκεῖνο[ς] ἐπικρίσεως γεινομένης
δού[λο]υς αὐτοὺς ἀπεγρ[ά]ψατο· ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι μηδέποτε
ἐγν[ω]κέναι αὑτοὺς ἐλευθέρους γενομένους καὶ ὅτι ὁ Γεμέλλος ἐδολοφο-
νήθη καὶ μετὰ τὸν θάνατον αὐτοῦ αἱ [τ]αβέλλαι ὡς κατὰ χάριν ⟦αὐτοῦ⟧ τοῖς
25[δο]ύλοι̣ς ἐδόθησα̣ν̣. κ[αὶ] ἐκ̣[έλευσ]εν τὸν δηλούμενον γεγραφέναι
[τὰ]ς ταβέλλας νομικὸ[ν Ἰούλιον τὸ]ν καὶ Σαραπίωνα προσα̣[χ]θ[ῆναι].
[Δι]ογένης προσοδ[οποιὸς εἶπεν· ἐὰν] ἐξετάσῃς, εὑρήσεις δ[ιὰ τῆς γε-]
[νο]μένης ἐπικρίσε[ως - ca.12 - δ]ούλους ἀπογραφέν[τας   ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣] μεταγεν[ομένων τῶν   ̣  ̣](*)[ ταβ]ελλῶν. Κασ[ι]αν[ὸς εἶπεν·]
30[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣ο̣[  ̣]ης   ̣  ̣  ̣τη[- ca.15 -] μ̣ό̣νος ὅλον σοι τ̣ὸ̣ [πρᾶγμα]
[ἐπὶ]δ̣ε̣ί̣ξω. ἡ γὰρ τ[- ca.15 -]  ̣  ̣ μ̣ὴ ἐπενεχθ[ῇ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣ Πτολε]μαϊ(*)δο̣ς̣ [ὡς γενομένης γυν]α[ικ]ὸ̣ς τοῦ στρατιώ[του   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η. ἐπεὶ γὰρ [ἔγνωσάν τινας δούλο]υς ἐλευθερῶσθ[αι ἔτι]
[δὲ καὶ σύν]τ̣[ρο]φος ὢν ὁ Σ[μάραγδος συνέπρ]α̣ττεν αὐτο̣ῖ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
35[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣ ὑφελόμενοι αὐ̣[τῶν τὰς   ̣  ̣ ταβέλ]λ̣α̣ς̣ τῆς ἐλευθερώ[σεως]
[καὶ ἑτέρ]αν ταβέλλα̣ν [μετὰ τὴν τοῦ] ἐ̣λ̣ε̣υ̣θερωθέντος τε̣[λευτὴν]
[καὶ ἐξαλ]είψαντες ἐκ τῶ[ν τούτου] τ̣α̣β̣ελλῶν τὸ ὄνομα [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἤ]λ[λ]αξαν τὸ το̣ῦ̣ Εὐ̣[καί]ρ̣[ου, ὅπω]ς̣ [ἐὰ]ν̣ ἐπενέγκῃ ὁ Εὔκαιρ[ος]
[ἐκπε]π̣[λ]ασμένης αὐτῆς ἐ̣πι̣[κρινητ]αι τῆς αὐτοῦ ταβέλλη[ς]
40[  ̣  ̣  ̣  ̣]τω[  ̣] οὔσης. καὶ ἱμάτια δὲ ἑλ̣[εῖν] ἐ̣[πέ]δειξα τοῦ τετελευτηκότος
[ἠμφι]εσμένην τὴν Πτολ[ε]μαΐ(*)δα [καὶ τὴν] μητέ[ρ]α καὶ τὸν ἀδελφὸν
[αὐτῆς], καὶ ἀξιῶ, ἐ[π]ε̣ι̣δὴ πλείονα ἐ̣κ̣ τ̣ῶ̣ν̣ τ̣ο̣ῦ̣ τετελευτηκότος ὑφείλαν-
[το, ἀντὶ] το[ύ]των ἀναι̣[ρ]ε̣θῆναι τὰ ἀνδ̣ρ̣ά̣π̣ο̣[δ]α· κα[ὶ γ]ὰρ Εὐπορᾶς δοῦλος
[αὐτῆς] ἐκ τ̣ῆς οἰκίας μετή[νεγ]κ̣εν τὰ [ἀργυρώματ]α δοθέντα αὐτῷ
45[ὑπὸ τῆς] Πτολεμαΐ(*)δος. Πτο[λεμαῒς] ε̣ἶ̣π̣ε̣ν̣· [γ]ρ̣α̣φή ἐστιν τῶν ἀ̣[ργυ]ρω-
[μάτων], τὰ δὲ ἱμάτ[ια] ἐμά ἐ̣[σ]τ̣[ιν· ὁ γὰ]ρ τ[ετ]ε̣λ̣ε̣υ̣τ̣ηκὼς ἐπίτροπός
[μου ἦν] καὶ συνκλ̣η̣[ρ]ονο̣[μοῦσα καὶ ἐν τῇ] ο̣ἰ̣κ̣ίᾳ αὐτοῦ καθεζομέν[η]
2
[- ca.10 -]ιμο  ̣[- ca.18 -  ̣  ̣  ̣[- ca.33 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η̣  ̣  ̣ ἐκ[- ca.16 - ζῴ]δ̣ια τρία (*) [- ca.15 -]ιν[- ca.12 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]λεμον ο̣ι̣δ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣· Πόστου]μ[ο]ς εἶπεν· [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ο  ̣  ̣ ἐκομι[ς - ca.9 -]
[  ̣  ̣  ̣  ̣ Σ]μάραγ[δο]ς(*). Πόσ[τουμος Σμα]ράγδῳ εἶπεν· [παρὰ τίνος] λαβὼν τοὺς [- ca.12 -]
5[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Κασ̣ι̣ανῶ(*). Σ[μ]άραγδ[ος εἶπεν]· π̣αρὰ τοῦ φροντιστοῦ [τοῦ Χα]ιρήμονος. Διο[γένης εἶπ]εν·
[  ̣  ̣  ̣] πρόβατα εἶχεν ὁ τε[τελευτ]η̣κὼς ἐν ἀπογραφῇ κ[αὶ ἄλλ]α φ ἀναπόγραφα κ̣α̣[ὶ μόσ]χους
καὶ ἄλ[λ]α κτήνη, τελευτήσαν[το]ς δὲ α[ὐ]τοῦ εἰς ἑτέρας ἀγέλας μετήνεγκαν τὰ κτήνη. Πόστουμος
ε̣ἶ̣[πε]ν· ἐγώ, ἃ δύνομαι(*) ἐνθάδε εὑρίσκειν, ζητῶ, περὶ δὲ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἔγραψα πᾶσι τοῖς στρα-
τηγοῖς, ἵνα τῇ αὐτῶν πίστει περὶ πάντων ἐξετάσωσιν. διὰ τοῦτο δὲ πολλάκις [ἤ]πειξα τὸν Σεμ-
10πρωνιανὸν ἀποδημῆσαι, ἵνα μηδὲν τῶν διαφερόντων τῷ ταμείῳ ἢ τῷ παιδὶ(*) παραπόλη-
ται. Διογένης ε[ἶ]πεν· ἵ(*)νʼ εἰδῇς ὅτι καὶ ὁ στρατη[γὸ]ς ἤδη συνπράττι(*) αὐτοῖς, [Ἁ]ρ̣πάλου τοῦ ὑποπτευ-
ομένου ἐν πᾶσι [τ]ὸν υἱὸν ἐπιτηρητὴν τῶν προσόδων κατέστησεν. Πόστ[ου]μος εἶπεν· ὡς
προεῖπον, ὁ στρατηγός, ἐάν τι πράττῃ, τῇ ἰδίᾳ πίστει πράττει, καὶ ἐάν τι δυνηθῆτε ἐλλέγξαι(*)
ὡς κακῶς ὑπʼ αὐτοῦ διοικηθέν, ἐπεξελεύσομαι. \(hand 2) ὧδε Εὐπορᾶς προσάγεται/ (hand 1) προσαχθέντος Εὐπορᾶ τοῦ ἐπιζητη-
15θέντος Εὔκαιρος εἶπεν· οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τῆς Πτολεμαΐ(*)δος τὰ ἀργυρώματα λαβὼν μετὰ
τελευτὴν τοῦ Σεμπρωνίου καὶ ἀπὸ τῆς οἰκίας αὐτοῦ μεταγαγών. Πόστ[ου]μος εἶπεν· τί-
νος δοῦλος εἶ; ἀπεκρείνατο(*)· τοῦ πατρὸς τῆς Πτολεμαΐ(*)δος. Εὔκαιρος εἶπεν· καὶ αὐτὸς τοῦ
Γεμέλλου ἦν. Πτολεμαῒ(*)ς εἶπεν· ὁ πατήρ μου ἀπὸ κληρονομίας αὐτὸν [ἔ]σχεν. Διογένης
προσοδοποιὸς εἶπεν· ἐκ τῆς κατʼ οἰκίαν ἀπογραφῆς ἀποδείκνυται, τίνος ἐστὶν δοῦλος. Πόσ-
20τουμος Εὐπορᾷ εἶπεν· τὸ ἀληθὲς εἰπὲ περὶ ὧν οἶδας, τίς σοι τὰ ἀργυ[ρώ]ματα ἔδωκεν. Εὐ-
πορᾶς εἶπεν· ὅτε ἐσημάνθη, ὅτι ἐσφάγη [Σ]εμπρώνιος, ἔκειτο ζῴ[δια](*) τρία εἰς τὸ τρίκλι-
νον ἐπὶ τρίποδι καὶ φιάλη ἀργυρῆ καὶ σπον[δ]ε̣ῖ[ο]ν καὶ θυμιατήριον καὶ δίσ[κος μ]έγας· εἰσελθόν-
τες τινὲς πρὸς τὴν Πτολεμαΐ(*)δα ἔλεγον αὐτῇ(*)· ἆρον ταῦτα ἐκ τοῦ μ[έ]σ̣[ου], μὴ ὁ ἐξηγητὴς
εἰσελθὼν ἐπʼ [ἀν]α̣[γ]ραφῆς αὐτὰ ποιήσῃ. βαστ̣[άσ]α̣σ̣α αὐτὰ καὶ βαλοῦσα [εἰς σκρ]είνιον(*) ἐπέ-
25[θ]ηκέ μοι καὶ [ἤνεγκα] αὐτὸ εἰς κέλλαν τοῦ [βαλα]ν̣εί̣ου τοῦ ὄντος ἐν τῇ ο[ἰκίᾳ. με]τὰ δὲ δύο ἡμέ-
[ρ]α[ς] τοῦ συνεισ[ελθεῖν το]ὺς ἄρχοντας εἰς τὴ[ν οἰκία]ν̣ καὶ ἀποστῆναι αὐτ[ὰ κελεύο]ντος(*) Γεμέλ-
λου τοῦ υἱοῦ μ[εταστήσ]ασα τὸ σκρήνιον(*), ἡ [Πτολεμ]αῒ(*)ς ἐπέδωκεν αὐτ[ὸ τῷ Ἁρ]πάλῳ καὶ πά-
λ̣ιν αὐτὸ ἀπ̣[έκρυψεν]. Πόστουμος Πτ[ολεμαίδι] εἶπεν· ἣν ἔλεγες γ̣ρ[αφὴν εἶ]ναι τ̣ῶν ἀργυ-
[ρ]ωμάτων   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣ούσης δώσει[ς. προσαχθέ]ντος τε τοῦ ἐπιζη[τηθέντ]ος νομικοῦ
30[Φ]λαουΐ(*)ου Ἰουλ[ίου τοῦ καὶ] Σαραπίωνος [Πόστουμος] εἶπεν· ᾔδεις Σεμπρώνιον; ἀπεκρείνα-
το(*)· πολλοῖς [ἔτεσι   ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣π̣[  ̣  ̣]μοι ἦν κ[αὶ ἔγραψα α]ὐτῷ καὶ ταβέλλας [ἐλευθε]ρώσεων καὶ δι-
πλώματα γά[μων καὶ] ἔχω αὐτῶν ἀντί̣[γραφα]. \[Πό]στουμος/ ⟦Πτολεμαῒ(*) εἶπεν⟧ ἐκ[έλευσε] κομισθῆναι
τὰς ταβέλλα[ς] τ̣ὰ̣[ς κει]μένας παρὰ Γεμέλ[λῳ βιβ]λιοφύλακι, καὶ ἐπεὶ [ἔδωκε] αὐτῷ τὴν μίαν ,
ἐπύθετο, εἰ γνώρι[μα] αὐτοῦ τὰ γράμματ[α· καὶ(*) σ]υνκαταθεμένου [Πόστου]μος εἶπεν· πῶς
35[ο]ὖν τοῦ Εὐκαίρου δύ[ο] ταβέλλαι ἐλευθερίας εὑ[ρί]σ[κον]ται; Ἰ(*)ούλιος ὁ καὶ Σαρ[απίων ε]ἶπεν· διπλαῖ ἔσθʼ ὅ-
τε γράφεσθαι εἰώθασι. Πόστουμος εἶπεν· ε̣ἰ̣, ὡς λέγεις, διπλαῖ ἐγράφη[σα]ν, πῶς οὔτε ὁ αὐτὸς
χρόνος ἐν αὐταῖς πρόσκειται, ἀλλʼ οὐδὲ οἱ αὐτο[ὶ σ]φραγισταί; Κασιανὸς [εἶ]π̣[ε]ν· ὡς προεῖπόν
σοι, ἡ Πτολεμαΐ(*)ς, ὑ(*)φελομένη τὴν ταῖς ἀλ[ηθεί]α̣ις(*) τοῦ Εὐκαίρου ταβέλ[λαν τ]ῇ Αὔξωνος τοῦ τε-
τελευτηκότος ἐνέγραψεν τὸ τούτου ὄνομα, ἐ̣[ν] ᾗ̣ πλαστογραφίᾳ περιμ[ένο]ν ἐστὶν τὸ ὄνομα
40[νῦ]ν περὶ ὅλην τὴν ταβέλλαν. Σερῆνος εἶπ[εν]· ὁ Εὔκαιρος ἐρεῖ, τίς α[ὐτῷ τὴ]ν ταβέλλαν ἔδω-
[κ]εν. Πόστουμος Εὐκα[ίρ]ῳ εἶπεν· ἥξει Ἅρπαλος καὶ ἐξετασθήσεται περὶ τούτου ἀκρειβέσ-
[τ]ερον(*), καὶ Σεμπρωνιῷ(*) εἶπεν· ὀφείλεις ἤδη ἐξελθεῖν εἰς Αἴγυπτον, ἵνα ἐξετάσῃς περὶ πάν-
των τῶν τοῦ τετελευτηκότος. Σεμπρωνιὸς(*) εἶπεν· ἡ Πτολεμαῒ(*)ς μετὰ τὸν θάνατον πάντα
3
[- ca.15 -]  ̣λ̣ι̣ο̣[- ca.10 -]ι̣α̣ν̣[- ca.12 -]ο̣ς[- ca.16 -]
τω[- ca.14 -]κ̣ε̣λευσας(*) αὐ[τ - ca.9 -]  ̣ηνα[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]ναγκαίω̣[ς (?)- ca.14 -] καὶ τ[ὸ](*)
παιδίο[ν κληρονόμον](*) ποιήσασθαι [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ω̣ν πεφη[νε   ̣  ̣  ̣  ̣](*).[ Πτο]λεμαῒ(*)ς εἶ[πεν· κατὰ(*) τ]ὴν δι[α-]
θήκην [ὁ(*) Σεμπρ]ώνιος Γεμέλλος [δέδωκε]ν αὐτῷ τινὰ [εἰς δι]ατροφὰς(*) καὶ [ἱματισ]μόν. Πόσ-
5τουμο[ς Πτο]λεμαΐ(*)δι εἶπεν· δ[ώσεις](*) ἀντίγραφον τῶ[ν ἐν τ]ῇ διαθήκῃ [ἐγγε]γραμμένων.
προσῆ[κον δʼ(*)] ἐστιν καὶ τῶν ἄ[λλων](*) τῶν [ἐ]νθάδε ὄ̣[ντων](*) τοῦ Γεμέλλου̣ [γρα]φ̣ὴν γενέσθαι
παρόντων ὑ̣μῶν. καὶ ἐκέλευσεν Σμάραγδον καὶ Εὔκαιρον εἰς τὴν τήρησιν παραδοθῆναι,
τὸν δὲ νομικὸν Ἰούλιον τὸν καὶ Σαραπίωνα ἱ(*)κανὸν παρασχεῖν, τὰς δὲ ταβέλλας ἀριθμῷ
πέντε οὔσας κατασημηνάμενος καὶ ποιήσας καὶ τὴν Πτολεμαΐ(*)δα σφραγίσαι ἔδωκεν Γε-
10μέλλῳ βιβλιοφύλακι. ἐξῆλθεν Ἀγαθοκλῆς ὑ[π]ηρέτης.
ὁμοίως τοῦ αὐτοῦ Ποστο[ύμ]ου τοῦ αὐτοῦ ἔτους Ἁθὺρ ε.
Λονγῖνος Σεμπρωνιανὸς ἐπίτροπος Σεμπρωνίου [Γ]εμέλλο̣υ̣ ἀφήλικος προσελθὼν
εἶπεν· ἐν τῇ ἐπιστολῇ, ᾗ ἔγραψας τῷ στρατηγῷ τοῦ Ἀρσινοείτου περὶ τῶν ὀνομασθέν-
των ὑπὸ τῶν δούλων, οὐ προσεγράφη Σεμπρώνιος Αἰσχίνης ὀνομασθεὶς
15ὡς πρόβατα ἐκείνου ἀποσπάσας. περ[ὶ] κα[ὶ] αὐτοῦ ἀξιῶ γραφῆναι, ἵνʼ ἐκπεμφθῇ.
Πόστουμος εἶπεν· γράψω.

Apparatus


^ 1.7. cf. BL 2.2.16 :   ̣[- ca.9 - κ]ληρονομ[  ̣  ̣] prev. ed.
^ 1.7. cf. BL 2.2.16 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ινη prev. ed.
^ 1.15. l. ξενίαν
^ 1.17. l. χειρὶ
^ 1.19. l. κινεῖ
^ 1.29. cf. BL 2.2.16 : μετὰ γεν[ομεν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 1.32. πτολε]μαϊδο̣σ̣ papyrus
^ 1.41. πτολ[ε]μαϊδα papyrus
^ 1.45. πτολεμαϊδοσ papyrus
^ 2.2. cf. BL 1.436 : ἐκ[- ca.18 -]σ  ̣  ̣  ̣ρια prev. ed.
^ 2.4. cf. BL 1.436 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Σαραπ[ιά]σ prev. ed.
^ 2.5. cf. BL 1.436 : [ἤνεγ]κε̣ς̣ (l. [ἤνεγ]κας) ἄ̣ν̣ω̣ prev. ed.
^ 2.8. l. δύναμαι
^ 2.10. corr. ex παιδι⟦ω⟧
^ 2.11. ϊνʼ papyrus
^ 2.11. l. συμπράττει
^ 2.13. l. ἐλέγξαι
^ 2.15. πτολεμαϊδοσ papyrus
^ 2.17. l. ἀπεκρίνατο
^ 2.17. πτολεμαϊδοσ papyrus
^ 2.18. πτολεμαϊσ papyrus
^ 2.21. cf. BL 1.436 : ζώ[νια] prev. ed.
^ 2.23. πτολεμαϊδα papyrus
^ 2.23. cf. BL 1.436 : prev. ed.
^ 2.24. l. [σκρ]ίνιον
^ 2.26. cf. BL 1.43 : αὐτ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ντοσ prev. ed.
^ 2.27. l. σκρίνιον
^ 2.27. [πτολεμ]αϊσ papyrus
^ 2.30. [φ]λαουϊου papyrus
^ 2.30-31. l. ἀπεκρίνα |το
^ 2.35. ϊουλιοσ papyrus
^ 2.38. πτολεμαϊσ papyrus
^ 2.38. ϋφελομενη papyrus
^ 2.38. cf. BL 2.2.17 : ἀλ[ηθιν]α̣ῖσ prev. ed.
^ 2.41-42. l. ἀκριβέσ |[τ]ερον
^ 2.42. l. Σεμπρωνι<αν>ῷ
^ 2.43. l. Σεμπρωνι<αν>ὸς
^ 2.43. πτολεμαϊσ papyrus
^ 3.2. cf. BL 1.437 : τω[- ca.14 -]ευσασ prev. ed.
^ 3.2. cf. BL 1.437 :   ̣αι  ̣[  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 3.3. cf. BL 1.437 : παιδίω[- ca.9 -] prev. ed.
^ 3.3. cf. BL 1.437 : [δέδωκε]ν πεφη[  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 3.3. πτο]λεμαϊσ papyrus
^ 3.4. cf. BL 1.437 : [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]α τροφὰσ prev. ed.
^ 3.5. πτο]λεμαϊδι papyrus
^ 3.5. cf. BL 1.437 : δ[  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 3.6. cf. BL 1.437 : α[  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 3.6. cf. BL 1.437 :   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣] prev. ed.
^ 3.8. ϊκανον papyrus
^ 3.9. πτολεμαϊδα papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.