Papyri.info

sign in

p.gen.2.1.7 = HGV P.Gen. 1 (2e éd.) 7 = Trismegistos 11245 = chr.wilck.80 = p.gen.1.7DDbDP transcription: p.gen.2.1.7 [xml]

AD 86 Arsinoite?
[Reprinted from: chr.wilck.80] P.Gen. 1,7; Chrest.Wilck. 80

Νεμεσίωνι βασιλ[ι]κῷ̣ γραμματῖ(*)
Ἀρσινοείτου Ἡρα̣κλε̣ίδου μερί-
δος. ἀντίγραφον ἐπιστολῆς ἣν
ἔγραψέ μοι Ἀπολλ̣ων̣ί̣δ̣ης ὁ κ̣ρά-
5τιστος ἀρχιπροφή̣τ̣ης ἀπέστι-
λά(*) σοι. αἱ μὲν οὖν π̣ρ̣[οσή]κ̣ο̣υσ̣αι αὐ-
τῷ τάξ̣εις φυλ̣αχ̣[θ]ή̣τ̣ωσαν ὥσπ̣ε̣[ρ]
οἱ πρ[ὸ ἐ]μ̣οῦ ἔστησαν κατὰ τ̣ὸ̣ ἐ̣ξ̣ [ἀρ-]
χῆς ἔθ̣ο̣ς̣. πρὸς δ̣[ὲ] τ̣[ο]ὺς κακ̣ῶ̣ς
10ὑπεσχ̣[η]μ̣ένους ἀναλημφθήτωι-
σαν(*) αἱ̣ [δ]ο̣θεῖσαι ὑπʼ αὐτῶν̣ τι̣μ̣α̣ὶ
ὡς ἔθ̣[ο]ς̣. Φαῶφ[ι ιδδ.
——
Ἀπολλ̣ω̣νίδηι ὀ̣[ράπει κα]ὶ̣ ἀ̣ρ̣χ̣ι̣π̣ρο-
φήτῃ. ἔ̣γραψα τῶι τῆς Ἡρ̣α̣κ̣λ̣ε̣ί̣δ̣ο̣υ̣
15μερίδος βασιλικῶι, ὡς ἐβουλήθη̣ς̣,
τιμιώτατε Ἀπολ̣[λωνί]δη, ἵνα [σ]οὶ
μὲν αἱ προσήκουσ̣αι τ̣άξ̣ι̣ς̣(*) φυλα-
χθῶσι, πρός τε τοὺς κακῶς ὑ̣πε-
σχημένους, ὧν οὐκ ἔδ̣ε̣ι, τι̣μὴν
20ἀναλάβῃ τὰ ὡρι̣σμένα. Φ̣αῶφι δ.

Apparatus


^ 1. l. γραμματεῖ
^ 5-6. l. ἀπέστει|λά
^ 10-11. l. ἀναλημφθήτω|σαν
^ 17. l. τάξεις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.