Papyri.info

sign in

cpr.14.4 = HGV CPR 14 4 = Trismegistos 37197DDbDP transcription: cpr.14.4 [xml]

VIspc Arsinoite

r
[ -ca.?- ]α̣φω̣ν̣ υ̣ἱ̣ὸ̣ς Πα̣ωτᾶ
[ἀμπελουργ]ὸ̣ς̣ ἀπὸ κώμης Ἀλεξάνδρου
Νήσου τ̣ο̣[ῦ Ἀ]ρ̣σινοείτου νομοῦ τῷ εὐλαβεσ-
τάτῳ Πανουφίῳ διακόνῳ υἱῷ Ἰωάννου
5ἀπ(*) τῆς Ἀρσινοειτῶν πόλεως χ(αίρειν).
ὁμολογῶ ἐσχηκέναι με παρὰ σοῦ
διὰ χειρὸς καὶ πεπληρῶσθαι
τὴν τιμὴν [ο]ἴνου μούστου
εὐαρέστου δι̣δ̣ι̣π̣λῶν̣ ἑ̣ξήκοντα
10οἴ(νου) δ(ι)δ(ιπλῶν) ξ, ὅ̣ν̣περ σοι ἀποδώσω(*) μηνὶ
Μεσορὴ χύματι τω(*) ἐμῶ(*) χωρίω(*),
σου τὰ κοῦφα παρ̣έ̣χ̣ο̣ν̣τ̣ος
ἐν τῷ ἐποικίῳ, [ἀπὸ] κ̣[α]ρ̣π̣ῶν [τῆς]
εὐτ̣υ̣χ̣ο̣ῦ̣ς̣ δ̣ε̣κ̣[άτης ἰνδ(ικτίονος) -ca.?- ]
15  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣]  ̣[ -ca.?- ]
  ̣[ -ca.?- ]
ς[ -ca.?- ]
α[ -ca.?- ]
ρ  ̣[ -ca.?- ]
20ν[ -ca.?- ]
  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
v
[ -ca.?- αφ]ω̣ν υἱὸς Παωτᾶ   ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣ι  ̣[ -ca.?- ]

Apparatus


^ r.5. corr. ex α⟦μ⟧, l. ἀπὸ
^ r.10. corr. ex α⟦μ⟧οδωσω
^ r.11. l. τοῦ
^ r.11. l. ἐμοῦ
^ r.11. l. χωρίου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.