Papyri.info

sign in

p.tebt.1.27 = HGV P.Tebt. 1 27 Kol. IV = P.Tebt. 1 27 Kol. I - III = Trismegistos 3663 = berkeley.apis.366 = berkeley.apis.1468DDbDP transcription: p.tebt.1.27 [xml]

114 BC Tebtynis
[Reprinted from: chr.wilck.331] ll.11-24 = W.Chr. 331

1
(PTebt 1,27,1-3 reprinted in WChr 331 ) 4
(hand 1) ἐλ(άβομεν) (ἔτους) δ̣ Μ̣[εχεὶρ ι]δ.
85(hand 2) Ὧρος τοῖς \κωμο/γραμ[μ]ατ[εῦσι](*) χαίρειν. τῆ[ς] παρʼ Εἰρη[ν]αίου τοῦ
συγγε[νοῦς] καὶ διοικητοῦ ἐπιστολῆς τὸ ἀντίγραφον ὑπόκ[ε]ιται.
[ἀναγ]ρ̣α̣ψ̣ά̣μ̣[ε]νοι οὖν [τὰ ὑπά]ρ̣χ̣ο̣ν̣τ̣α̣ ἐ̣ν̣ τοῖς καθʼ ὑμᾶς τό̣[πο]ις τῶι
[Π]ρωτάρχωι πέμ̣[ψεθʼ ἡ]μ̣ῖ̣ν̣ διὰ τοῦ τὴν ἐντολὴν ἐπι[δ]εικνύν-
τος τὴν γραφὴν [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]ς̣ ἔχουσαν ὅπως τἆλλα(*) ἐπιτελεσθῇ
90ἀκολούθως τοῖς [ἐπεσταλ]μένοις. ἔρρωσθε. (ἔτους) δ Μεχ(εὶρ) ι.
Εἰρηναῖος Ὥρωι χαί[ρειν. τῆ]ς̣ π̣ρὸς Ἀ[σκληπ]ιάδην ἐπιστολῆς
ἀντίγραφον [ὑπόκε]ιται. [φρόντ]ισον [οὖν ὅπως] γένητʼ ἀκολούθως.
[(ἔτους) δ Δύστρο]υ κα Τῦβι κα.
Ἀσκληπιά[δει. τῆς πρὸς Ἀπολλ]ώνιον ἐ[πιστολῆς ἀ]ντίγραφον
95ὑπόκειται. προσέδρευσο[ν οὖν ὅπως γένητʼ ἀκολούθως τοῖς] προ[σ-]
επεσταλμένοις.
Ἀπολλωνίωι. ἀνέγνωμε̣ν̣ [οἷ]α̣ γράφεις περὶ τῶν [κατ]ὰ̣
Πρώταρχ[ον] ὃν τρόπον σ̣υ̣ν̣[τ]α̣χ̣θ̣εὶς ὑπὸ Ἀσκληπιάδου τοῦ ἐπὶ τῶν
προσόδων ενσυν̣  ̣ε̣ι̣[  ̣]  ̣ν̣[  ̣  ̣]ος τὸ ἐν αὐτῶι ὀφειλόμενον πρὸς τὴν
100ἐπιγραφὴν ἀπὸ ἀργυρίου [κα]τ̣[ατιθ]έ̣ναι καὶ εὐκοσμότερον ἐν τῇ
ἑαυτοῦ οἰκίαι παρακα̣τ̣ε  ̣  ̣  ̣  ̣μενος μέχρι ἂν ἑαυτῶι λόγον δοὺς
προνοηθῆι τὰ τῆς δ̣ι̣α̣γ̣ν̣ώσεως τῶν χρημάτων, ἀντὶ
τοῦ τοῦτο ποιῆσ[α]ι δ̣ι̣  ̣  ̣  ̣εις̣ τὸν εἰς τὴν πόλιν κατάπλουν
ἐπεποίητο, ὅπως τ[ο]ῦ̣ π̣ρ̣ά̣[γμα]τ̣ος πολλὴν διατροπὴν παρ-
105εσχημένου ἐν τῆι [τ]ῶν λοιπῶν τῶν πρὸς τὸ εἶδος ὀφει-
λομένων πρακτορε̣ί̣α̣ι [ἀν]ε[π]ιστρό̣φ̣ητος περὶ τῶν κατʼ αὐτὸν
γένηται. ἵνα μὲν ο̣ὖ[ν] διὰ προγράμματος προσκληθῆι καὶ ἐὰν
μὴι(*) ἀπαντήσηι εἰς τ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐκθεματισθῆι συντετάχαμεν
τοῖς πρὸς τούτοις καθὰ πρ̣[οσήκει] κ̣[α]ὶ̣ Ἀσκληπιάδει προσπε-
110φωνήκαμεν [  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣[  ̣  ̣ τ]ὰ̣ [ὑπάρχο]ν̣τα αὐτῶι πρὸς τὰ ἐν
αὐτῶι ὀφειλ[όμενα - ca.15 -]ωι.
——

Apparatus


^ 4.85. γραμ[μ]ατ[εῦσι]γραμ[μ]ατ[ευσι] corr. ex τοπογραμ[μ]ατ[ευσι]
^ 4.89. l. τὰ ἄλλα
^ 4.108. l. μὴ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: chr.wilck.331 [xml]

113 BC Tebtynis
[Reprinted from: .] P.Tebt. 1 27 cols i-iii

1
ἐλ(άβομεν) (ἔτους) δ Μεχεὶρ ι.
(hand 2) Ὧρος τοῖς τοπογραμματεῦσι καὶ [κω]μογραμματεῦσι χαίρειν.
τῆς παρʼ Εἰρηναίου τοῦ συγγεν[οῦ]ς {ι} καὶ διοικητοῦ ἐπιστολῆς
περὶ τῶν ἐπισπασθησομ[ένων] εἰς τὰς γενημ[α]τοφυλακίας
5ἀντίγραφον ὑπόκειται. τῶν οὖν ἐν τοῖς καθʼ ἡ[μᾶ]ς(*) τόποις
πίστει καὶ ἀσφαλείαι δι[α]φ[ε]ρ[όν]των καὶ ἐν π[ερι]στάσει
κειμένων πέμψεθʼ ἡμῖν τὰς κατʼ ἄνδρα γραφάς, παρακει-
μένων οὗ ἕκαστος ἔχ[ε]ι κλήρου καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὑπαρ-
χόντων, ὅπως τἆλλα(*) οἰκονομηθῆι καθὰ παρεπέσταλται.
——
10ἔρρωσθε. (ἔτους) δ Μεχεὶρ ι.
Εἰρηναῖος Ὥρωι χ[αίρ]ειν. τῆς πρὸς Ἀσκληπιάδην ἐπιστολῆς
ἀντίγραφον ὑπόκε[ιτ]αι. ἐπιδοὺς οὖν [αὐτ]ῶι τὴν γραφὴν
τῶν δ[υ]ναμένω[ν] ἐπισπασθῆνα[ι ε]ἰς τὰς γενηματοφυ-
λακίας τὴν ἐπιβά[λλο]υσαν προσφέρου σπουδὴν ἵνα τἆλλα(*)
15γένητʼ ἀκολούθως τοῖς ὑποδεδει[γμ]ένοις, ὡς τοῦ περὶ τῶν
ἐν τούτοις παροραθ[η]σομενου(*) λόγου κ[α]ὶ πρὸς σὲ συσταθησομένου.
——
(ἔτους) δ Περιτίου κγ Χοίαχ κγ.
Ἀσκληπιάδει. τ[ῆς πρὸς Ἑρμία]ν τ[ὸ]ν ἐπὶ τῶν προσόδων(*)
τῆς κα̣[  ̣]  ̣  ̣μερ̣ι̣[- ca.9 -] ἐπιστ[ολῆς] ἀντίγραφον ὑπόκειται.
20ὡς [οὖν καὶ] σοὶ τῶ[ν αὐτῶν] διαστολῶν δεδομένων
φρόντι[σον ὅ]πως κ̣[  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣]υ πρὸς ταῖς οἰκονομίαις καὶ ἀρχι-
φυλακει[τ]είαις(*) προχειρι[σθῶ]σιν ἀξιόλογοι, καὶ τῶν κατ[ὰ] τὴν
τήρησιν τῶν καρπῶν κατ[ὰ τ]ὸν ὑποδεικνύμενον τρόπον οἰκο-
νομηθέντων καὶ τῆς εἰς τὸ βασιλικὸν τῶν καθηκόντων
25εἰσπράξεως πρωιμώτερον γενηθεί[ση]ς μηθὲν εἰς ὀφείλημα
ἐκπέσηι.
——
2
Ἑρμίαι Ἁρνεκτωτου(*) το̣ῦ̣ ἐν τῶι Ὥρ̣[ου] βασιλικοῦ γραμματέως.
ὑποτάξας ἡμῖν ἃ ἐγεγράφην σοι καταχωρίσας καὶ τὰ πρὸς
Θεόδοτον τὸν πρὸς τῆι οἰκονομίαι καὶ ἀρχιφυλακιτείαι διʼ ὧν
30ἐδηλο̣ῦ̣το ἀναγκαῖον εἶναι μεταπεμφθέντων εἰς κοινὸν
συνέδριον τῶν κατὰ κώμην δεκ̣α̣νῶν τῶν φ[υ]λακιτῶν
ληφθῆναι μετὰ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης ἃς̣ ὑπετίθετο χειρο-
γραφίας ὅρκου βασιλικοῦ περὶ τῆς τῶν ἐπετείων γενημάτων
τη[ρ]ήσεως, θαυμάζειν καὶ λείαν ἐπήρχετο εἰ τὰ πάνδεινα
35πεπονθὼς ἐπὶ τοῦ συσταθέντος πρὸς σὲ διαλογισμοῦ χάριν τοῦ
μὴ προνοηθῆναι ἐν δέοντι καιρῶι μήτε τῆς τῶν χλωρῶν
καὶ τ[ῶ]ν ἄλλων ἐπισπόρων ἐγδιοικήσεως μηδὲ τῆς τῶν
γενημάτων φυλακίας ἀλλὰ μηδὲ πρὸς ταῖς οἰκονομίαις
καὶ ἀρχιφυλακιτείαις ἀνθρώποις ἀξιολόγοις χρῆσθαι πᾶσι δὲ
40κα̣κ̣οῖς καὶ οὐδενὸς ἀξίοις ἐν τῆι αὐτῆι ταλαιπωρίαι διαμένεις
οὐδαμῶς τὰ παρὰ τὸ δείον(*) κεχειρισμένα διωρθωμένος.
πλὴ[ν] ἴσθι μὲν ἔ\γ/κλητος(*) ὑπάρχων ἔτι δὲ καὶ νῦν διαλαβὼν
μηδεμιᾶς τεύξεσθαι συνγνώμης ὀλιγωρηθέντος τινὸς
ἵνα μὲν πρὸς ταῖς προειρημέναις χρείαις εὔθετοι κατασταθῶσιν
45προ̣  ̣  ̣λ̣ι̣ν̣τη  ̣ι̣[  ̣]αι, ταξά[με]νος δὲ [τ]ὴν ἀδιαλίπτως(*) προσφερο-
μ[ένην σ]π̣[ο]υδὴν ἐν τοῖς ἀ̣[νήκουσιν εἰς] τ̣ὴν τῆς φορολογίας
ἐπ̣α[ύ]ξη̣σ̣ι̣ν̣ καὶ παρὰ τῶ[ν κωμογραμ]ματέων ἐπιλαβὼν
τὴν γραφὴν τῶν δυναμ[έ]νων ἐπι[σ]π[ασθ]ῆναι εἰς τὰς γενη-
ματοφυλακίας ἀπό τε τ[ῶ]ν στρατευομένων καὶ τῶν ἄλλων
50τῶν τόπους κατ[ο]ικούντων καὶ ἐν περιστάσει κειμένων
καὶ πίστει καὶ ἀσφαλ[ε]ίαι διαφερόντων καὶ τοὺς ἐπιτηδείους
καταστήσας πρὸς ταῖς κατὰ κώμην καὶ παρὰ μὲν τούτων
3
καὶ τῶν ἐν ἑκάστηι φυλ[α]κ̣ι̣[τῶν] λ̣α̣[β]ὼν χειρογραφίας ὅρκου βασιλικοῦ δισσὰς
ἐπὶ τοῦ βελτίστου προσ̣τ̣ή̣σεσ̣[θαι τ]ῆς φυλα̣κῆς καὶ μηθένα τῶν γεωργούντων τὴν
55βασιλικὴν καὶ τὴν ἐν ἀφέσει [γῆν] ἐφάψεσθαι τῶν χλωρῶν καὶ τῶν ἄλλων
ἐπισπόρων πλὴν τῶν εἰ̣ς̣ [τὰς] τροφὰς τῶν γεωργικῶν κτηνῶν ἃ καὶ με[τὰ]
τῶν κωμογραμματέων π[ροσ]χορηγηθήσεται καὶ τῶν ἐγδιοικηθησομ[ένων]
ὧν αἱ τειμαὶ(*) καὶ \τού̣τ/ων αἱ ἀσφάλε̣[ιαι δο]θεῖσαι κατατεθήσονται ἐπὶ [τ]ῶν τραπεζῶ[ν]
πρὸς τὰ καθήκοντα εἰς τὸ β̣α̣[σιλικὸν] ἀκολούθως τοῖς προεγδεδομ[έ]νοις χρηματισ̣μ̣ο̣ῖ̣[ς]
60φροντίζειν ὅπως καὶ τὰ̓[́λ]λα(*) [γέν]ηται κατὰ θερείαν ἐξ ὑγιοῦς, παρακομ[ί]ζειν δὲ
ἐπὶ τοὺς ἀποδεδειγμένους [τόπου]ς καὶ μηθὲν τούτων καταπ̣ρ̣ο̣ήσ̣ε[σθαι ἀλλὰ]
ἐπὰν καὶ {περὶ} τὸ περὶ τῆς [ἀφέσε]ω̣ς πρόγραμμα ἐκτεθῆι ἐὰ̣ν̣ μὴ̣ πάντ[ων]
ὧν δέον ἐστὶ παραδοθέντω[ν καὶ] τῶν ἐφελκομένων πρὸς τοὺς ἔμ[π]ροσθεν χρ\ό/νους
ἐκπληρωθέντων ἐπις[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣, πα]ρά τε ὑμῶν ἢ τῶν πρὸς ταῖ[ς   ̣  ̣  ̣  ̣ ο]ἰκον[ο]μίαις
65τεταγμένων καὶ τῶν βασιλικῶν γραμματέων ὑπὲρ τοῦ μηθὲν ὀφ[εί]λειν τὸν
ἐπὶ τὴν αἵρεσιν τῶν ἐπιγενη[μ]άτων παραγινόμενον μηδὲ πρὸ[ς] ἄλλα ἐγκλ\ή/ηματα(*)
ἢ αἰτίας εἶναι κατόχιμα, προ[νο]εῖσθαι δὲ ἵνα πάντες [ὅπως] τάχιστα ἀποδῶσι
τὰ εἰς τὸ βασιλικὸν γινόμενα, παρὰ δὲ τῶν πρὸς ταῖς ἀρχιφ[υ]λ[ακιτ]είαις
προνοηθήσεσθαι ὡς κατὰ ταυτὰ(*) ἐπιτελεσθήσεται, μίαν μὲν καταθοῦ
70ἐπὶ τῆς βασιλικῆς τραπέζης τὴν δʼ ἑτέραν πέμψας ἡμῖν στόχασαι ὅπως
καὶ ἐν ταῖς κώμαις ἐκτεθῆι προγράμματα δηλοῦντα μηδένα ἐπαφιέναι
κτηνηι(*) εἰς τὴν ἐσπαρμένην χόρτωι καὶ τοῖς παρ[α]πλήσιοις γενή[μασι]
μηδὲ τῶν λοιπῶν ἐπισπόρων ἐφάπτεσθαι ἄνευ τοῦ δοῦναι τὴν
ἀσφάλειαν καθότι πρόκειται, τῶν δὲ παρὰ ταῦτα ποιησόντων τά τε
75κτηνηι(*) ὑπὸ στέρεσιν ἀχθήσεσθαι πρὸς τὰ ἐκφόρια. καὶ μάλιστα ἐπα-
γρύπνησον ὡς τῆς πάντων εἰσπράξεως πρωιμώτερον συστα-
θείσης οὐ συμβήσεταί σοι τοῖς ὁμοίοις περιπίπτειν, καθόλου δʼ ἐν-
θυμηθεὶς ἡλίκην συμβάλλεται ἡ περὶ τὰ ὑποδεικνύμεν[α] προσοχηι(*)
τοῖς πράγμασι ῥοπὴν ἐν τοῖς ἀναγκαίοις ἥγησαι τοὺ(*) μηθὲν ἁπ[λ]ῶς τῶ[ν]
80χρησίμων παραλειφθῆναι, αἰεὶ δέ τινος ἐπὶ τὸ βέλτιον προσεπινοουμένου
ἕκαστα χωρῆσαι κατὰ τὴν ἡμετέραν πρόθεσιν. οὔτε γὰρ βίαν οὔθʼ ἑτέραν
ἡνδηποτοῦν πρόφασιν προσδεξόμεθα, ἡ δʼ εἴσπραξις τῶν προεθησομένων
παρὰ σοῦ κατὰ κράτος ἔσται. \ἧ/ι δʼ ἂν ἡμέραι κομίσηι τὴν ἐπιστ[ο]λὴν διασάφησον.

Apparatus


^ 1.5. l. ὑ[μᾶ]ς
^ 1.9. l. τὰ ἄλλα
^ 1.14. l. τὰ ἄλλα
^ 1.16. l. παροραθ[η]σομένων
^ 1.18. corr. ex εροσοδων
^ 1.21-22. l. ἀρχι |φυλακι[τ]είαις
^ 2.27. A. Blasco Torres, Tyche32 (2017) 255 (KorrTyche 838) : Ἁρνελ̣τώτου prev. ed.
^ 2.41. l. δέον
^ 2.42. corr. ex ενκλητοσ
^ 2.45. l. ἀδιαλείπτως
^ 3.58. l. τιμαὶ
^ 3.60. l. τὰ ἄλ[λα]
^ 3.66. l. ἐγκλήματα
^ 3.69. l. τὰ αὐτὰ
^ 3.72. l. κτήνη
^ 3.75. l. κτήνη
^ 3.78. l. προσοχὴ
^ 3.79. l. τὸ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(2nd hand) Received in the 4th year, Mecheir 10. (1st hand) Horos to the topogrammateis and komogrammateis, greeting. Appended is a copy of the letter from Eirenaios the king's cousin and dioiketes, concerning the persons to be made to undertake the custody of the crops. You will therefore send us the lists of individuals in your district who are conspicuous for honesty and steadiness and live in the neighborhood with a statement of the extent of their several holdings and other property, so that the other arrangements may be made in accordance with the instructions. Good-bye. The 4th year, Mecheir 10. Eirenaios to Horos, greeting. Appended is a copy of the letter to Asklepiades. Give him therefore a list of persons who can be made to undertake the custody of the crops, and apply due zeal to the end that the other requirements may be carried out in accordance with the directions, understanding that you too will be held responsible for any neglect in this matter. The 4th year, Peritios 23, Choiak 23. To Asklepiades. Appended is a copy of the letter to Hermias, the overseer of the revenues � Regarding therefore the same instructions as issued to yourself also, take care that persons of repute are appointed to the posts of oikonomos and archiphulakites; and that the protection of the crops be managed in the manner directed, and the collection of dues for the treasury take place more punctually, and so no debts be incurred. To Hermias, through (?) Harneltotes, who is in the office of Horos the basilikos grammateus. Having given me instructions for my letter to you, and having also specified what was written to Theodotos, the official discharging the duties of oikonomos and archiphulakites, in which it was stated to be necessary that the decani of the police in the villages should be summoned to a general meeting, and that declarations on oath by the sovereigns as suggested by him should be taken with the approval of Theodotos concerning the protection of the annual crops, he began to be much astonished that after the severest treatment at the inquiry instituted against you for not having provided at the proper time for the collection of green stuffs and the other second crops, nor for the custody of the produce, and for not even using men of repute for the offices of oikonomos and archiphulakites, but without exception evil and worthless persons, you still continue in the same miserable course with no improvement whatever in your improper procedure. But be sure that you are liable to accusation; and, before it is too late, believing that you will receive no pardon for any neglect, see that suitable persons are appointed to the aforesaid offices, and display unremitting zeal in what tends to increase the revenue; and procure from the komogrammateis a list of those who can be made to undertake the custody of the produce from those in the army and the other inhabitants of the district who are living in the neighborhood and are conspicuous for honesty and steadiness, and appoint those fit to the posts in the villages; take from them and the phulakitai in each village two declarations upon oath by the sovereigns that they will provide in the best possible manner for the guardianship; and will allow none of the cultivators of crown land or land en aphesei to touch the green stuffs and the other second crops except those intended for the fodder of the animals used in agriculture, which shall be supplied with the approval of the komogrammateis, and except amounts to be collected for which the prices and securities shall be paid and deposited at the banks to meet the dues to the treasury in accordance with the regulations previously issued; and will take care that all else is rightly done in the summer and will convey the produce to the appointed places, and let nothing go until the proclamation concerning the release of crops is published, and unless everything has been duly delivered and the demands for previous years paid up. Similar declarations are (secondly) to be made by you or those set in charge of � and from the basilikos grammateus, that those coming to receive the surplus produce are not in debt, and that there is no lien upon it for other charges or causes, and that care is being taken in order that all may pay the treasury dues as soon as possible; and (thirdly) by the holders of posts as archiphulakites, that they will take care that this is accomplished in the manner aforesaid. Then deposit one copy of the declarations at the royal bank, and send the other to us; and make it your aim that proclamations are published in the villages to the effect that no one shall let loose animals upon land sown with grass and similar produce, or shall touch the other second crops without giving security as set forth above, and that the animals of those who disobey shall be confiscated to meet the rents. Above all be vigilant that the collection of all revenues be carried out more punctually and that it may not again occur to you to be involved in similar difficulties. In general consider how great an impulse attention to the matters indicated gives to business, and deem it an essential that there should be no lapse in anything that is expedient, and that by the continual invention of further improvements everything should proceed according to the method prescribed by us. For we will not accept as an excuse either force or anything else whatever, and any losses will be rigorously exacted from you. Whichever day you receive this letter, give notice of the fact.

APIS Translation (English)

(2nd hand) Received in the 4th year, Mecheir 14. (1st hand) Horos to the komogrammateis, greeting. Appended is a copy of the letter from Eirenaios, the king's cousin and dioiketes. Make out therefore a return of the property in your districts belonging to Protarchos, and send it to me with full details (?) by the messenger showing this order, so that the other arrangements may be accomplished in accordance with the instructions. Good-bye. The 4th year, Mecheir 10. Eirenaios to Horos, greeting. Appended is a copy of the letter to Asklepiades. Take care therefore that its directions are followed. The 4th year, Dustros 21, Tubi 21. To Asklepiades. Appended is a copy of the letter to Apollonios. Give good heed therefore that its instructions be carried out. To Apollonios. I have read your letter concerning the case of Protarchos, how after receiving orders from Asklepiades, the overseer of the revenues, to pay down in money the amount owing for the epigraphe in his department, and to behave in a more decorous manner in his house until he should take counsel with himself and provide for the management of the revenues, instead of doing this he sailed downstream to the city in order that owing to the great confusion which would be evinced in the collection of the rest of the debts for the tax, Asklepiades might be careless concerning his affairs. I have therefore duly instructed the officials concerned with such matters so that he may be summoned by proclamation, and, if he does not appear, be proclaimed a defaulter, and I have directed Asklepiades (to seize) his property to meet the debts in his department.