Papyri.info

sign in

p.tebt.1.6 = HGV P.Tebt. 1 6 = Trismegistos 3642 = berkeley.apis.448 = chr.wilck.332DDbDP transcription: p.tebt.1.6 [xml]

140-139 BC Tebtynis
[Reprinted from: chr.wilck.332] WChr332;cfCOrdPtol47

1
[- ca.25 -]ι ὡς ἐν τῆι τῶν νομιζομένων
[- ca.25 -]εν τῶι Ὀννώφρει Ἀχοᾶπιν Ψενεφθᾶτος
[- ca.25 -]νεβνήιος καὶ προφήτην θεῶν Εὐεργετῶν
[- ca.25 - ἐ]πείγουσιν ἀναγκαίοις τὰ κατὰ τὴν τῆς
5[- ca.17 - καλῶς οὖν] ποιήσεις συντάξας προέσθαι τῶι
[- ca.22 - καὶ] σύμβολα ποιεῖσθαι ὡς καθήκει. ἵνα δὲ
[- ca.25 -]πως καταρτισθῶσι προνοηθεὶς
[- ca.16 - ὑποτετάχα]μεν δὲ καὶ τῆς παρὰ τοῦ βασιλέως
[καὶ τῶν βασιλισσῶν παραδεδο]μένης περὶ τῶν ἀνηκόντων
10[τοῖς ἱεροῖς κομίζεσθαι ἐ]ντολῆς τὸ ἀντίγραφον ὅπως παρακο-
[λουθήσας τῆι μεγίστηι σπο]υδῆι μηθὲν φροντίδος παραλί̣π̣η̣[ις.]
[⁦ -ca.?- ⁩]
[βασιλεὺς Πτολεμαῖος καὶ βασίλισ]σα Κλεοπάτρα ἡ ἀδελφὴ καὶ βασίλισσα
[Κλεοπάτρα ἡ γυνὴ τοῖς στρατη]γοῖς καὶ τοῖς φρουράρχοις καὶ τοῖς
[ἐπιστάταις τῶν φυλακιτῶν κ]αὶ ἀρχιφυλακίταις καὶ ἐπιμεληταῖς
15[καὶ οἰκονόμοις και βασιλικοῖς γ]ραμματεῦσι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς
[τὰ βασιλικὰ πραγματευομένοις] χαίρειν. γεγράφασιν ἡμῖν οἱ
[ἱερεῖς - ca.18 -]ηι καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ
[θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φι]λοπατόρων καὶ θεὼν Ἐπιφανῶν
[καὶ θεοῦ Εὐπάτορος καὶ θεῶν Φι]λομητόρων καὶ θεῶν Εὐεργέτων
20[περὶ τῆς ἱερᾶς γῆς - ca.9 - σ]ὺν τῆι ὑπὸ τῶν κεκληρουχη-
[μένων ἀνιερωμένηι καὶ τῶν ἀπὸ] γερῶν καὶ προφητειῶν καὶ
[γραμματειῶν καὶ λειτουργιῶν π]ασσῶν(*) τῶν εἰς τὸ ἱερὸν ἠγορασ-
[μένων καρπειῶν καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀ]πʼ οὐσιῶν καὶ τῶν κατὰ ψηφίσματα
[ὑπὲρ τῶν - ca.17 - ὧ]ν καὶ τῶν κατὰ μέρος ἐθνῶν(*)
2
25καὶ ἱεροδούλων ἀπὸ ἐμποριῶν καὶ ἐργασιῶν καὶ μισθῶν
τασσομένων καὶ τῶν λογευομένων ἐν Ἀλεξανδρείαι
καὶ ἐπὶ χωραι(*) εἰς θησαυροὺς καὶ φιάλας καὶ ποτήρια ὑπὸ
τῶν ἀνδρ[ῶ]ν καὶ γυναικῶν καὶ τα(*) ἐκ τῶν ἐπικα̣-
λουμένων ἀφροδισίων καὶ καθόλου τῶν πιπτόντω̣ν̣
30εἰς επ̣[  ̣  ̣  ̣]ον ἀναγράφεται πρόσοδον, ἐνίους μισθουμέν̣[ου]ς̣
γᾶς τε καὶ ἕτερα ἐπὶ πλείονα χρόνον, τινὰς δὲ καὶ βιαζο-
μέν[ου]ς ἄνευ συναλλάξεων μὴ τελεῖν τοὺς καθή-
[κοντ]ας φόρους μηδʼ ἐκ πλήρους ἀποδιδόναι τὰς τῶν
[γερῶν] καὶ προφητειῶν καὶ γραμματειῶν καρπείας,
35[ἑ]τέρους δὲ παραιρε[ῖν ἀ]πὸ τῶν τελουμένων καὶ
[λο]γευομένων κ̣[αὶ καθι]στ̣α̣μένους ἄνευ τῆς αὐτῶν
γ[νώμη]ς ἀφροδίσια̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣]λ̣λ̣ο̣ν̣ ὑποδέχεσθαι χάριν τοῦ
λ[ογ]εύειν τὰ καθήκοντα τῆι θεᾶι, ἄλλους δὲ ἐπιχειρεῖν
ἐπ[ιπλ]έκειν ἑα[υ]τοὺς ταῖς προσόδοις καὶ τὰς χεῖρας ἐπι-
40βάλ̣[λειν καὶ δ]ιοικεῖν(*) παρὰ τὸν ἐθισμόν. καθάπερ οὖν καὶ
πρ[ό]τερο[ν] προστετάχαμεν ὑπὲρ τῶν ἀνηκόντων τοῖς
ἱερο[ῖς κομ]ίζεσθαι, ἕως αἱ σημαινόμεναι τῆς θεᾶς πρόσοδοι
μένωσι, [  ̣  ̣]ι̣ς̣[  ̣ ἀ]κίνητοι καὶ μηθενὶ ἐπιτρέπ[ετ]ε̣ καθʼ ὁντινοῦν(*)
τρόπον [πρ]άσ̣σ̣ειν τι τῶν προδεδηλωμένων [μη]δὲ ἀποβιά-
45ζεσθαι τοὺς παρὰ τῶν ἱερέων ἐκκομιζομέν[ο]υς τὰ διασαφού-
μενα, τοὺς δὲ ἀπειθοῦντας ἐπαναγκάζατε(*) εὐτάκτω[ς]
ἕκαστʼ ἀποδιδόναι, ὡς ἐκ πλήρους πάντα κ[ο]μιζόμεν[ο]ι̣
δύνωνται ἀνεμποδίστως [ἐπιτ]ελεῖν τὰ νομι\ζό/μενα τοῖς
θεοῖς ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τῶν τ[έκ]νων.
50ἔρ[ρωσθε. (ἔτους)] λα Πανήμου α[  ̣ ⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 1.22. l. [π]ασῶν, BL 5.146 : [- ca.11 -]ασσων prev. ed.
^ 1.24. corr. ex
^ 2.27. l. χώρας
^ 2.28. l. τῶν
^ 2.40. BL 5.146 : [κα]ὶ οἰκεῖν prev. ed.
^ 2.43. corr. ex οντι⟦ουν⟧
^ 2.46. l. ἐπαναγκάζετε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

APIS Translation (English)

(lines 12-50) King Ptolemaios and Queen Kleopatra the sister and Queen Kleopatra the wife to the strategi, commandants, chiefs of the phylakitai, archiphylakitai, epimeletai, oikonomoi, basilikoi grammateis and all others in the service of the crown, greeting. We have received a letter from the priests at � and the gods Adelphoi and the gods Euergetai and the gods Philopatores and the gods Epiphaneis and the god Eupator and the gods Philometores and the gods Euergetai concerning the temple land � with that which has been dedicated by the klerouchoi, and the profits from the honourable offices and posts as prophet or scribe and � which have been bought for the temple, and the proceeds of properties, and the sums which are paid in accordance with decrees for the � and the several associations and the sacred slaves from trades and manufactures and salaries, and the sums collected by men and women at Alexandria and in the country for treasuries and bowls and cups, and the proceeds of the so-called aphrodisia, and their revenues in general under whatever head (?) they are registered, stating that certain persons who lease lands and other properties for a long period, and some who even take forcible possession without any contracts, fail to pay the rents due, and do not contribute the full amount of the profits of the honourable offices or posts as prophet or scribe, while others steal the sums paid and collected, and setting up aphrodisia without the authorization of the priests themselves up with the revenues and lay hands upon them and inhabit the temple contrary to custom. In accordance therefore with our previous ordinance concerning the dues which belong to the temples, so long as the aforesaid revenues of the goddess remain (let them be?) undisturbed, and permit no one under any circumstances to exact payment of any of the above-mentioned revenues or to drive away by force the agents of the priests in order that the priests may obtain all their receipts in full, and may be able without hindrance to pay the customary offerings to the gods on behalf of us and our children. Good-bye. The 31st year, Panemos 10.