Papyri.info

sign in

cpr.12.5 = HGV CPR 12 5 = Trismegistos 82368DDbDP transcription: cpr.12.5 [xml]

r
[/ ⲉⲓⲧⲓ ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ⲛⲛⲣⲁⲍ̣ⲁ̣ⲡ[ⲁⲛ ϩⲁ ⁦ -ca.?- ⁩]
[/ ⲉⲓⲧⲓ ⁦ -ca.?- ⁩] ϩⲁ ⲧⲣⲓⲙ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉ̣ⲓ̣ⲧ̣ⲓ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]ⲣ[  ̣] ⲟⲩⲃⲉ ⲛ̣ ⲙ̣ⲁϫ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉⲓⲧⲓ ϩⲁ[⁦ -ca.?- ⁩]ⲙⲟⲥ   ̣  ̣  ̣ⲓ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
5/ ⲉⲓⲧⲓ ϩⲁ̣   ̣  ̣ⲃ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉⲓⲧⲓ ϩⲁ ⲁⲣϣⲓⲛ ⲉϥⲥⲟⲕ̣[ⲉ ⁦ -ca.?- ⁩]
[/] ⲉⲓⲧⲓ ⲛ̣ⲧⲓⲙⲟⲑ(ⲉⲟⲥ) [ϩⲁ ⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉ̣ⲓ̣ⲧ̣ⲓ̣ ⲛ̣ⲧⲓⲙⲟ̣ⲑ(ⲉⲟⲥ) ϩ[ⲁ ⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉⲓⲧⲓ ⲡⲁⲗⲁⲕⲉ̣ⲁ̣ⲓ [⁦ -ca.?- ⁩]
10/ ⲉⲓⲧⲓ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ(*) ⲛⲛⲟⲩⲃ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉⲓⲧⲓ ϩ̣ⲁ̣ [  ̣]ⲁⲣ  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉ̣ⲓⲧⲓ ⲉⲡ̣  ̣  ̣  ̣ⲙ̣ⲟ̣ⲥⲉ ⲧ[ⲟ]ϥ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉⲓ[ⲧ]ⲓ̣ [ⲛ]ⲡⲉϫⲕⲟ ⲉⲃⲟⲗ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉⲓⲧⲓ ϩⲁ ⲧⲣⲓⲙ ⲧⲟⲩⲝⲓⲁ [⁦ -ca.?- ⁩]
15 / ⲉⲓⲧⲓ ⲛⲣⲁⲍ̣ⲁ̣ⲡⲁⲛ ϩⲁ ⲡⲙⲁⲥⲕⲁⲓ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉⲓⲧⲓ ϩⲁ ⲡⲓⲱⲭⲉ(*) ⲡⲙⲁϫⲟ ⲉⲧⲓ  ̣  ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉ̣ⲓ̣ⲧⲓ ⲙⲡ̣ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉ[⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉⲓⲧⲓ ⲛⲁ̣[ⲡ]ⲇⲉⲗⲗⲁ ϩ̣ⲁ̣ [⁦ -ca.?- ⁩]
/ ⲉⲓⲧⲓ ⲡⲉϣⲱⲭ ϩⲁ   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line
v
Traces 1 line
22[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣  ̣ⲥⲧⲟ̣ⲗ̣  ̣ ⲧⲓ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ϣⲉⲛⲟⲩⲧ̣[ⲉ ⁦ -ca.?- ⁩]
[⁦ -ca.?- ⁩] ⲛ̣ⲉ̣ⲥⲁⲭⲟ  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
25[⁦ -ca.?- ⁩]ⲅ̣ ⲥⲉ̣ⲕⲓⲏⲗ̣   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣] ·
[⁦ -ca.?- ⁩]ⲓ̣ ⲙⲏⲛ̣ⲁ̣   ̣  ̣  ̣ ⲁ̣ⲡ̣ⲟⲩ · ⲃ̣
Traces 1 line
28[⁦ -ca.?- ⁩] ⲙⲁⲭ̣[⁦ -ca.?- ⁩] ⲡⲥⲩⲙⲁⲭⲟⲥ(*) ·
[⁦ -ca.?- ⁩] ⲡⲡⲁⲡⲁ ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ·
30[⁦ -ca.?- ⁩] ⲉⲙϩⲁⲕ ⲁ̣[ⲡⲟ]ⲩ ⲧⲟⲓ [·]
[⁦ -ca.?- ⁩]   ̣  ̣  ̣ⲟⲩϥⲣⲉ̣ ⲕⲩⲓ̣ⲱ̣ⲧ̣ⲉ̣ ·
⁦ vac. ? ⁩ ⲱⲧⲉ ⁦ vac. ? ⁩
[⁦ -ca.?- ⁩] ⲣⲁⲍ̣ⲁ̣ⲡⲁⲛ ⲡⲁ̣ⲣⲓⲧ ·
[⁦ -ca.?- ⁩] ϩⲁ ϭⲟⲟⲩⲛ ⲧϩⲓ̣  ̣  ̣ ⲓ̣ⲧ̣ⲉ̣ [·]
35[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ⲛ̣ⲉⲥⲁⲭⲟ ⲛⲁⲡⲟⲩ ⲙⲁⲃ̣[⁦ -ca.?- ⁩ ·]
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ⲁⲡⲁ ⲕⲓⲣⲉ ⲡϫⲏϭⲉ ·
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ⲡϣⲉ ⲛⲁⲡⲟⲩ ⲧⲟⲓⲟⲛ ·
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ⲧⲓⲕⲟⲗⲑⲉ ⲧⲙⲟⲟⲛⲉ̣ · ⲃ̣
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ ⲙⲏ · ⲃ̣
40[⁦ -ca.?- ⁩]ⲁ̣  ̣  ̣ϣⲡ  ̣ⲉⲣ  ̣ⲉⲓ  ̣ ·
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣  ̣ ⲧⲓⲛⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ⲕ[⁦ -ca.?- ⁩]ⲉⲓ ⲃⲏⲕⲉ ⲧⲟⲩⲝⲓⲁ [·] ⲇ̣
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ⲡⲓⲧⲁⲥ[⁦ -ca.?- ⁩]
Traces 1 line

Apparatus


^ r.10. i.e. Greek ἄρχων
^ r.16. l. ⲉⲓⲱϩⲉ
^ v.25. · papyrus
^ v.26. · papyrus
^ v.28. i.e. Greek σύμμαχος
^ v.28. · papyrus
^ v.29. · papyrus
^ v.31. · papyrus
^ v.33. · papyrus
^ v.36. · papyrus
^ v.37. · papyrus
^ v.38. · papyrus
^ v.39. · papyrus
^ v.40. · papyrus

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.